Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy Błonie
  
28-11-2022, Poniedziałek, 19:08


Jesteś tutaj :: Burmistrz :: Obwieszczenia (2009-2016) :: Obwieszczenia 2021
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Obwieszczenie Burmistrza Błonia dot. inwestycji polegającej na budowie zespołu hal magazynowo-produkcyjnych wraz z zapleczami biurowo-socjalnymi oraz infrastrukturą techniczną w miejscowości Pass, w gminie Błonie

Błonie, dn. 29.12.2021 r.

BURMISTRZ BŁONIA

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 74 ust. 3 ustawy z dn. 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 poz. 247 ze zm.) oraz art. 61 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z  2021 r. poz. 735 t.j.) zawiadamia strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe na wniosek Spółek AlexandraLog PLC04 Sp z o.o., AlexandraLog PLC06 Sp z o.o., Alpine Logistics I (Błonie) Sp. z o.o., Alpine Logistics II (Błonie) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Aleje Jerozolimskie 142b reprezentowanych przez Pana Wojciecha Hałajkiewicza przedstawiciela spółki Kwadrat Polska Sp. z o.o. Sp. K., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie zespołu hal magazynowo-produkcyjnych wraz z zapleczami biurowo-socjalnymi oraz infrastrukturą techniczną na działkach nr 4/51, 4/52, 4/54, 37/1, 37/2, 37/3, 4/53 w miejscowości Pass, w gminie Błonie.
Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji publicznej obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, umożliwić stronom wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Jednocześnie informuję, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie pismem znak: WOOŚ-I.4220.1082.2021.AGO z dnia 17 września 2021r. wydał opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarząd Zlewni w Łowiczu pismem z dnia 04 października 2021 r. znak: WA.ZZŚ.5.435.1.307.2021.MP wydał opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny nie wypowiedział się w sprawie, niewydanie opinii w terminie traktuje się jako brak zastrzeżeń.
Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji obowiązany jest przed wydaniem decyzji, umożliwić stronom wypowiedzenie się co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym, strona może wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Z wnioskiem można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pokój nr 4, w dniach: poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00 wtorek-piątek w godzinach 8:00 – 16:00 po uprzednim umówieniu telefonicznym.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2021-12-29 15:33:21
Udostępnił: Agnieszka Gałkowska
Data: 2021-12-29 15:35:34

Rejestr zmian

Obwieszczenie WPP.6733.2.16.2021.KGM o wydaniu decyzji Nr 18/G/2021 o ustal. lok. inw. celu publ. - budowa sieci elektroenergetycznej SN-15kV, nN 0,4kV, stacji transformatorowych 15/0,4kV, złączy kablowych SN-15kV (…) etap II

Błonie, dnia 28 grudnia 2021 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.16.2021.KGM

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 741 ze zm.), zawiadamia, iż na wniosek: PGE Dystrybucja S.A., reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Andrzeja Grześkiewicz, wydano Decyzję Nr 18/G/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Budowa sieci elektroenergetycznej SN-15kV, nN 0,4kV, stacji transformatorowych 15/0,4kV, złączy kablowych SN-15kV, w tym linii kablowych SN-15kV i nN-0,4kV, linii napowietrznych SN-15kV i nN-0,4kV oraz słupów linii napowietrznych SN-15kV i nN-0,4kV (etap II), na terenie działek ewid. nr 89/1, 89/2, 71 oraz części działki ewid. nr 127, 94/1, 90/1, 85, 79, 89/3, 13, 72/1 położonych we wsi Nowy Łuszczewek, na terenie części działki ewid. nr 12, położonej we wsi Górna Wieś, gm. Błonie.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000 1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów), po uprzednim umówieniu się telefonicznie: (22) 725-30-04 w. 151.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 28 grudnia 2021 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-12-28 15:47:00
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-12-28 15:51:00
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-12-30 12:20:13

Rejestr zmian

Obwieszczenie WPP.6730.2.60.2021.KGM o przedłużeniu terminu wydania decyzji o warunkach zabudowy - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, dz. 318/23 Żukówka

Błonie, dnia 27 grudnia 2021 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6730.2.60.2021.KGM

OBWIESZCZENIE

o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy

 Na podstawie art. 10 § 1, art. 36 oraz zgodnie z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) - zwany dalej k.p.a., w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym na wniosek Pana Stanisława Bartoszewicz,

zawiadamiam o przedłużeniu postępowania administracyjnego

w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na terenie działki ewid. nr 318/23, położonej we wsi Żukówka, gm. Błonie.

Załatwienie ww. sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a. nie jest możliwe ze względu na skomplikowany charakter sprawy, a także konieczność sporządzenia analizy funkcji oraz cech zagospodarowania terenu, niezbędnej w celu sporządzenia projektu decyzji. W związku z powyższym, zgodnie z art.36 k.p.a., wskazuję przewidywany termin zakończenia postępowania do dnia 28 lutego 2022 r. Przepraszając za przesunięcie terminu rozpatrzenia wniosku informuję, że sytuacja ta spowodowana jest dużą liczbą oraz złożonością tego rodzaju spraw, które rozpatrywane są według kolejności wpływu.

Strona postępowania ma prawo złożyć ponaglenie na organ rozpatrujący sprawę, jeżeli:

 1. nie rozpatrzono sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a. lub w przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z 36 § 1 k.p.a. (bezczynność) ;

 2. postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Ponaglenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie.

Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

Z uwagi na fakt, iż w postępowaniu bierze udział więcej niż dwadzieścia stron, zgodnie z art. 49a k.p.a. dalsze zawiadomienie o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej będzie następować w formie publicznego obwieszczenia lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.blonie.pl. Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 49 § 2 k.p.a.).

Zgodnie z art. 49b § 1 k.p.a. o decyzji lub postanowieniu, które podlega zaskarżeniu, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję lub postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie. Jeżeli wspomniana decyzja lub postanowienie, nie mogą być udostępnione stronie w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji lub postanowienia może być niezwłocznie udostępniony (art.49b § 2 k.p.a.).

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 27.12.2021 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-12-27 15:55:00
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-12-27 15:57:00
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-12-28 15:08:45

Rejestr zmian

Obwieszczenie WPP.6733.2.19.2021.KGM o wszczęciu postępowania o ustal. lok. inw. celu publ. - budowa gazociągu średniego ciśnienia Ø 63PE, cz. dz. 35/1 Witki

Błonie, dnia 22 grudnia 2021 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.19.2021.KGM

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 741 ze zm.), zawiadamiam, iż na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, reprezentowanej przez pełnomocnika - PanDarię Serafin, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pt:

Budowa gazociągu średniego ciśnienia Ø 63PE, na terenie części działki ewid. nr 35/1, położonej we wsi Witki, gmina Błonie.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 22.12.2021 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-12-22 13:42:28
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-12-22 13:44:27
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-12-22 13:44:56

Rejestr zmian

Obwieszczenie WPP.6733.1.15.2021.KGM o wszczęciu postępowania o ustal. lok. inw. celu publ. - budowa gazociągu ś. c. Ø 90PE, część dz. 42, 55 obr. 0026 oraz części dz. 47, 48 i 49/1 obr. 0025

Błonie, dnia 21 grudnia 2021 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.1.15.2021.KGM

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 741 ze zm.) zawiadamiam, iż na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, reprezentowanej przez pełnomocnika - Panią Darię Serafin, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pt:

Budowa gazociągu średniego ciśnienia Ø 90PE, na terenie części działek ewid. nr 42, 55 obr. 0026 oraz części działek ewid. nr 47, 48 i 49/1 obr. 0025 położonych w Błoniu.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów), po uprzednim umówieniu się telefonicznie: (22) 725-30-04 w. 151.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 21.12.2021 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-12-21 11:55:04
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-12-21 11:59:22

Rejestr zmian

Zawiadomienie Burmistrza Błonia o wydaniu decyzji dot. budowy zespołu produkcyjno-magazynowo-usługowego z zapleczem socjalno biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną w m. Błonie-Wieś

Błonie, dnia 17.12.2021 r.

WRGNiOŚ.6220.10.2021

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 38 oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 247), Wydział  Rolnictwa, Klimatu, Środowiska, Nieruchomości i Geodezji  Urzędu Miejskiego w Błoniu zawiadamia, że dnia 17.12.2021 r. została wydana przez Burmistrza Błonia decyzja nr 62.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu produkcyjno–magazynowo–usługowego z zespołem socjalno–biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działkach o numerach ewidencyjnych 1, 2, 3, 4, 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 7, 8, 9, 10, 50, 51, 52/1, 53, 54/1, 54/2, 55, 56, 57, 58, 60, obręb Błonie-Wieś w gminie Błonie.
Decyzja ta oraz dokumentacja sprawy, w tym opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, są do wglądu w siedzibie tut. Wydziału przy ul. Nowakowskiego 10, w pok. nr 4, w godzinach pracy urzędu.
Ponadto na stronie Biuletynu Informacji Publicznej organ właściwy do wydania decyzji udostępnia na okres 14 dni treść tej decyzji. Niniejsza decyzja zostanie udostępniona w dniu 20.12.2021 r.
Niniejsze zawiadomienie zostaje opublikowane w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Błoniu oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miejskiego w Błoniu przy ul. Nowakowskiego 10.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2021-12-20 16:18:59
Udostępnił: Agnieszka Gałkowska
Data: 2021-12-20 16:20:54

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia o wydaniu decyzji dot. budowy zespołu produkcyjno-magazynowo-usługowego z zapleczem socjalno biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną w m. Błonie-Wieś

Błonie, dn. 17.12.2021 r.

BURMISTRZ BŁONIA    

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 74 ust. 3 ustawy z dn. 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 247 ze zm.) oraz art. 61, art. 9,  art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z  2021 r. poz. 735) zawiadamia strony postępowania, że na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego w sprawie firmy Panattoni Europe Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Plac Europejski 1 reprezentowany przez Panią Martę Wielgosz-Kierepka przedstawiciela spółki Project Management Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 59, 00-120 Warszawa wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na budowie:

zespołu produkcyjno-magazynowo-usługowego z zapleczem socjalno biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną. Inwestycja przewidziana jest do realizacji na działkach o nr ewid. 1, 2, 3, 4, 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 7, 8, 9, 10, 50, 51, 52/1, 53, 54/1, 54/2, 55, 56, 57, 58, 60 obręb 0007 Błonie-Wieś, gmina Błonie.


Zgodnie z art. 9, 10 oraz art. 49 ustawy k.p.a (Dz. U. Nr 2021 poz. 735), strony mają prawo do zapoznania się z ww. decyzją w siedzibie Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pokój nr 4, Wydział Rolnictwa Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska w dniach poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00, wtorek - piątek  w godzinach 8:00 – 16:00 w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia. Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z decyzją można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pokój nr 4, w dniach: poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00 wtorek-piątek w godzinach 8:00 – 16:00 po uprzednim umówieniu telefonicznym.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2021-12-20 16:14:11
Udostępnił: Agnieszka Gałkowska
Data: 2021-12-20 16:18:01
Modyfikował(a): Agnieszka Gałkowska
Data: 2021-12-20 16:18:22

Rejestr zmian

Obwieszczenie WPP.6730.1.31.2021.KGM o przedłużeniu terminu wydania decyzji o warunkach zabudowy - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, dz. 36/2 obr. 24

Błonie, dnia 15 grudnia 2021 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6730.1.31.2021.KGM

 

OBWIESZCZENIE

o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy

Na podstawie art. 10 § 1, art. 36 oraz zgodnie z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) - zwany dalej k.p.a., w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym na wniosek Pana Łukasza Kozłowskiego,

zawiadamiam o przedłużeniu postępowania administracyjnego

w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na terenie działki ewid. nr 36/2 obr. 0024, położonej w Błoniu.

Załatwienie ww. sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a. nie jest możliwe ze względu na skomplikowany charakter sprawy, a także konieczność uzyskania uzgodnień do projektu decyzji oraz zajęcia stanowiska przez inny organ. W związku z powyższym, zgodnie z art. 36 k.p.a., wskazuję przewidywany termin zakończenia postępowania do dnia 15 lutego 2022 r. Przepraszając za przesunięcie terminu rozpatrzenia wniosku informuję, że sytuacja ta spowodowana jest dużą liczbą oraz złożonością tego rodzaju spraw, które rozpatrywane są według kolejności wpływu.

Strona postępowania ma prawo złożyć ponaglenie na organ rozpatrujący sprawę, jeżeli:

 1. nie rozpatrzono sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a. lub w przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z 36 § 1 k.p.a. (bezczynność) ;

 2. postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Ponaglenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie.

Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

Z uwagi na fakt, iż w postępowaniu bierze udział więcej niż dwadzieścia stron, zgodnie z art. 49a k.p.a. dalsze zawiadomienie o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej będzie następować w formie publicznego obwieszczenia lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.blonie.pl. Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 49 § 2 k.p.a.).

Zgodnie z art. 49b § 1 k.p.a. o decyzji lub postanowieniu, które podlega zaskarżeniu, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję lub postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie. Jeżeli wspomniana decyzja lub postanowienie, nie mogą być udostępnione stronie w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji lub postanowienia może być niezwłocznie udostępniony (art.49b § 2 k.p.a.).

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 15 grudnia 2021 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-12-15 15:53:00
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-12-15 15:57:00
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-12-28 09:34:46

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 7.12.2021, WPP.6733.1.11.2021.AC - wydanie decyzji dot. budowa sieci kanalizacji sanitarnej, Błonie

Błonie, dnia 7grudnia2021 r.

BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.1.11.2021.AC


OBWIESZCZENIE


Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 741 ze zm.), zawiadamia, iż na wniosek: Pana Henryka Idźkowskiego, reprezentowanego przez pełnomocnika - Panią Annę Chudzicką, w dniu 7 grudnia 2021 r. wydano Decyzję Nr 9/M/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie
polegające na:
Budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działki ewid. nr 6/19 oraz części działki ewid. nr 6/22 obr. 0024 położonych w Błoniu.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego
w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10.00 -18.00 , wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.00 -16.00 (w środy inspektorzy
nie przyjmują interesantów), po uprzednim umówieniu się telefonicznie: (22) 725-30-04 w. 151.


Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 7.12.2021 r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2021-12-07 16:00:00
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2021-12-07 22:11:25

Rejestr zmian

Obwieszczenie WPP.6733.1.14.2021.KGM o wszczęciu postępowania o ustal. lok. inw. celu publ. - budowa sieci wodociągowej, fragm. dz. 50-1, 49 obr. 26, dz. 1 obr. 27

Błonie, dnia 29 listopada 2021 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.1.14.2021.KGM

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 741 ze zm.), zawiadamiam, iż na wniosek: Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Błoniu Sp. z o.o., (reprezentowanego przez pełnomocnika - Panią Magdalenę Najmrocką), wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pt:

Budowa wodociągowej, na terenie części działek ewid. nr 50/1, 49 obr. 0026 oraz części działki ewid. nr 1 obr. 0027 położonych w Błoniu.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 29.11.2021 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-11-29 13:32:35
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-11-29 13:33:13

Rejestr zmian

Obwieszczenie WPP.6733.2.18.2021.AC o wszczęciu postępowania o ustal. lok. inw. celu publ. - budowa sieci wodociągowej Dz 90, na terenie dz. 21 (fragm.), Radonice

Błonie, dnia 29 listopada 2021 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.18.2021.AC

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 741 ze zm.), zawiadamiam, iż na wniosek: Pana Dawida Olejniczak, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pt:

Budowa sieci wodociągowej Dz 90, na terenie części działki ewid. nr 21, położonej we wsi Radonice, gmina Błonie.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 29.11.2021 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-11-29 11:45:01
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-11-29 11:45:28
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-11-29 11:53:11

Rejestr zmian

Obwieszczenie WPP.6733.2.13.2020/21.KGM o wszczęciu postępowania o ustal. lok. inw. celu publ. - budowa sieci elektroenergetycznej SN, dz. 89/3, 89/2, 5 Nowy Łuszczewek, dz. 104 i 105, Pawłowice

Błonie, dnia 25 listopada 2021 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.13.2020/21.KGM

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 741 ze zm.) zawiadamiam, iż na wniosek: PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Mateusza Szoka, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pt:

Budowa sieci elektroenergetycznej SN, terenie działek ewid. nr 89/3, 89/2 oraz części działki ewid. nr 5, położonych we wsi Nowy Łuszczewek, gm. Błonie, a także na terenie części działek ewid. nr 104 i 105, położonych we wsi Pawłowice, gm. Teresin.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów), po uprzednim umówieniu się telefonicznie: (22) 725-30-04 w. 151.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 25.11.2021 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-11-25 15:33:56
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-11-25 15:35:13
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-11-25 15:35:55

Rejestr zmian

Obwieszczenie WPP.6733.2.17.2021.KGM o wszczęciu postępowania o ustal. lok. inw. celu publ. - budowa gazociągu średniego ciśnienia Ø 40PE, dz. 144/11 Stare Faszczyce

Błonie, dnia 24 listopada 2021 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.17.2021.KGM

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 741 ze zm.), zawiadamiam, iż na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, reprezentowanej przez pełnomocnika - PanDarię Serafin, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pt:

 

Budowa gazociągu średniego ciśnienia Ø 40PE, na terenie działki ewid. nr 144/11, położonej we wsi Stare Faszczyce, gmina Błonie.

 

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 24.11.2021 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-11-24 14:24:50
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-11-24 14:26:52
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-11-24 14:27:13

Rejestr zmian

Obwieszczenie WPP.6733.1.13.2021.KGM o wszczęciu postępowania o ustal. lok. inw. celu publ. - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, dz. 4/8 (fragm.), 4/15, obr. 31

Błonie, dnia 24 listopada 2021 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.1.13.2021.KGM

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 741 ze zm.) zawiadamiam, iż na wniosek: Państwa Marcina i Magdaleny Tulejskich, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pt:

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej,

na terenie działki ewid. nr 4/15 oraz części działki ewid. nr 4/8 obr. 0031 położonych w Błoniu.

 

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów), po uprzednim umówieniu się telefonicznie: (22) 725-30-04 w. 151.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 24.11.2021 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-11-24 12:40:00
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-11-24 12:47:16

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia o stwierdzeniu braku konieczności przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Błonie na lata 2021-2032”

Błonie, dn. 19.11.2021 r.

BURMISTRZ BŁONIA


OBWIESZCZENIE

O stwierdzeniu braku konieczności przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Błonie na lata 2021-2032”.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 46 Ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymagają projekty:
1. koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, planów zagospodarowania przestrzennego oraz strategii rozwoju regionalnego;
2. polityk, strategii, planów lub programów w dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki i wykorzystania terenu, opracowanych lub przyjmowanych przez organy administracji, wyznaczających ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;
3. polityk, strategii, planów lub programów innych niż wymienione w pkt. 1 i 2, których realizacja może spowodować znaczące oddziaływanie na obszar Natura 2000 jeżeli nie są one bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynikają z tej ochrony.
Zgodnie z art. 47 ww. Ustawy, Strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko podlegają również projekty dokumentów innych niż wymienione w art. 46, jeżeli w uzgodnieniu z właściwym organem, o którym mowa w art. 57, organ opracowujący projekt dokumentu stwierdzi, że wyznacza on ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i że realizacja postanowień tych dokumentów może spowodować znaczące oddziaływanie na środowisko.
Gmina Błonie, jako organ opracowujący projekt ww. dokumentu, uważa, że nie jest to dokument dla którego wymagane jest przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, ponieważ:
• celem opracowania przedmiotowego dokumentu jest stopniowe usunięcie niebezpiecznych wyrobów i odpadów azbestowych z terenu miasta i gminy przez wyspecjalizowaną firmę, spełniającą wszelkie wymogi bezpieczeństwa, i ich utylizacja na składowisku odpadów,
• dokument nie przewiduje powstania składowiska odpadów azbestowych na terenie gminy Błonie,
• dokument ten nie ustala ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
• realizacja postanowień dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na obszar Natura 2000,
• realizacja postanowień dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko.
• wdrożenie zapisów przedmiotowego dokumentu wpłynie pozytywnie na środowisko, w szczególności na warunki życia i zdrowia ludzi.
• Dokument jest kontynuacją poprzedniego Programu Usuwania Azbestu dla Miasta i Gminy Błonie.

Z opracowaniem można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pokój nr 4, w dniach poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00, wtorek - piątek  w godzinach 8:00 – 16:00 w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia.
Obwieszczenie umieszczono na:
1. Tablicy ogłoszeń UM Błonie
2. Stronie internetowej www.blonie.pl
3. a/a

 


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2021-11-22 15:48:42
Udostępnił: Agnieszka Gałkowska
Data: 2021-11-22 16:15:15

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 19.11.2021 w sprawie ponownego wyłożenia projektu mpzp dla części wsi Kopytów

Błonie, dn. 19.11.2021 r.

Burmistrz Błonia
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 741) zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części wsi Kopytów Obszar 1 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzanego na podstawie uchwały III/20/2018 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 17.12.2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Błonie dla części obszaru wsi Kopytów -  Obszar 1  i Obszar 2”.
Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie do wglądu od 01.12.2021 r. do 10.01.2022 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w Wydziale Planowania Przestrzennego ul. Nowakowskiego 10, w Błoniu, w pokoju nr 7 w godzinach: poniedziałki: 10:00-18:00, wtorki, środy, czwartki, piątki: 8:00-16:00. Ponadto projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie także na stronie internetowej: http://bip.blonie.pl .
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zostanie przeprowadzona w dniu 13.12.2021 r. Zebranie odbędzie się w Centrum Sportu i Rekreacji w Błoniu ul. Grodziska 1, sala konferencyjna. Początek zebrania o godzinie 17.00
Dyskusja publiczna zostanie przeprowadzona z zachowaniem reżimu sanitarnego i wszystkich środków ostrożności zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać do Burmistrza Błonia z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do 26.01.2022 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu jest Burmistrz Błonia.
Uwagi można składać w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Miejskiego, pocztą na adres: Urząd  Miejski w Błoniu ul. Rynek 6, 05-870 Błonie lub ustnie do protokołu w Wydziale Planowania Przestrzennego.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione na adres: ratusz@um.blonie.pl za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352 i 1579): opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 2,3 i 4, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j Dz. U. z 2021 r. poz. 247) zwanej dalej ustawą, wymieniony wyżej projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy – należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do 26.01.2022 r. Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. uwagi lub wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

 

Burmistrz Błonia
Zenon Reszka

Klauzula informacyjna:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Błoniu w związku z wykonywaniem zadań publicznych jest Burmistrz Błonia z siedzibą w Błoniu, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie.
2. W sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych  – email: iod@um.blonie.pl, lub pisemnie na adres urzędu.
3. Dane osobowe Klientów przetwarzane będą w celu realizacji zadań publicznych określonych przepisami prawa tj. sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i będą udostępniane podmiotowi odpowiedzialnemu za wykonanie ww. zadania publicznego.
4. Dane osobowe Klientów przechowywane będą do czasu realizacji obowiązku wynikającego z przepisów prawa ustawowego lub prawa miejscowego lub do czasu realizacji określonego zadania/projektu.
5. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcie zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego obecnie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Klienta narusza przepisy ochrony danych osobowych,
7. Podawanie danych osobowych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
8. Dane osobowe Klienta nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
9. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych Klienta do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2021-11-19 13:11:21
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2021-11-19 13:15:12

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 19.11.2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp miasta Błonie – ul. Szkoln

Błonie, 19.11.2021 r.

Burmistrz Błonia,
Rynek 6, 05-870 Błonie

OBWIESZCZENIE

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Błonie – ul. Szkolna wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej tego dokumentu
Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Błoniu Uchwały Nr XXXVI/305/21 z dnia 11 października 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Błonie – ul. Szkolna.
Szczegółowe granice obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wyznaczają:
1) od północy: północna granica działek nr 9/1 i 9/2 położona w linii prostej do przecięcia ze wschodnią granicą projektu planu,
2) od wschodu: granice określono w odległości 10 m na wschód od wschodnich granic działek nr: 9/2, 12, 13, 29, 30/2, 30/1, 34/3, 34/4, 34/5, 34/6, 34/7, 34/8, 34/9, do momentu przecięcia ze wschodnią granicą działki nr 57/5, która dalej wyznacza granicę projektu planu aż do punktu narożnego działki nr 57/4,
3) od południa: północna granica działek nr: 57/4, 35/5, 34/1, 33/1, 32/1, 31/1,
4) od zachodu: zachodnia granica działek nr 31/5, 31/3, 15, 14, 13, 10/1, 9/1.
Załącznik graficzny do ww. uchwały dostępny do wglądu w Urzędzie Miejskim w Błoniu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1, art. 46 pkt. 1, art. 51 ust. 1 oraz 54 ust.2 i 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) zawiadamiam, o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. dokumentu obejmującego w szczególności sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko.
Dokumentacja spraw znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej i Urzędzie Miejskim w Błoniu, Wydział Planowania Przestrzennego, adres: ul. Nowakowskiego 10, 05-870 Błonie i można się z nią zapoznać w godzinach pracy Urzędu (poniedziałki: 10:00-18:00, wtorki, środy, czwartki, piątki: 8:00-16:00 z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt).
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do 22.12.2021 r. Wnioski należy składać na piśmie: osobiście w Urzędzie Miejskim w Błoniu, pocztą na adres: Urząd Miejski w Błoniu, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie, ustnie do protokołu lub  za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na adres ratusz@um.blonie.pl w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005r. O informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352 i 1579): opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Błonia.

Burmistrz Błonia
Zenon Reszka


Klauzula informacyjna:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Błoniu w związku z wykonywaniem zadań publicznych jest Burmistrz Błonia z siedzibą w Błoniu, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie.
2. W sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych  – email: iod@um.blonie.pl, lub pisemnie na adres urzędu.
3. Dane osobowe Klientów przetwarzane będą w celu realizacji zadań publicznych określonych przepisami prawa tj. sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i będą udostępniane podmiotowi odpowiedzialnemu za wykonanie ww. zadania publicznego.
4. Dane osobowe Klientów przechowywane będą do czasu realizacji obowiązku wynikającego z przepisów prawa ustawowego lub prawa miejscowego lub do czasu realizacji określonego zadania/projektu.
5. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcie zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego obecnie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Klienta narusza przepisy ochrony danych osobowych,
7. Podawanie danych osobowych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
8. Dane osobowe Klienta nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
9. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych Klienta do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2021-11-19 13:04:33
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2021-11-19 13:11:02

Rejestr zmian

Obwieszczenie WPP.6730.2.43.2021.KGM o przedłużeniu terminu wydania decyzji o warunkach zabudowy - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku gospodarczego, dz. 318/24 Żukówka

Błonie, dnia 15 listopada 2021 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6730.2.43.2021.KGM

OBWIESZCZENIE

o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy

Na podstawie art. 10 § 1, art. 36 oraz zgodnie z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) - zwany dalej k.p.a., w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym na wniosek Państwa Anny i Mateusza Spyszewskich,

zawiadamiam o przedłużeniu postępowania administracyjnego

w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku gospodarczego, na terenie działki ewid. nr 318/24, położonej we wsi Żukówka, gm. Błonie.

Załatwienie ww. sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a. nie jest możliwe ze względu na skomplikowany charakter sprawy, a także konieczność sporządzenia analizy funkcji oraz cech zagospodarowania terenu, niezbędnej w celu sporządzenia projektu decyzji. W związku z powyższym, zgodnie z art. 36 k.p.a., wskazuję przewidywany termin zakończenia postępowania do dnia 14 stycznia 2022 r. Przepraszając za przesunięcie terminu rozpatrzenia wniosku informuję, że sytuacja ta spowodowana jest dużą liczbą oraz złożonością tego rodzaju spraw, które rozpatrywane są według kolejności wpływu.

Strona postępowania ma prawo złożyć ponaglenie na organ rozpatrujący sprawę, jeżeli:

 1. nie rozpatrzono sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a. lub w przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z 36 § 1 k.p.a. (bezczynność) ;

 2. postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Ponaglenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

Z uwagi na fakt, iż w postępowaniu bierze udział więcej niż dwadzieścia stron, zgodnie z art. 49a k.p.a. dalsze zawiadomienie o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej będzie następować w formie publicznego obwieszczenia lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.blonie.pl. Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 49 § 2 k.p.a.).

Zgodnie z art. 49b § 1 k.p.a. o decyzji lub postanowieniu, które podlega zaskarżeniu, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję lub postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie. Jeżeli wspomniana decyzja lub postanowienie, nie mogą być udostępnione stronie w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji lub postanowienia może być niezwłocznie udostępniony (art.49b § 2 k.p.a.).

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 15 listopada 2021 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-11-15 15:47:00
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-11-15 15:51:00
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-11-16 10:24:55

Rejestr zmian

Obwieszczenie WPP.6733.1.12.2021.KGM o wszczęciu postępowania o ustal. lok. inw. celu publ. - budowa gazociągu ś. c. Ø 40PE, dz. 59 (fragm.), obr. 16

Błonie, dnia 9 listopada 2021 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.1.12.2021.KGM

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 741 ze zm.) zawiadamiam, iż na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, reprezentowanej przez pełnomocnika - Panią Darię Serafin, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pt:

Budowa gazociągu średniego ciśnienia Ø 40PE, na terenie części działki ewid. nr 59 obr. 0016 położonej w Błoniu.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów), po uprzednim umówieniu się telefonicznie: (22) 725-30-04 w. 151.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 09.11.2021 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-11-09 14:40:07
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-11-09 14:42:17

Rejestr zmian

Obwieszczenie WPP.6733.2.14.2021.AC o wydaniu decyzji Nr 17/G/2021 o ustal. lok. inw. celu publ. - budowa sieci wodociągowej, cześć dz. 56/9 Radonice

Błonie, dnia 5 listopada 2021 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.14.2021.KGM

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 741 ze zm.), zawiadamia, iż na wniosek: Pani Edyty Sobczak, reprezentowanej przez pełnomocnika - Panią Annę Chudzicką, w dniu 5 listopada 2021 r. wydano Decyzję Nr 17/G/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Budowie sieci wodociągowej, na terenie części działki ewid. nr 56/9, położonej we wsi Radonice, gm. Błonie.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów), po uprzednim umówieniu się telefonicznie: (22) 725-30-04 w. 151.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dn. 05.11.2021 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-11-05 15:27:14
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-11-05 15:29:14

Rejestr zmian

Obwieszczenie WPP.6733.1.9.2021.AC o wydaniu decyzji Nr 8/M/2021 o ustal. lok. inw. celu publ. - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, dz. 20/14, 20/15, 20/16, 20/17, 20/18, 55 obr. 19

Błonie, dnia 5 listopada 2021 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.1.9.2021.KGM

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 741 ze zm.), zawiadamia, iż na wniosek: firmy EM-KWADRAT Sp. z o.o. z siedzibą w Błoniu, reprezentowanej przez pełnomocnika - Pan Annę Chudzicką, w dniu 5 listopada 2021 r. wydano Decyzję Nr 8/M/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, na terenie części działek ewid. nr 20/14, 20/15, 20/16, 20/17, 20/18, 55 obr. 0019, położonej w Błoniu.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów), po uprzednim umówieniu się telefonicznie: (22) 725-30-04 w. 151.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 05.11.2021 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-11-05 13:01:19
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-11-05 13:01:52

Rejestr zmian

Obwieszczenie WPP.6733.2.16.2021.KGM o wszczęciu postępowania o ustal. lok. inw. celu publ. - budowa sieci elektroenergetycznej SN-15kV, nN 0,4kV, stacji transformatorowych 15/0,4kV, złączy kablowych SN-15kV (…) etap II, Nowy Łuszczewek, Górna Wieś

Błonie, dnia 5 listopada 2021 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.16.2021.KGM

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 741 ze zm.) zawiadamiam, iż na wniosek: PGE Dystrybucja S.A., reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Andrzeja Grześkiewicz, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pt:

Budowa sieci elektroenergetycznej SN-15kV, nN 0,4kV, stacji transformatorowych 15/0,4kV, złączy kablowych SN-15kV, w tym linii kablowych SN-15kV i nN-0,4kV, linii napowietrznych SN-15kV i nN-0,4kV oraz słupów linii napowietrznych SN-15kV i nN-0,4kV (etap II), na terenie działek ewid. nr 89/1, 89/2, 71 oraz części działek ewid. nr 127, 94/1, 90/1, 85, 79, 89/3, 13, 72/1, położonych we wsi Nowy Łuszczewek oraz części działki ewid. nr 12, położonej we wsi Górna Wieś, gm. Błonie.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów), po uprzednim umówieniu się telefonicznie: (22) 725-30-04 w. 151.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 05.11.2021 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-11-05 09:50:24
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-11-05 09:52:03

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 4.11.2021 - przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa zespołu hal, Pass

Błonie, dn. 4.11.2021r.

BURMISTRZ BŁONIA

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 74 ust. 3 ustawy z dn. 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 poz. 247 ze zm.) oraz art. 61 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z  2021 r. poz. 735 t.j.) zawiadamia strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe na wniosek Spółek AlexandraLog PLC04 Sp z o.o., AlexandraLog PLC06 Sp z o.o., Alpine Logistics I (Błonie) Sp. z o.o., Alpine Logistics II (Błonie) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Aleje Jerozolimskie 142b reprezentowanych przez Pana Wojciecha Hałajkiewicza przedstawiciela spółki Kwadrat Polska Sp. z o.o. Sp. K., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie zespołu hal magazynowo-produkcyjnych wraz z zapleczami biurowo-socjalnymi oraz infrastrukturą techniczną na działkach nr 4/51, 4/52, 4/54, 37/1, 37/2, 37/3, 4/53 w miejscowości Pass, w gminie Błonie .
Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji publicznej obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, umożliwić stronom wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Jednocześnie informuję, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie pismem znak: WOOŚ-I.4220.1082.2021.AGO z dnia 17 września 2021r. wydał opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarząd Zlewni w Łowiczu pismem z dnia 04 października 2021 r. znak: WA.ZZŚ.5.435.1.307.2021.MP wydał opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny nie wypowiedział się w sprawie, niewydanie opinii w terminie traktuje się jako brak zastrzeżeń.
Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji obowiązany jest przed wydaniem decyzji, umożliwić stronom wypowiedzenie się co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym, strona może wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Z wnioskiem można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pokój nr 4, w dniach: poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00 wtorek-piątek w godzinach 8:00 – 16:00 po uprzednim umówieniu telefonicznym.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2021-11-04 15:04:18
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2021-11-04 15:06:31

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia dot. inwestycji polegającej na budowie zespołu produkcyjno-magazynowo-usługowego z zapleczem socjalno biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną. Inwestycja przewidziana jest do realizacji na działkach w m. Błonie Wieś

Błonie, dn. 28.10.2021 r.

BURMISTRZ BŁONIA

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 74 ust. 3 ustawy z dn. 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 poz. 247 ze zm.) oraz art. 61 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z  2021 r. poz. 735 t.j.) zawiadamia strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe na wniosek firmy Panattoni Europe Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Plac Europejski 1 reprezentowany przez Panią Martę Wielgosz-Kierepka przedstawiciela spółki Project Management Sp. z o.o. z siedz w Warszawie prz ul. Złotej 120, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie zespołu produkcyjno-magazynowo-usługowego z zapleczem socjalno biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną. Inwestycja przewidziana jest do realizacji na działkach o nr ewid. 1, 2, 3, 4, 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 7, 8, 9, 10, 50, 51, 52/1, 53, 54/1, 54/2, 55, 56, 57, 58, 60 obręb 0007 Błonie Wieś, gmina Błonie.
Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji publicznej obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, umożliwić stronom wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Jednocześnie informuję, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie pismem znak: WOOŚ-I.4220.977.2021.AGO z dnia 08 lipca 2021r. wydał opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Państwowe Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektor Zarząd Zlewni w Łowiczu pismem z dnia 01 października 2021 r. znak: WA.ZZŚ.5.435.1.294.2021.MP wydał opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny nie wypowiedział się w sprawie, niewydanie opinii w terminie traktuje się jako brak zastrzeżeń.
Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji obowiązany jest przed wydaniem decyzji, umożliwić stronom wypowiedzenie się co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym, strona może wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Z wnioskiem można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pokój nr 4, w dniach: poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00 wtorek-piątek w godzinach 8:00 – 16:00 po uprzednim umówieniu telefonicznym.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2021-10-28 15:51:13
Udostępnił: Agnieszka Gałkowska
Data: 2021-10-28 15:53:24

Rejestr zmian

Obwieszczenie WPP.6733.1.11.2021.KGM o wszczęciu postępowania o ustal. lok. inw. celu publ. - budowa sieci kanalizacji sanitarnej, dz. 6/19, 6/22 (fragm.), obr. 24

Błonie, dnia 28 października 2021 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.1.11.2021.KGM

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 741 ze zm.) zawiadamiam, iż na wniosek: Pana Henryka Idźkowskiego, reprezentowanego przez pełnomocnika - Panią Annę Chudzicką, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pt:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, na terenie działki ewid. nr 6/19 oraz części działki ewid. nr 6/22 obr. 0024, położonych w Błoniu.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów), po uprzednim umówieniu się telefonicznie: (22) 725-30-04 w. 151.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 28.10.2021 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-10-28 15:06:00
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-10-28 15:09:00
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-10-29 10:08:28

Rejestr zmian

Obwieszczenie WPP.6730.1.31.2021.KGM o przedłużeniu terminu wydania decyzji o warunkach zabudowy - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, dz. 36/2 obr. 24

Błonie, dnia 25 października 2021 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6730.1.31.2021.KGM

OBWIESZCZENIE

o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy

Na podstawie art. 10 § 1, art. 36 oraz zgodnie z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) - zwany dalej k.p.a., w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym na wniosek Pana Łukasza Kozłowskiego,

zawiadamiam o przedłużeniu postępowania administracyjnego

w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na terenie działki ewid. nr 36/2 obr. 0024, położonej w Błoniu.

Załatwienie ww. sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a. nie jest możliwe ze względu na skomplikowany charakter sprawy, a także konieczność sporządzenia analizy funkcji oraz cech zagospodarowania terenu, niezbędnej w celu sporządzenia projektu decyzji. W związku z powyższym, zgodnie z art. 36 k.p.a., wskazuję przewidywany termin zakończenia postępowania do dnia 15 grudnia 2021 r. Przepraszając za przesunięcie terminu rozpatrzenia wniosku informuję, że sytuacja ta spowodowana jest dużą liczbą oraz złożonością tego rodzaju spraw, które rozpatrywane są według kolejności wpływu.

Strona postępowania ma prawo złożyć ponaglenie na organ rozpatrujący sprawę, jeżeli:

 1. nie rozpatrzono sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a. lub w przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z 36 § 1 k.p.a. (bezczynność) ;

 2. postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Ponaglenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

Z uwagi na fakt, iż w postępowaniu bierze udział więcej niż dwadzieścia stron, zgodnie z art. 49a k.p.a. dalsze zawiadomienie o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej będzie następować w formie publicznego obwieszczenia lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.blonie.pl. Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 49 § 2 k.p.a.).

Zgodnie z art. 49b § 1 k.p.a. o decyzji lub postanowieniu, które podlega zaskarżeniu, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję lub postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie. Jeżeli wspomniana decyzja lub postanowienie, nie mogą być udostępnione stronie w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji lub postanowienia może być niezwłocznie udostępniony (art.49b § 2 k.p.a.).

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 25 października 2021 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-10-25 15:44:00
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-10-25 15:46:00
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-10-27 09:37:32

Rejestr zmian

Obwieszczenie WPP.6733.2.13-SKO.2020 o decyzji SKO z dnia 24 września 2021 r. znak KOA/2822/Ar/20

Błonie, dnia 25 października 2021 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.13-SKO.2020/21.KGM

OBWIESZCZENIE

Stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) - zwany dalej k.p.a., oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 741 ze zm.),

w związku z odwołaniem od decyzji

Burmistrza Błonia Nr 16/G/2020 z dnia 3 lipca 2020 r.

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej wraz ze stanowiskami słupowymi SN i nN, stacjami transformatorowymi SN/nN oraz złączami kablowymi na terenie działki ewid. nr 89/3, części działki ewid. nr 5 położonych we wsi Nowy Łuszczewek, działki ewid. nr 61, 82/1, 96/5, 54, część działek ewid. nr 123, 56/4, 56/13, 181/12, 181/1, 56/1, 71/11, 71/15 położonych we wsi Cholewy, gm. Błonie oraz działki ewid. nr 104 i 105 we wsi Pawłowice, gm. Teresin,

wydanej na rzecz:

PGE DYSTRYBUCJA S.A. reprezentowanej przez Pana Mateusza Szoka,

zawiadamiam, iż

w dniu 24 września 2021 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie wydało decyzję znak KOA/2822/Ar/20,

w której orzeka:

na podstawie art. 138 § 2 Kpa uchylić zaskarżoną decyzję w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.

Z wyżej wymienioną decyzją i dokumentacją w sprawie można zapoznać się w terminie 14 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów), po uprzednim umówieniu się telefonicznie: (22) 725-30-04 w. 151.

 

Na tablicy ogłoszeń wywieszono dnia 25.10.2021 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-10-25 14:27:08
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-10-25 14:28:51
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-10-25 14:29:18

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 22.10.2021 WPP.6733.2.13.2021.AC, decyzja, budowa gazociągu, Żukówka

Błonie, dnia 22 października 2021 r.

BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.13.2021.AC

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 741 ze zm.), zawiadamia, iż na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, reprezentowanej przez pełnomocnika - Panią Weronikę Łojko, w dniu 22 października 2021 r. wydano Decyzję Nr 16/G/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Budowie gazociągu średniego ciśnienia Ø 63 PE na terenie części działki ewid. nr 165/1 położonej we wsi Żukówka, gm. Błonie.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego
w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki
od godz. 10.00-18.00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.00-16.00 (w środy inspektorzy
nie przyjmują interesantów), po uprzednim umówieniu się telefonicznie: (22) 725-30-04 w. 151.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2021-10-22 15:20:36
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2021-10-22 15:23:43

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia dot. inwestycji polegającej na rozbudowie o drugą linię produkcyjną zakładu Mars Polska zlokalizowanego w miejscowości Pass

 Błonie, dn. 12.10.2021r.

BURMISTRZ  BŁONIA

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 74 ust. 3 ustawy z dn. 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 247 ze zm.) oraz art. 61 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z  2021 r. poz. 735 ze zm.) zawiadamia, iż na wniosek Spółki Mars Polska Sp z o.o., z siedzibą w m. Kożuszki Parcel 42, 96-500 Sochaczew  reprezentowanej przez Pana Dariusza Ostrowskiego, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla

inwestycji polegającej na rozbudowie o drugą linię produkcyjną zakładu Mars Polska zlokalizowanego w miejscowości Pass, gm. Błonie na terenie działek  nr ew. 2/48, 2/56, 2/57, 2/58, 2/70, 2/72, 2/75, 2/76 obr. 0025 Pass.

Złożony wniosek z dn. 05.10.2021r. przekazany został do  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ożarowie Mazowieckim, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz starosty Warszawskiego Zachodniego z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Z wnioskiem można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pokój nr 4, w dniach: poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00 wtorek-piątek w godzinach 8:00 – 16:00.

 


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2021-10-14 15:15:47
Udostępnił: Agnieszka Gałkowska
Data: 2021-10-14 15:17:09

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 8.10.2021 WPP.6733.2.15.2021.AC, wszczęcie, budowa sieci wodociągowej, Łaźniew Majątek, Kopytów

Błonie, dnia 8 października 2021 r.

BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie


WPP.6733.2.15.2021.AC

O B W I E S Z C Z E N I E


Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 741 ze zm.), zawiadamiam, iż na wniosek: Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Błoniu Sp. z o.o., reprezentowanego przez pełnomocnika - Panią Annę Chudzicką, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pt:

Budowa sieci wodociągowej, na terenie części działek ewid. nr 15, 16, położonych we wsi Łaźniew-Majątek oraz na terenie części działek ewid. nr 14/1, 13, 54/1, 153, 157/1, 51/1 położonych we wsi Kopytów, gmina Błonie.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10.00-18.00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.00-16.00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2021-10-08 15:51:39
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2021-10-08 15:53:34

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP dla części wsi Stare Faszczyce - etap I B

Błonie, dn. 08.10.2021 r.

Burmistrz Błonia
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 741 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Stare Faszczyce, gm. Błonie – etap I B wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzanego na podstawie uchwały Nr XLV/374/14 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Faszczyce, gmina Błonie zmienionej uchwałą Nr XX/183/16 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/374/14 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Faszczyce, gmina Błonie zmienionej uchwałą Nr XXXI/260/17 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/183/16 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/374/14 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Faszczyce, gmina Błonie zmienionej uchwałą Nr XLII/336/17 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/260/17 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/183/16 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/374/14 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Faszczyce, gmina Błonie.

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie do wglądu od 18.10.2021 r. do 22.11.10.2021 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w Wydziale Planowania Przestrzennego ul. Nowakowskiego 10, w Błoniu, w pokoju nr 7 w godzinach: poniedziałki: 10:00-18:00, wtorki, środy, czwartki, piątki: 8:00-16:00. Ponadto projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie także na stronie internetowej: http://bip.blonie.pl .
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zostanie przeprowadzona w dniu 15.11.2021 r. Zebranie odbędzie się w Centrum Sportu i Rekreacji w Błoniu ul. Grodziska 1, sala konferencyjna. Początek zebrania o godzinie 17.00
Dyskusja publiczna zostanie przeprowadzona z zachowaniem reżimu sanitarnego i wszystkich środków ostrożności zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać do Burmistrza Błonia z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do 08.12.2021r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu jest Burmistrz Błonia.
Uwagi można składać w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Miejskiego, pocztą na adres: Urząd  Miejski w Błoniu ul. Rynek 6, 05-870 Błonie, ustnie do protokołu w Wydziale Planowania Przestrzennego lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: ratusz@um.blonie.pl .
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 670 ze zm.): opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 2,3 i 4, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) zwanej dalej ustawą, wymieniony wyżej projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy – należy wnosić na zasadach określonych w art. 8c i art. 18 ust. 1, ust. 2 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do 08.12.2021 r. Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. uwagi lub wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 11 oraz art. 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rozstrzygnięcie uwag i wniosków przez Burmistrza Błonia zostanie zamieszczone na stronie internetowej http://bip.blonie.pl


Burmistrz Błonia
Zenon Reszka


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Mapa terenu objętego MPZPPlik PDF 201.32 Kb
Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2021-10-08 10:29:57
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2021-10-08 10:32:36

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 8.10.2021 WPP.6733.2.14.2021.AC, wszczęcie, budowa sieci wodociągowej, Radonice

Błonie, dnia 8 października 2021 r.

BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.14.2021.AC

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 741 ze zm.), zawiadamiam, iż na wniosek: Pani Edyty Sobczak, reprezentowanej przez pełnomocnika - Panią Annę Chudzicką, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pt:

Budowa sieci wodociągowej, na terenie części działki ewid. nr 56/9, położonej we wsi Radonice, gmina Błonie.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10.00-18.00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.00-16.00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2021-10-08 10:09:02
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2021-10-08 10:26:07

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 6.10.2021 WPP.6733.1.9.2021.AC, wszczęcie, budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, Błonie

Błonie, dnia 6 października 2021 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.1.9.2021.AC

 

O B W I E S Z C Z E N I E


Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 741 ze zm.) zawiadamiam, iż na wniosek: EM-KWADRAT Sp. z o.o., reprezentowanej przez Panią Annę Chudzicką, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pt:

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, na terenie części działek ewid. nr 20/14, 20/15, 20/16, 20/17, 20/18, 55 obr. 0019, położonych w Błoniu.


W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10.00-18.00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.00-16.00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów), po uprzednim umówieniu się telefonicznie: (22) 725-30-04 w. 151.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2021-10-06 14:53:16
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2021-10-06 14:55:09

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia dot. inwestycji polegającej na budowie podczyszczalni ścieków przemysłowych wraz z rurociągami i infrastrukturą towarzyszącą dla zakładu produkcyjnego zlokalizowanego w m. Radonice 5a

Błonie, dn. 20.09.2021 r.

BURMISTRZ BŁONIA

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 74 ust. 3 ustawy z dn. 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 247 ze zm.) oraz art. 61 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z  2021 r. poz. 735 ze zm.) zawiadamia, iż na wniosek Spółki Fanex Sp z o.o., z siedzibą w m. Radonice 5a, 05-870 Błonie reprezentowane przez Panią Żanetę Ziółkowską, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla

inwestycji polegającej na budowie podczyszczalni ścieków przemysłowych wraz z rurociągami i infrastrukturą towarzyszącą dla zakładu produkcyjnego zlokalizowanego w m. Radonice 5a, 05-870 Błonie.

Złożony wniosek  z dn. 15.09.2021r. przekazany został do  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ożarowie Mazowieckim, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Z wnioskiem można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pokój nr 4, w dniach: poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00 wtorek-piątek w godzinach 8:00 – 16:00.

 


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2021-09-20 17:16:15
Udostępnił: Agnieszka Gałkowska
Data: 2021-09-20 17:18:29

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza z dnia 9.09.2021 - dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, instalacja tłoczenia oleju roślinnego, Marysinek

Błonie, dn. 09.09.2021r.

BURMISTRZ         
     BŁONIA

O B W I E S Z C Z E N I E


Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 74 ust. 3 ustawy z dn. 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 247 ze zm.) oraz art. 61, art. 9,  art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z  2020 r. poz. 256) zawiadamia strony postępowania, że na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego w sprawie wniosku  Przedsiębiorstwa Handlowo Usługowego Venus M. Zyga Sp. Jawna wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na:

wykonaniu instalacji do tłoczenia oleju roślinnego na potrzeby produkcji biopaliw na dz. nr ewid. 12/3 obręb Marysinek w miejscowości Marysinek 2a gm. Błonie.

Zgodnie z art. 9, 10 oraz art. 49 ustawy k.p.a (Dz. U. Nr 2020 poz. 256), strony mają prawo do zapoznania się z ww. decyzją w siedzibie Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pokój nr 4, Wydział Rolnictwa Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska w dniach poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00, wtorek - piątek  w godzinach 8:00 – 16:00 w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia. Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z decyzją można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pokój nr 4, w dniach: poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00 wtorek-piątek w godzinach 8:00 – 16:00 po uprzednim umówieniu telefonicznym.


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Treść decyzjiPlik PDF 104.17 Kb
Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2021-09-13 15:24:55
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2021-09-13 15:27:58

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 10.09.2021 WPP.6733.1.7.2021.KGM, decyzja, budowa gazociągu, Błonie

Błonie, dnia 10 września  2021 r.

BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.1.7.2021.KGM


OBWIESZCZENIE


Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) oraz art. 53 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 741 ze zm.), zawiadamia, iż na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, reprezentowanej przez pełnomocnika - Panią Weroniką Łojko, w dniu 10 września 2021 r. wydano Decyzję Nr 7/M/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Budowie  gazociągu średniego ciśnienia Ø 63 PE oraz gazociągu średniego ciśnienia Ø 40 PE na terenie części działki ewid. nr 8/6, 8/4 obr. 0018, części działki ewid. nr 82/4 obr. 0017 oraz części działek ewid. nr 53, 1, 4/3, 4/4 obr. 0019 położonych w Błoniu.


Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego
w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki
od godz. 10.00-18.00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy
nie przyjmują interesantów), po uprzednim umówieniu się telefonicznie: (22) 725-30-04 w. 151.

 


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2021-09-10 15:36:00
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2021-09-13 16:31:46

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 10.09.2021 WPP.6733.2.12.2021.KGM, decyzja, budowa gazociągu, Stare Faszczyce

Błonie, dnia 10 września 2021 r.

BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.12.2021.KGM

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) oraz art. 53 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 741 ze zm.), zawiadamia, iż na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, reprezentowanej przez pełnomocnika - Panią Weronikę Łojko, w dniu 10 września 2021 r. wydano Decyzję Nr 15/G/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Budowie gazociągu średniego ciśnienia Ø 40 PE na terenie części działki ewid. nr 143/4 położonej we wsi Stare Faszczyce, gm. Błonie.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego
w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki
od godz. 10.00-18.00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy
nie przyjmują interesantów), po uprzednim umówieniu się telefonicznie: (22) 725-30-04 w. 151.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2021-09-10 15:29:00
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2021-09-13 16:35:56

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 10.09.2021 WPP.6733.2.11.2021.KGM, decyzja, budowa gazociągu, Dębówka

Błonie, dnia 10 września 2021 r.

BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.11.2021.KGM

OBWIESZCZENIE


Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) oraz art. 53 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 741 ze zm.), zawiadamia, iż na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, reprezentowanej przez pełnomocnika - Panią Weronikę Łojko, w dniu 10 września 2021 r. wydano Decyzję Nr 14/G/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Budowie gazociągu średniego ciśnienia Ø 63 PE na terenie działki ewid. nr 11/18 oraz  części działek ewid. nr 11/14 i 11/21, położonych we wsi Dębówka, gm. Błonie.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego
w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki
od godz. 10.00-18.00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy
nie przyjmują interesantów), po uprzednim umówieniu się telefonicznie: (22) 725-30-04 w. 151.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2021-09-10 15:27:00
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2021-09-13 16:33:30

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia o naborze wniosków o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych przez deszcz nawalny w dniu 16 lipca 2021 r.

Błonie, dnia  2.09.2021

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrz Błonia ogłasza  kolejny  nabór  wniosków o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych  przez deszcz nawalny w dniu 16 lipca 2021 r.

Termin składania wniosków do 09 września 2021 r.
Do wniosku należy dołączyć wykaz działek deklarowanych do płatności bezpośrednich na bieżący rok oraz kopię zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) lub kserokopie księgi stada bądź paszportu.

Druki wniosków znajdują się w Urzędzie Miejskim w Błoniu w Wydziale Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska ul. Nowakowskiego 10 pokój  nr 6, tel. 22 725 30 04 w. 172  lub można pobrać je ze strony internetowej www.blonie.pl   
Wnioski wraz z załącznikami należy składać w Urzędzie Miejskim w Błoniu ul. Rynek 6 w Biurze Podawczym pokój nr 1.


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Wniosek 44.70 Kb
Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2021-09-02 15:25:20
Udostępnił: Agnieszka Gałkowska
Data: 2021-09-02 15:29:21

Rejestr zmian

Obwieszczenie WPP.6733.2.19-SKO.2020/21.KGM o wyroku WSA dot. dec. 22/G/2020 o ustal. lok. inw. celu publ. - budowa gazociągu średniego ciśnienia Ø 63PE, dz. 125, 44 Wawrzyszew

Błonie, dnia 1 września 2021 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.19-SKO.2020/21.KGM

 

OBWIESZCZENIE

 

Stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) - zwany dalej k.p.a., oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 741 ze zm.),

w związku ze skargą na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie z dnia 28.01.2021 r. znak KOA/3419/Ar/20

dot. decyzji Burmistrza Błonia Nr 22/G/2020 z dnia 25.08.2020r.

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia Ø63PE na terenie części działek ewid. nr 125 i 44 położonych we wsi Wawrzyszew, gm. Błonie,

wydanej na rzecz:

Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie,

reprezentowanej przez Pana Jakuba Sajdłowskiego

zawiadamiam, iż

w dniu 18.06.2021 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok sygn. akt VII SA/Wa 590/21,

w którym orzeka:

oddalić skargę.

Z wyżej wymienionym wyrokiem i dokumentacją w sprawie można zapoznać się w terminie 14 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów), po uprzednim umówieniu się telefonicznie: (22) 725-30-04 w. 151.

 

Na tablicy ogłoszeń wywieszono dnia 01.09.2021 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-09-01 10:07:44
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-09-01 10:15:35
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-09-01 10:20:52

Rejestr zmian

Obwieszczenie WPP.6733.2.10.2021.AC o wydaniu decyzji Nr 13/G/2021 o ustal. lok. inw. celu publ. - budowa gazociągu średniego ciśnienia Ø 63PE, dz. 125 (fragm.) Wawrzyszew

Błonie, dnia 31 sierpnia 2021 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.10.2021.KGM

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 741 ze zm.), zawiadamia, iż na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, reprezentowanej przez pełnomocnika - Pan Weronikę Łojko, w dniu 31 sierpnia 2021 r. wydano Decyzję Nr 13/G/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Budowie gazociągu średniego ciśnienia Ø63PE na terenie części działki ewid. nr 125, położonej we wsi Wawrzyszew, gm. Błonie.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów), po uprzednim umówieniu się telefonicznie: (22) 725-30-04 w. 151.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 31.08.2021 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-08-31 15:38:47
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-08-31 15:41:35
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-08-31 15:41:51

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 20 sierpnia 2021 - wydanie decyzji, budowa gazociągu , Błonie, WPP.6733.1.8.2021.AC

Błonie, dnia 20 sierpnia 2021 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.1.8.2021.AC

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) oraz art. 53 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 741 ze zm.), zawiadamia, iż na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, reprezentowanej przez pełnomocnika - Panią Weroniką Łojko, w dniu 20 sierpnia 2021 r. wydano Decyzję Nr 6/M/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Budowie gazociągu średniego ciśnienia Ø 63 PE na terenie działki ewid. nr 4/13 obr. 0017, położonej w Błoniu.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego
w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki
od godz. 10.00-18.00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy
nie przyjmują interesantów), po uprzednim umówieniu się telefonicznie: (22) 725-30-04 w. 151.

Zenon Reszka
Burmistrz Błonia


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2021-08-20 16:04:47
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2021-08-20 16:08:06

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia dot. inwestycji polegającej na budowie zespołu produkcyjno-usługowego wraz z zespołem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną - Piorunów

Błonie, dn. 19.08.2021 r.

BURMISTRZ BŁONIA

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 74 ust. 3 ustawy z dn. 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 247 ze zm.) oraz art. 61 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z  2020 r. poz. 256) zawiadamia, iż na wniosek firmy Panattoni Europe Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Plac Europejski 1 reprezentowany przez Pana Marcina Skup przedstawiciela Spółki Project Management Sp. z o.o. z siedz w Warszawie przy ul. Złotej 120, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla

inwestycji polegającej na budowie zespołu produkcyjno-usługowego wraz z zespołem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działkach nr ewid. 20/1, 20/2, 21, 22, 23, 24/1, 25/1, 25/2, 25/3, 26/10 obręb Piorunów gmina Błonie.

Złożony wniosek  z dn. 19.08.2021r. przekazany został do  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ożarowie Mazowieckim, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Z wnioskiem można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pokój nr 4, w dniach: poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00 wtorek-piątek w godzinach 8:00 – 16:00.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2021-08-19 13:53:36
Udostępnił: Agnieszka Gałkowska
Data: 2021-08-19 13:57:28

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia dot. inwestycji polegającej na budowie urządzenia wodnego o głębokości powyżej 100m - Radonice

Błonie, dn. 17.08.2021 r.

BURMISTRZ BŁONIA

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 74 ust. 3 ustawy z dn. 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 247 ze zm.) oraz art. 61 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z  2020 r. poz. 256) zawiadamia, iż na wniosek Spółki Fanex Sp z o.o., z siedzibą w m. Radonice 5a, 05-870 Błonie reprezentowane przez Panią Żanetę Ziółkowską, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla

inwestycji polegającej na budowie urządzenia wodnego o głębokości powyżej 100m i zdolności poboru wody powyżej 10m3/h tj. studni nr 4 ujmującej wody podziemne z utworów trzeciorzędowych (oligoceńskich) wraz z pompą głębinową, armaturą studzienną i obudową na terenie dz. nr ew. 217/16 ob. 0027 Radonice, gmina Błonie, powiat warszawski zachodni dla potrzeb zakładu Fanex Sp. z o.o., zlokalizowanego w m. Radonice 5a, 05-870 Błonie.

Złożony wniosek  z dn. 17.08.2021r. przekazany został do  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ożarowie Mazowieckim, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Z wnioskiem można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pokój nr 4, w dniach: poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00 wtorek-piątek w godzinach 8:00 – 16:00.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2021-08-18 10:19:56
Udostępnił: Agnieszka Gałkowska
Data: 2021-08-18 10:24:21

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia dot. inwestycji polegającej na wykonaniu instalacji do tłoczenia oleju roślinnego na potrzeby produkcji biopaliw na dz. nr ewid. 12/3 obręb Marysinek w miejscowości Marysinek 2a gm. Błonie

Błonie, dn. 11.08.2021 r.

BURMISTRZ BŁONIA

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 74 ust. 3 ustawy z dn. 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 247 ze zm.) oraz art. 61 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z  2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadamia strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe na wniosek Przedsiębiorstwa Handlowo Usługowego Venus M. Zyga Sp. Jawna  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na wykonaniu instalacji do tłoczenia oleju roślinnego na potrzeby  produkcji biopaliw na dz. nr ewid. 12/3 obręb Marysinek w miejscowości Marysinek 2a gm. Błonie.
Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji publicznej obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, umożliwić stronom wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Jednocześnie informuję, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie pismem znak: WOOŚ-I.4220.721.2021.AST z dnia 30 lipca 2021 r. wydał opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarząd Zlewni w Łowiczu pismem z dnia 05 sierpnia 2021 r. znak: WA.ZZŚ.5.435.1.204.2021.KP wydał opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny nie wypowiedział się w sprawie, niewydanie opinii w terminie traktuje się jako brak zastrzeżeń.
Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji obowiązany jest przed wydaniem decyzji, umożliwić stronom wypowiedzenie się co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym, strona może wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 10 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Z wnioskiem można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pokój nr 4, w dniach: poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00 wtorek-piątek w godzinach 8:00 – 16:00 po uprzednim umówieniu telefonicznym.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2021-08-11 15:09:26
Udostępnił: Agnieszka Gałkowska
Data: 2021-08-11 15:13:43

Rejestr zmian

Obwieszczenie WPP.6733.2.13.2021.KGM o wszczęciu postępowania o ustal. lok. inw. celu publ. - budowa gazociągu średniego ciśnienia Ø 63PE, dz. 165/1 (fragm.) Żukówka

Błonie, dnia 11 sierpnia 2021 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.13.2021.KGM

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 741 ze zm.), zawiadamiam, iż na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, reprezentowanej przez pełnomocnika - Panią Weronikę Łojko, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pt:

Budowa gazociągu średniego ciśnienia Ø 63PE, na terenie części działki ewid. nr 165/1, położonej we wsi Żukówka, gmina Błonie.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania

 mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 11.08.2021 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-08-11 13:56:25
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-08-11 14:00:59
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-08-11 14:02:32

Rejestr zmian

Obwieszczenie WPP.6730.2.20.2021.AC o wydaniu decyzji Nr 35/G/2021 o warunkach zabudowy – budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz garażu wolno stojącego; dz. 93/5 Białuty

Błonie, dnia 10 sierpnia 2021 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6730.2.20.2021.KGM

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Na podstawie art. 10, 49 i 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) - zwany dalej k.p.a.,

zawiadamiam o wydaniu Decyzji Nr 35/G/2021

o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na:

budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz garażu wolno stojącego, na terenie działki ewid. nr 93/5 położonej we wsi Białuty, gmina Błonie,

na rzecz:  Pana Kamila Madrak.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 k.p.a., niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Błoniu: http://www.bip.blonie.pl/ oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Błoniu.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu,
ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów), po uprzednim umówieniu się telefonicznie: (22) 725-30-04 w. 151.

Zgodnie z art. 49b § 1 k.p.a. o decyzji lub postanowieniu, które podlega zaskarżeniu, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję lub postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie. Jeżeli wspomniana decyzja lub postanowienie, nie mogą być udostępnione stronie
w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji lub postanowienia może być niezwłocznie udostępniony (art. 49b § 2 k.p.a.).

Zgodnie z art. 129 § 1 i § 2 k.p.a. od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, 01-161 Warszawa, ul. Obozowa 57. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 1 i 2 k.p.a.), co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zgodnie z art. 16 § 3 k.p.a., decyzje ostateczne, których nie można zaskarżyć do sądu, są prawomocne. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 k.p.a.).

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 10.08.2021 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-08-10 14:54:05
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-08-10 14:57:19
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-08-10 14:57:41

Rejestr zmian

Obwieszczenie WPP.6730.2.15.2021.AC o wydaniu decyzji Nr 34/G/2021 o warunkach zabudowy – budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego; dz. 93/9 Białuty

Błonie, dnia 10 sierpnia 2021 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6730.2.15.2021.KGM

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Na podstawie art. 10, 49 i 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) - zwany dalej k.p.a.,

zawiadamiam o wydaniu Decyzji Nr 34/G/2021

o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na:

budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na terenie działki ewid. nr 93/9 położonej we wsi Białuty, gmina Błonie,

na rzecz:

Pana Piotra Kucharskiego i Pani Katarzyny Bury.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 k.p.a., niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Błoniu: http://www.bip.blonie.pl/ oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Błoniu.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów), po uprzednim umówieniu się telefonicznie: (22) 725-30-04 w. 151.

Zgodnie z art. 49b § 1 k.p.a. o decyzji lub postanowieniu, które podlega zaskarżeniu, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję lub postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie. Jeżeli wspomniana decyzja lub postanowienie, nie mogą być udostępnione stronie w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji lub postanowienia może być niezwłocznie udostępniony (art. 49b § 2 k.p.a.).

Zgodnie z art. 129 § 1 i § 2 k.p.a. od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, 01-161 Warszawa, ul. Obozowa 57. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 1 i 2 k.p.a.), co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zgodnie z art. 16 § 3 k.p.a., decyzje ostateczne, których nie można zaskarżyć do sądu, są prawomocne. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 k.p.a.).

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 10.08.2021 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-08-10 14:42:40
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-08-10 14:51:33
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-08-10 14:53:17

Rejestr zmian

Obwieszczenie WPP.6733.1.5.2021.AC o wydaniu decyzji Nr 5/M/2021 o ustal. lok. inw. celu publ. - budowa sieci wodociągowej w celu zasilenia zespołu 5 budynków mieszkalnych wielorodzinnych, dz. 13/15, 14, 13/25 obr. 14

Błonie, dnia 9 sierpnia 2021 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.1.5.2021.KGM

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 741 ze zm.), zawiadamia, iż na wniosek: Jakon Inwest 3 Sp. z o.o., w dniu 9 sierpnia 2021 r. wydano Decyzję Nr 5/M/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Budowie sieci wodociągowej w celu zasilenia zespołu 5 budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie części działek ewid. nr 13/15, 14, 13/25 obr. 0014, położonych w Błoniu.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów), po uprzednim umówieniu się telefonicznie: (22) 725-30-04 w. 151.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 09.08.2021 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-08-09 16:23:02
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-08-09 16:28:45

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP dla części gminy Błonie- Radonice 4- Obszar 1

Błonie, dn. 06.08.2021 r.


Burmistrz Błonia
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 741 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gminy Błonie- Radonice 4- Obszar 1 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzanego na podstawie uchwały Nr XXXVI/301/17 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 12.06.2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Błonie dla części obszaru Radonice 4 oraz uchwałą Nr XI/129/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 09.09.2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/301/17 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 12.06.2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Błonie dla części obszaru Radonice 4
Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie do wglądu od 16.08.2021 r. do 14.09.2021 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w Wydziale Planowania Przestrzennego ul. Nowakowskiego 10, w Błoniu, w pokoju nr 7 w godzinach: poniedziałki: 10:00-18:00, wtorki, środy, czwartki, piątki: 8:00-16:00. Ponadto projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie także na stronie internetowej: http://bip.blonie.pl .
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zostanie przeprowadzona w dniu 30.08.2021 r. Zebranie odbędzie się w Centrum Sportu i Rekreacji w Błoniu ul. Grodziska 1, sala konferencyjna. Początek zebrania o godzinie 17.00
Dyskusja publiczna zostanie przeprowadzona z zachowaniem reżimu sanitarnego i wszystkich środków ostrożności zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać do Burmistrza Błonia z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do 29.09.2021 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu jest Burmistrz Błonia.
Uwagi można składać w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Miejskiego, pocztą na adres: Urząd  Miejski w Błoniu ul. Rynek 6, 05-870 Błonie, ustnie do protokołu w Wydziale Planowania Przestrzennego lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: ratusz@um.blonie.pl .
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352 i 1579): opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 2,3 i 4, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j Dz. U. z 2021 r. poz. 247ze zm.) zwanej dalej ustawą, wymieniony wyżej projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy – należy wnosić na zasadach określonych w art. 8c i art. 18 ust. 1, ust. 2 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do 29.09.2021 r. Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. uwagi lub wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 11 oraz art. 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rozstrzygnięcie uwag i wniosków przez Burmistrza Błonia zostanie zamieszczone na stronie internetowej http://bip.blonie.pl


Burmistrz Błonia
Zenon Reszka


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. mapaPlik PDF 140.00 Kb
Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2021-08-06 12:04:00
Udostępnił: Agnieszka Gałkowska
Data: 2021-08-09 12:09:48

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza dot. oszacowania szkód spowodowanych deszczem nawalnym

Błonie, dnia 4.08.2021r.

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrz Błonia informuje, że wnioski o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych spowodowane przez deszcz nawalny w dniu 16 lipca 2021r.  będą przyjmowane do dnia  13.08.2021 r.
Do wniosku należy dołączyć wykaz działek deklarowanych do płatności bezpośrednich na bieżący rok oraz kopię zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) lub kserokopie księgi stada bądź paszportu.
Druki wniosków znajdują się w Urzędzie Miejskim w Błoniu w Wydziale Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska ul. Nowakowskiego 10 pokój  nr 6, tel. 22 725 30 04 w. 172  lub można pobrać je ze strony internetowej www.blonie.pl   
Wnioski wraz z załącznikami należy składać w Urzędzie Miejskim w Błoniu ul. Rynek 6 w Biurze Obsługi Interesanta pokój nr 1.


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Wniosek o oszacowanie szkód 44.70 Kb
Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2021-08-04 14:58:00
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2021-08-04 15:01:40

Rejestr zmian

Obwieszczenie WPP.6733.1.8.2021.KGM o wszczęciu postępowania o ustal. lok. inw. celu publ. - budowa gazociągu średniego ciśnienia Ø 63PE, dz. 4/13 obr. 19

Błonie, dnia 3 sierpnia 2021 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.1.8.2021.KGM

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 741 ze zm.) zawiadamiam, iż na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., reprezentowanej przez pełnomocnika - Panią Weronikę Łojko, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pt:

Budowa gazociągu średniego ciśnienia Ø 63PE na terenie działki ewid. nr 4/13 obr. 0017 położonej w Błoniu.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów), po uprzednim umówieniu się telefonicznie: (22) 725-30-04 w. 151.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 03.08.2021 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-08-03 15:16:59
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-08-03 15:19:51

Rejestr zmian

Obwieszczenie WPP.6733.2.12.2021.KGM o wszczęciu postępowania o ustal. lok. inw. celu publ. - budowa gazociągu średniego ciśnienia Ø 40PE, dz. 143/4 Stare Faszczyce

Błonie, dnia 2 sierpnia 2021 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.12.2021.KGM

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 741 ze zm.), zawiadamiam, iż na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, reprezentowanej przez pełnomocnika - Panią Weroniką Łojko, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pt:

Budowa gazociągu średniego ciśnienia Ø 40PE, na terenie części działki ewid. nr 143/4, położonej we wsi Stare Faszczyce, gmina Błonie.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 02.08.2021 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-08-02 17:29:50
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-08-02 17:32:50
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-08-02 17:33:11

Rejestr zmian

Obwieszczenie WPP.6733.2.11.2021.KGM o wszczęciu postępowania o ustal. lok. inw. celu publ. - budowa gazociągu średniego ciśnienia Ø 63PE, dz. 11/14, 11/18, 11/21 Dębówka

Błonie, dnia 2 sierpnia 2021 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.11.2021.KGM

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 741 ze zm.), zawiadamiam, iż na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, reprezentowanej przez pełnomocnika - Panią Weroniką Łojko, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pt:

Budowa gazociągu średniego ciśnienia Ø 63PE, na terenie działki ewid. nr 11/18 oraz części działek ewid. nr 11/14 i 11/21, położonych we wsi Dębówka, gm. Błonie.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

 

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 02.08.2021 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-08-02 15:56:05
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-08-02 15:58:26
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-08-02 15:58:50

Rejestr zmian

Obwieszczenie WPP.6733.2.9.2021.AC o wydaniu decyzji Nr 12/G/2021 o ustal. lok. inw. celu publ. - budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, dz. 6/3, 65 Bramki

Błonie, dnia 19 lipca 2021 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.9.2021.KGM

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 741 ze zm.), zawiadamia, iż na wniosek: Pana Mateusza Betlejewskiego, reprezentowanego przez pełnomocnika - Panią Annę Chudzicką, w dniu 19 lipca 2021 r. wydano Decyzję Nr 12/G/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, na terenie części działek ewid. nr 6/3 i 65, położonych we wsi Bramki, gm. Błonie.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów), po uprzednim umówieniu się telefonicznie: (22) 725-30-04 w. 151.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dn. 19.07.2021 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-07-19 15:57:00
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-07-19 16:01:00
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-07-20 13:03:17

Rejestr zmian

Obwieszczenie WPP.6733.1.6.2021.AC o wydaniu decyzji Nr 4/M/2021 o ustal. lok. inw. celu publ. - budowa gazociągu średniego ciśnienia Ø 63PE, dz. 17, 55/2 obr. 17, dz. 63 obr. 12

Błonie, dnia 19 lipca 2021 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.1.6.2021.KGM

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 741 ze zm.), zawiadamia, iż na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, reprezentowanej przez pełnomocnika - Pan Weroniką Łojko, w dniu 19 lipca 2021 r. wydano Decyzję Nr 4/M/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Budowie gazociągu średniego ciśnienia Ø63PE na terenie części działek ewid. nr 17, 55/2 obr. 0017 oraz działki ewid. nr 63 obr. 0012, położonych w Błoniu.

 

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów), po uprzednim umówieniu się telefonicznie: (22) 725-30-04 w. 151.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 19.07.2021 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-07-19 15:45:00
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-07-19 15:49:00
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-07-20 12:49:43

Rejestr zmian

Obwieszczenie WPP.6733.1.7.2021.KGM o wszczęciu postępowania o ustal. lok. inw. celu publ. - budowa gazociągu średniego ciśnienia Ø 63PE oraz gazociągu średniego ciśnienia Ø 40PE, obr. 18, obr. 17, obr. 19

Błonie, dnia 19 lipca 2021 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.1.7.2021.KGM

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 741 ze zm.) zawiadamiam, iż na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., reprezentowanej przez Panią Weronikę Łojko, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pt:

Budowa gazociągu średniego ciśnienia Ø 63PE oraz gazociągu średniego ciśnienia Ø 40PE, na terenie części działek ewid. nr 8/6, 8/4 obr. 0018, części działki ewid. nr 82/4 obr. 0017 oraz części działek ewid. nr 53, 1, 4/3, 4/4 obr. 0019, położonych w Błoniu.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów), po uprzednim umówieniu się telefonicznie: (22) 725-30-04 w. 151.

 

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 19.07.2021 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-07-19 13:28:27
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-07-19 13:32:26

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie wszczęcia postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji - ul. Lesznowska

Błonie, dn. 14.07.2021 r.


WPP.6721.4.1.2021

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA BŁONIA

z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie wszczęcia postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji

Na podstawie art. 7 ust. 10 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r., o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących ( Dz. U. z 2020 r., poz. 219 ze zm.), zawiadamiam o zamieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Błonia wniosku o ustaleniu lokalizacji inwestycji na działkach ewid. nr 4/7, 4/11, 4/12, 4/13 oraz części działek ewid. nr 4/6, 4/9, 4/10 w obrębie 0006 przy ul. Lesznowskiej w Błoniu.

Zainteresowani mogą składać uwagi do wyżej wymienionego wniosku. Uwagi należy składać
w postaci papierowej na adres Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i 730) na adres ratusz@um.blonie.pl w terminie do dnia 04.08.2021 r.


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Wniosek wraz z koncepcjąPlik PDF 14.09 MB
2. Załączniki graficznePlik PDF 2.37 MB
Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2021-07-14 16:03:36
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2021-07-14 16:05:46

Rejestr zmian

Obwieszczenie WPP.6733.2.10.2021.KGM o wszczęciu postępowania o ustal. lok. inw. celu publ. - budowa gazociągu średniego ciśnienia Ø 63PE, dz. 125 (fragm.) Wawrzyszew

Błonie, dnia 5 lipca 2021 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.10.2021.KGM

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 741 ze zm.) zawiadamiam, iż na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., reprezentowanej przez pełnomocnika - Panią Weronikę Łojko, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pt:

Budowa gazociągu średniego ciśnienia Ø63PE, na terenie części działki ewid. nr 125 położonej we wsi Wawrzyszew, gmina Błonie.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów), po uprzednim umówieniu się telefonicznie: (22) 725-30-04 w. 151.

 

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dn. 05.07.2021 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-07-05 17:11:56
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-07-05 17:12:35

Rejestr zmian

Zawiadomienie Burmistrza Błonia z dn. 01.07.2021 r. o wydaniu decyzji nr 37.2021

Błonie, dnia 01.07.2021 r.

WRGNiOŚ.6220.11.2029.2021


ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art. 38 oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 247), Wydział  Rolnictwa Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Błoniu zawiadamia, że dnia 17.06.2021r. została wydana przez Burmistrza Błonia decyzja nr 37.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjno-magazynowo-usługowej nr 17 z częściami socjalno-biurowymi, wraz z budynkami towarzyszącymi, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w m. Błonie Wieś  dz. nr ewid. 72/1, 71/1, 70/1, 69/1, 68/1, 67/5, oraz części działek nr ewid. 67/3, 66/1, 65/1, 64/1, 63/1, 62/1, 61/3, 61/1, 22, 21, 20, 19, 18, 32/5, 17/2, 17/1 obręb Błonie Wieś.
Decyzja ta oraz dokumentacja sprawy, w tym opinie i uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, są do wglądu w siedzibie tut. Wydziału przy ul. Nowakowskiego 10, w pok. nr 4, w godzinach pracy urzędu.
Ponadto na stronie Biuletynu Informacji Publicznej organ właściwy do wydania decyzji udostępnia na okres 14 dni treść tej decyzji. Niniejsza decyzja zostanie udostępniona w dniu 01.07.2021 r.
Niniejsze zawiadomienie zostaje opublikowane w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Błoniu oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miejskiego w Błoniu przy ul. Nowakowskiego 10.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2021-07-01 13:59:50
Udostępnił: Agnieszka Gałkowska
Data: 2021-07-01 14:01:40

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia dot. budowie hali produkcyjno-magazynowo-usługowej nr 17 z częściami socjalno-biurowymi, wraz z budynkami towarzyszącymi, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w m. Błonie Wieś

Błonie, dn. 01.07.2021 r.

BURMISTRZ  BŁONIA


O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 74 ust. 3 ustawy z dn. 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 247) oraz art. 61, art. 9,  art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z  2020 r. poz. 256) zawiadamia strony postępowania, że na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego w sprawie wniosku  firmy P3 BLONIE PARK Sp. z o.o. z siedzibą ul. Złota 59, 00-120 Warszawa reprezentowanej przez Pana Mateusza Ziomek wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na:


budowie hali produkcyjno-magazynowo-usługowej nr 17 z częściami socjalno-biurowymi, wraz z budynkami towarzyszącymi, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w m. Błonie Wieś  dz. nr ewid. 72/1, 71/1, 70/1, 69/1, 68/1, 67/5, oraz części działek nr ewid. 67/3, 66/1, 65/1, 64/1, 63/1, 62/1, 61/3, 61/1, 22, 21, 20, 19, 18, 32/5, 17/2, 17/1 obręb Błonie Wieś.


Zgodnie z art. 9, 10 oraz art. 49 ustawy k.p.a (Dz. U. Nr 2020 poz. 256), strony mają prawo do zapoznania się z ww. decyzją w siedzibie Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pokój nr 4, Wydział Rolnictwa Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska w dniach poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00, wtorek - piątek  w godzinach 8:00 – 16:00 w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia. Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z decyzją można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pokój nr 4, w dniach: poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00 wtorek-piątek w godzinach 8:00 – 16:00 po uprzednim umówieniu telefonicznym.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2021-07-01 13:57:12
Udostępnił: Agnieszka Gałkowska
Data: 2021-07-01 13:59:09

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia dot. inwestycji polegającej na budowie zespołu hal magazynowo-produkcyjnych wraz z zapleczami biurowo-socjalnymi oraz infrastrukturą techniczną na działkach nr 4/51, 4/52, 4/54, 37/1, 37/2, 37/3, 4/53 w miejscowości Pass, w gminie Błonie

Błonie, dn. 30.06.2021 r.

BURMISTRZ  BŁONIA

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 74 ust. 3 ustawy z dn. 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 247 ze zm.) oraz art. 61 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z  2020 r. poz. 256) zawiadamia, iż na wniosek Spółek AlexandraLog PLC04 Sp z o.o., AlexandraLog PLC06 Sp z o.o., Alpine Logistics I (Błonie) Sp. z o.o., Alpine Logistics II (Błonie) Sp. z o.o.z siedzibą w Warszawie ul. Aleje Jerozolimskie 142b reprezentowanych przez Pana Wojciecha Hałajkiewicza przedstawiciela spółki Kwadrat Polska Sp. z o.o. Sp. K., wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla

inwestycji polegającej na budowie zespołu hal magazynowo-produkcyjnych wraz z zapleczami biurowo-socjalnymi oraz infrastrukturą techniczną na działkach nr 4/51, 4/52, 4/54, 37/1, 37/2, 37/3, 4/53 w miejscowości Pass, w gminie Błonie

Złożony wniosek  z dn. 28.06.2021r. przekazany został do  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ożarowie Mazowieckim, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Z wnioskiem można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pokój nr 4, w dniach: poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00 wtorek-piątek w godzinach 8:00 – 16:00.

 


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2021-07-01 13:15:20
Udostępnił: Agnieszka Gałkowska
Data: 2021-07-01 13:16:44

Rejestr zmian

Obwieszczenie WPP.6730.2.20.2021.KGM o zakończeniu postępowania - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz garażu wolno stojącego; dz. 93/5 Białuty

Błonie, dnia 1 lipca 2021 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6730.2.20.2021.KGM

 

OBWIESZCZENIE -

zawiadomienie o zakończeniu postępowania

 

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) - zwany dalej k.p.a., zawiadamiam o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz garażu wolno stojącego, na terenie działki ewid. nr 93/5, położonej we wsi Białuty, gm. Błonie, na wniosek Pana Kamila Madrak.

Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Na tej podstawie informuję, że zostały zebrane niezbędne dowody i materiały do wydania decyzji administracyjnej w przedmiotowym postępowaniu.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 k.p.a., niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Błoniu: http://www.bip.blonie.pl/ oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Błoniu.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 7 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia stronom przysługuje prawo do zapoznania się z dokumentami, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenia dodatkowych żądań w przedmiotowej sprawie w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, po uprzednim umówieniu się telefonicznie: (22) 725-30-04 w. 151, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Po tym terminie sprawa zostanie rozstrzygnięta w oparciu o posiadany materiał dowodowy.

Jednocześnie na podstawie art. 36 k.p.a., informuję, iż nie jest możliwe załatwienie w.w. sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a., ze względu na skomplikowany charakter sprawy, konieczność uzgadniania projektu decyzji oraz zajęcia stanowiska przez inny organ. W związku z powyższym, zgodnie z art. 36 k.p.a., wskazuję przewidywany termin wydania decyzji do dnia 30 lipca 2021 r. Przepraszając za przesunięcie terminu rozpatrzenia wniosku informuję, że sytuacja ta spowodowana jest dużą liczbą oraz złożonością tego rodzaju spraw, które rozpatrywane są według kolejności wpływu.

Pouczenie:

Strona postępowania ma prawo złożyć ponaglenie na organ rozpatrujący sprawę, jeżeli:

 1. nie rozpatrzono sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a. lub w przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z 36 § 1 k.p.a. (bezczynność) ;

 2. postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Ponaglenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie.

Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dn. 01.07.2021 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-07-01 12:29:01
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-07-01 12:30:57
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-07-01 12:31:31

Rejestr zmian

Obwieszczenie WPP.6730.2.15.2021.KGM o zakończeniu postępowania - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego; dz. 93-9 Białuty

Błonie, dnia 1 lipca 2021 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6730.2.15.2021.KGM

 

OBWIESZCZENIE -

zawiadomienie o zakończeniu postępowania

 

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) - zwany dalej k.p.a., zawiadamiam o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na terenie działki ewid. nr 93/9, położonej we wsi Białuty, gm. Błonie, na wniosek Pana Piotra Kucharskiego oraz Pani Katarzyny Bury.

Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Na tej podstawie informuję, że zostały zebrane niezbędne dowody i materiały do wydania decyzji administracyjnej w przedmiotowym postępowaniu.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 k.p.a., niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Błoniu: http://www.bip.blonie.pl/ oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Błoniu.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 7 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia stronom przysługuje prawo do zapoznania się z dokumentami, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenia dodatkowych żądań w przedmiotowej sprawie w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, po uprzednim umówieniu się telefonicznie: (22) 725-30-04 w. 151, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Po tym terminie sprawa zostanie rozstrzygnięta w oparciu o posiadany materiał dowodowy.

Jednocześnie na podstawie art. 36 k.p.a., informuję, iż nie jest możliwe załatwienie w.w. sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a., ze względu na skomplikowany charakter sprawy, konieczność uzgadniania projektu decyzji oraz zajęcia stanowiska przez inny organ. W związku z powyższym, zgodnie z art. 36 k.p.a., wskazuję przewidywany termin wydania decyzji do dnia 30 lipca 2021 r. Przepraszając za przesunięcie terminu rozpatrzenia wniosku informuję, że sytuacja ta spowodowana jest dużą liczbą oraz złożonością tego rodzaju spraw, które rozpatrywane są według kolejności wpływu.

Pouczenie:

Strona postępowania ma prawo złożyć ponaglenie na organ rozpatrujący sprawę, jeżeli:

 1. nie rozpatrzono sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a. lub w przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z 36 § 1 k.p.a. (bezczynność) ;

 2. postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Ponaglenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie.

Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dn. 01.07.2021 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-07-01 12:14:09
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-07-01 12:15:46
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-07-01 12:16:17

Rejestr zmian

Obwieszczenie WPP.6733.1.6.2021.KGM o wszczęciu postępowania o ustal. lok. inw. celu publ. - budowa gazociągu średniego ciśnienia Ø 63PE, dz. 17, 55/2 obr. 17, dz. 63 obr. 12

Błonie, dnia 28 czerwca 2021 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.1.6.2021.KGM

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 741 ze zm.) zawiadamiam, iż na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., reprezentowanej przez Panią Weronikę Łojko, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pt:

Budowa gazociągu średniego ciśnienia Ø 63PE, na terenie części działek ewid. nr 17, 55/2 obr. 0017 oraz działki ewid. nr 63 obr. 0012 położonych w Błoniu.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów), po uprzednim umówieniu się telefonicznie: (22) 725-30-04 w. 151.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 28.06.2021 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-06-28 17:34:09
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-06-28 17:37:30

Rejestr zmian

Obwieszczenie WPP.6733.1.5.2021.KGM o wszczęciu postępowania o ustal. lok. inw. celu publ. - budowa sieci wodociągowej w celu zasilenia zespołu 5 budynków mieszkalnych wielorodzinnych, dz. 13/15, 14, 13/25 obr. 14

Błonie, dnia 28 czerwca 2021 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.1.5.2021.KGM

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 741 ze zm.) zawiadamiam, iż na wniosek: Jakon Inwest 3 Sp. z o.o., wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pt:

Budowa sieci wodociągowej w celu zasilenia zespołu 5 budynków mieszkalnych wielorodzinnych, na terenie części działek ewid. nr 13/15, 14, 13/25 obr. 0014 położonych w Błoniu.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów), po uprzednim umówieniu się telefonicznie: (22) 725-30-04 w. 151.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 28.06.2021 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-06-28 17:28:40
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-06-28 17:30:32
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-06-28 17:31:07

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 25.06.2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Błonie i Gminy Błonie

Błonie, 25.06.2021

BURMISTRZ BŁONIA

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 741 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Błoniu uchwały Nr XXX/262/21 z dnia 19 kwietnia 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Błonie i Gminy Błonie.
Zakres zmiany Studium obejmować będzie obszar Miasta Błonie i Gminy Błonie wskazany na załączniku graficznym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały:
1) w zakresie zapisów dotyczących lokalizacji systemów instalacji fotowoltaicznych o mocy przekraczającej 100kW;
2) oraz obszaru wskazanego na załączniku graficznym dla części wsi Błonie-Wieś.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu. Wnioski do planu należy składać na piśmie do Burmistrza Błonia, 05-870 Błonie Rynek 6, w terminie do dnia 30 lipca 2021 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt. 1 i 2 w związku z art. 46 pkt.1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) zwanej dalej ustawą, zawiadamiam, że Gmina Błonie przystępuje do postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji  ww.  zmiany studium,  obejmującego  w szczególności sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Dokumentacja sprawy wyłożona jest do wglądu w Wydziale Planowania Przestrzennego ul. Nowakowskiego 10 w pok. nr 7 i można zapoznać się z nimi w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek: 10.00-18.00; wtorek, środa, czwartek, piątek: 08.00-16.00).
Uchwała Nr XXX/262/21 z dnia 19 kwietnia 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Błonie i Gminy Błonie. została opublikowana na stronie bip.blonie.pl  /Rada Miejska/ Uchwały Rady/Rok 2021.
Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 3 i 4 i art. 40 ustawy, zainteresowani w terminie do dnia 30 lipca 2021 r. mogą wnosić wnioski. Wnioski na piśmie należy składać w kancelarii Urzędu Miejskiego w Błoniu, pocztą na adres 05-870 Błonie Rynek 6, ustnie do protokołu w Wydziale Planowania Przestrzennego w pok. nr 7, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail /ratusz@um.blonie.pl./  lub za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP. Wniosek powinien zawierać imię nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy.
Zgodnie z art. 41 ustawy  wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia. Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 5 ustawy organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz Błonia.
Zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L 2016, Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, informuję iż prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia RODO przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w wyniku uzyskania ich w toku prowadzonych postępowań dotyczących sporządzenia aktów planistycznych jest Burmistrz Błonia. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w ramach sprawowania władzy publicznej - szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2021-06-25 14:15:57
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2021-06-25 14:19:48

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 25.06.2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Błonie dla części wsi Błonie-Wieś – Bieniewicka północ”

Błonie, 25.06.2021

BURMISTRZ BŁONIA

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 741 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Błoniu uchwały Nr XXXI/268/21 z dnia 17 maja 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminny Błonie dla części wsi Błonie-Wieś - Bieniewicka północ”.
Granice obszaru do objęcia miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczono na załączniku graficznym do uchwały literami A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-R-S-T-A, przebiegają:
1) od północy: zaczynając od punktu A, położonego na północno-zachodnim narożniku działki ewid. nr 126/10 w kierunku wschodnim po północnych granicach działek ewid. nr 126/10, 127/2, 129/14, 130/6, 131/6, 132/2, 133/4, 134/2, 135/2, 136/2, 137/1, 139, 141/4 i 142, z przejściem przez punkty B, C, D, E, F, G, H do punktu I położonego na północno- wschodnim narożniku działki ewid. nr 142;
2) od wschodu: od punktu I w kierunku południowym wschodnią granicą działki ewid. nr 142 do punktu J;
3) od południa: od punktu J w kierunku zachodnim południową granicą działki ewid. nr 142 do punktu K;
4) od zachodu: od punktu K w kierunku północnym zachodnią granicą działki ewid. nr 142 do punktu L położonego na tej granicy;
5) od południa: od punktu L w kierunku zachodnim z przejściem przez działki ewid. nr 141/4, 139, 137/1, 136/2, 135/2, 134/2, 133/4, 132/2, 131/6, 130/6 do punktu R położonego na zachodniej granicy działki ewid. nr 130/6;
6) od wschodu: do punktu R w kierunku południowym wschodnią granicą działki ewid. nr 129/14 do punktu S;
7) od południa: od punktu S w kierunku zachodnim południowymi granicami działek ewid. nr 129/14, 128/4 i 126/10 do punktu T;
8) od zachodu: od punktu T w kierunku północnym zachodnią granicą działki ewid. nr 126/10 do punktu A.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu. Wnioski do planu należy składać na piśmie do Burmistrza Błonia, 05-870 Błonie Rynek 6, w terminie do dnia 30 lipca 2021 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt. 1 i 2 w związku z art. 46 pkt.1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) zwanej dalej ustawą, zawiadamiam, że Gmina Błonie przystępuje do postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji  ww.  zmiany planu,  obejmującego  w szczególności sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dokumentacja sprawy wyłożona jest do wglądu w Wydziale Planowania Przestrzennego ul. Nowakowskiego 10 w pok. nr 7 i można zapoznać się z nimi w godzinach pracy Urzędu ( poniedziałek: 10.00-18.00; wtorek, środa, czwartek, piątek: 08.00-16.00).

Uchwała Nr XXXI/268/21 z dnia 17 maja 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Błonie dla części wsi Błonie-Wieś – Bieniewicka północ” została opublikowana na stronie bip.blonie.pl  /Rada Miejska/ Uchwały Rady/Rok 2021.
Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 3 i 4 i art. 40 ustawy, zainteresowani w terminie do dnia 30 lipca 2021 r. mogą wnosić wnioski. Wnioski na piśmie należy składać w kancelarii Urzędu Miejskiego w Błoniu, pocztą na adres 05-870 Błonie Rynek 6, ustnie do protokołu w Wydziale Planowania Przestrzennego w pok. nr 7, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail /ratusz@um.blonie.pl/  lub za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP.Wniosek powinien zawierać imię nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy.
Zgodnie z art. 41 ustawy  wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia. Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 5 ustawy organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz Błonia.
Zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L 2016, Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, informuję iż prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia RODO przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w wyniku uzyskania ich w toku prowadzonych postępowań dotyczących sporządzenia aktów planistycznych jest Burmistrz Błonia. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w ramach sprawowania władzy publicznej - szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2021-06-25 13:55:12
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2021-06-25 14:05:42
Modyfikował(a): Karolina Gąsińska
Data: 2021-06-25 15:02:51

Rejestr zmian

Obwieszczenie WPP.6733.2.8.2021.AC o wydaniu decyzji Nr 11/G/2021 o ustal. lok. inw. celu publ. - budowa sieci wodociągowej, dz. 24/2 Białutki

Błonie, dnia 18 czerwca 2021 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.8.2021.KGM

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 741 ze zm.), zawiadamia, iż na wniosek: Pana Kamila Konopko i Pani Agaty Głodowskiej, wydano Decyzję Nr 11/G/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Budowie sieci wodociągowej, na terenie części działki ewid. nr 24/2, położonej we wsi Białutki, gm. Błonie.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów), po uprzednim umówieniu się telefonicznie: (22) 725-30-04 w. 151.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 18 czerwca 2021 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-06-18 10:38:57
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-06-18 10:41:55

Rejestr zmian

Zawiadomienie o wydaniu przez Burmistrza Błonia decyzji nr 34.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku hali magazynowej Centrum Dystrybucji LIDL Błonie wraz z zapleczami socjalno-biurowymi oraz infrastrukturą techniczną i towarzyszącą w Piorunowie

Błonie, dnia 17.06.2021 r.

WRGNiOŚ.6220.11.2020


ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art. 38 oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 247), Wydział  Rolnictwa Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Błoniu zawiadamia, że dnia 17.06.2021r. została wydana przez Burmistrza Błonia decyzja nr 34.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku hali magazynowej Centrum Dystrybucji LIDL Błonie wraz z zapleczami socjalno-biurowymi oraz infrastrukturą techniczną i towarzyszącą na działkach o nr ewid. 1, 2, 3, 4/1, 4/2, 4/3, 5/2, 6, 7, 8, 10, 11/3, 64 obręb Piorunów, gmina Błonie.
Decyzja ta oraz dokumentacja sprawy, w tym opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, są do wglądu w siedzibie tut. Wydziału przy ul. Nowakowskiego 10, w pok. nr 4, w godzinach pracy urzędu.
Ponadto na stronie Biuletynu Informacji Publicznej organ właściwy do wydania decyzji udostępnia na okres 14 dni treść tej decyzji. Niniejsza decyzja zostanie udostępniona w dniu 17.06.2021 r.
Niniejsze zawiadomienie zostaje opublikowane w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Błoniu oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miejskiego w Błoniu przy ul. Nowakowskiego 10.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2021-06-17 15:38:11
Udostępnił: Agnieszka Gałkowska
Data: 2021-06-17 15:41:21

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia o wydaniu decyzji - dot. budowy hali magazynowej Centrum Dystrybucji LIDL Błonie wraz z zapleczami socjalno-biurowymi oraz infrastrukturą techniczną i towarzyszącą w Piorunowie

Błonie, dn. 17.06.2021 r.

BURMISTRZ  BŁONIA


O B W I E S Z C Z E N I E


Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 74 ust. 3 ustawy z dn. 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 247) oraz art. 61, art. 9,  art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z  2020 r. poz. 256) zawiadamia strony postępowania, że na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego w sprawie wniosku  firmy LIDL Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym przy ul. Poznańskiej 48 reprezentowanej przez Pana Wojciecha Hałajkiewicza przedstawiciela spółki Kwadrat Polska Sp z o.o. Sp. K wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na:


budowie hali magazynowej Centrum Dystrybucji LIDL Błonie  wraz z zapleczami socjalno-biurowymi oraz infrastrukturą techniczną i towarzyszącą na działkach o nr ewid. 1, 2, 3, 4/1, 4/2, 4/3, 5/2, 6, 7, 8, 10, 11/3, 64 obręb Piorunów, gmina Błonie.


Zgodnie z art. 9, 10 oraz art. 49 ustawy k.p.a (Dz. U. Nr 2020 poz. 256), strony mają prawo do zapoznania się z ww. decyzją w siedzibie Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pokój nr 4, Wydział Rolnictwa Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska w dniach poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00, wtorek - piątek  w godzinach 8:00 – 16:00 w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia. Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z decyzją można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pokój nr 4, w dniach: poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00 wtorek-piątek w godzinach 8:00 – 16:00 po uprzednim umówieniu


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2021-06-17 15:35:02
Udostępnił: Agnieszka Gałkowska
Data: 2021-06-17 15:38:30

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia dot. inwestycji polegającej na budowie zespołu produkcyjno-magazynowo-usługowego z zapleczem socjalno biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną. Inwestycja przewidziana jest do realizacji - Błonie Wieś, gmina Błonie

Błonie, dn. 15.06.2021 r.

BURMISTRZ BŁONIA

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 74 ust. 3 ustawy z dn. 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 247 ze zm.) oraz art. 61 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z  2020 r. poz. 256) zawiadamia, iż na wniosek firmy Panattoni Europe Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Plac Europejski 1 reprezentowany przez Panią Magdę Wielgosz-Kierepka przedstawiciela spółki Project Management Sp. z o.o. z siedz w Warszawie prz ul. Złotej 120, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla

inwestycji polegającej na budowie zespołu produkcyjno-magazynowo-usługowego z zapleczem socjalno biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną. Inwestycja przewidziana jest do realizacji na działkach o nr ewid. 1, 2, 3, 4, 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 7, 8, 9, 10, 50, 51, 52/1, 53, 54/1, 54/2, 55, 56, 57, 58, 60 obręb 0007 Błonie Wieś, gmina Błonie.

Złożony wniosek  z dn. 07.06.2021r. przekazany został do  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ożarowie Mazowieckim, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Z wnioskiem można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pokój nr 4, w dniach: poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00 wtorek-piątek w godzinach 8:00 – 16:00.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2021-06-16 14:36:06
Udostępnił: Agnieszka Gałkowska
Data: 2021-06-16 14:37:56

Rejestr zmian

Zawiadomienie o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego dla studni nr 1 i pobór wód podziemnych ze studni nr 1 z utworów czwartorzędowych zlokalizowanej na terenie dz. nr ewid. 344/18 obręb Bieniewice gm. Błonie

Błonie, dnia 02.06.2021 r.

WRGNiOŚ.6220.23.2020


ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 38 oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 247), Wydział  Rolnictwa Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Błoniu zawiadamia, że dnia 28.05.2021r. została wydana przez Burmistrza Błonia decyzja nr 31.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  wykonaniu urządzenia wodnego dla studni nr 1 i pobór wód podziemnych ze studni nr 1 z utworów czwartorzędowych zlokalizowanej na terenie dz. nr ewid. 344/18 obręb Bieniewice gm. Błonie.
Decyzja ta oraz dokumentacja sprawy, w tym opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, są do wglądu w siedzibie tut. Wydziału przy ul. Nowakowskiego 10, w pok. nr 4, w godzinach pracy urzędu.
Ponadto na stronie Biuletynu Informacji Publicznej organ właściwy do wydania decyzji udostępnia na okres 14 dni treść tej decyzji. Niniejsza decyzja zostanie udostępniona w dniu 02.06.2021 r.
Niniejsze zawiadomienie zostaje opublikowane w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Błoniu oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miejskiego w Błoniu przy ul. Nowakowskiego 10.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2021-06-02 13:40:42
Udostępnił: Agnieszka Gałkowska
Data: 2021-06-02 13:42:16

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia dot. realizacji inwestycji polegającej na budowie hali produkcyjo-magazynowo-usługowej nr 17 z częściami socjalno-biurowymi, wraz z budynkami towarzyszącymi, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w m. Błonie Wieś

Błonie, dn. 31.05.2021 r.

BURMISTRZ BŁONIA

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 74 ust. 3 ustawy z dn. 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 247) oraz art. 61 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z  2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadamia strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe na wniosek firmy P3 BLONIE PARK Sp. z o. o. z siedzibą ul. Złota 59, 00-120 Warszawa reprezentowanej przez Pana Krzysztofa Jopek, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na budowie hali produkcyjo-magazynowo-usługowej nr 17 z częściami socjalno-biurowymi, wraz z budynkami towarzyszącymi, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w m. Błonie Wieś  dz. nr ewid. 72/1, 71/1, 70/1, 69/1, 68/1, 67/5, oraz części działek nr ewid. 67/3, 66/1, 65/1, 64/1, 63/1, 62/1, 61/1, 22, 21, 20, 19, 18, 32/5, 17/2, 17/1 obręb Błonie Wieś.
Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji publicznej obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, umożliwić stronom wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Jednocześnie informuję, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie postanowieniem znak: WOOŚ-I.4221.123.2020.AGO.2 z dnia 10 maja 2021r. wydał uzgodnienie realizacji przedsięwzięcia.
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarząd Zlewni w Łowiczu pismem z dnia 22września 2020 r. znak: WA.ZZŚ.5.4360.1.371.2020.KP wydał uzgodnienie realizacji przedsięwzięcia.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny nie wypowiedział się w sprawie, niewydanie opinii w terminie traktuje się jako brak zastrzeżeń.
Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji obowiązany jest przed wydaniem decyzji, umożliwić stronom wypowiedzenie się co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym, strona może wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Z wnioskiem można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pokój nr 4, w dniach: poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00 wtorek-piątek w godzinach 8:00 – 16:00 po uprzednim umówieniu telefonicznym.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2021-05-31 15:48:18
Udostępnił: Agnieszka Gałkowska
Data: 2021-05-31 15:51:12

Rejestr zmian

Zawiadomienie Burmistrza Błonia dot. wykonania urządzenia wodnego dla studni nr 1 i poboru wód podziemnych ze studni nr 1 z utworów czwartorzędowych zlokalizowanej na terenie dz. nr ewid. 344/18 obręb Bieniewice gm. Błonie

Błonie, dnia 28.05.2021 r.

WRGNiOŚ.6220.23.2020


ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 247), Wydział  Rolnictwa Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Błoniu zawiadamia, że dnia 28.05.2021r. została wydana przez Burmistrza Błonia decyzja nr 31.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  wykonaniu urządzenia wodnego dla studni nr 1 i pobór wód podziemnych ze studni nr 1 z utworów czwartorzędowych zlokalizowanej na terenie dz. nr ewid. 344/18 obręb Bieniewice gm. Błonie.
Decyzja ta oraz dokumentacja sprawy, w tym opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, są do wglądu w siedzibie tut. Wydziału przy ul. Nowakowskiego 10, w pok. nr 4, w godzinach pracy urzędu.
Niniejsze zawiadomienie zostaje opublikowane w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Błoniu oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miejskiego w Błoniu przy ul. Nowakowskiego 10.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2021-05-28 14:09:19
Udostępnił: Agnieszka Gałkowska
Data: 2021-05-28 14:12:05

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia dot. wykonania urządzenia wodnego dla studni nr 1 i poboru wód podziemnych ze studni nr 1 z utworów czwartorzędowych zlokalizowanej na terenie dz. nr ewid. 344/18 obręb Bieniewice gm. Błonie

Błonie, dn. 28.05.2021 r.


BURMISTRZ BŁONIA


O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 74 ust. 3 ustawy z dn. 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 247) oraz art. 61, art. 9,  art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z  2020 r. poz. 256) zawiadamia strony postępowania, że na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego w sprawie wniosku  Pana Wojciecha Nowak oraz Pani Doroty Nowak wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na:

wykonaniu urządzenia wodnego dla studni nr 1 i pobór wód podziemnych ze studni nr 1 z utworów czwartorzędowych zlokalizowanej na terenie dz. nr ewid. 344/18 obręb Bieniewice gm. Błonie.

Zgodnie z art. 9, 10 oraz art. 49 ustawy k.p.a (Dz. U. Nr 2020 poz. 256), strony mają prawo do zapoznania się z ww. decyzją w siedzibie Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pokój nr 4, Wydział Rolnictwa Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska w dniach poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00, wtorek - piątek  w godzinach 8:00 – 16:00 w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia. Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z decyzją można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pokój nr 4, w dniach: poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00 wtorek-piątek w godzinach 8:00 – 16:00 po uprzednim umówieniu telefonicznym.

 


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2021-05-28 14:05:41
Udostępnił: Agnieszka Gałkowska
Data: 2021-05-28 14:08:46

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 28.05.2021 w sprawie wszczęcia postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji: ul. Wiejska w Błoniu

Błonie, 28.05.2021

WPP.6721.3.1.2021

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA BŁONIA
z dnia 28 maja 2021 r.


w sprawie wszczęcia postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji


Na podstawie art. 7 ust. 10 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r., o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących ( Dz. U. z 2020 r., poz. 219 ze zm.), zawiadamiam o zamieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Błonia wniosku o ustaleniu lokalizacji inwestycji na terenie cz. działek ewid. nr 24, 27 w obrębie 0012 przy ul. Wiejskiej w Błoniu.

Zainteresowani mogą składać uwagi do wyżej wymienionego wniosku. Uwagi należy składać w postaci papierowej na adres Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) na adres ratusz@um.blonie.pl w terminie do dnia 18.06.2021 r.


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. WniosekPlik PDF 19.44 MB
2. Załącznik graficzny nr 1Plik PDF 1021.51 Kb
3. Załącznik graficzny nr 2Plik PDF 768.05 Kb
Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2021-05-28 13:11:30
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2021-05-28 13:12:33

Rejestr zmian

Obwieszczenie WPP.6733.2.9.2021.KGM o wszczęciu postępowania o ustal. lok. inw. celu publ. - budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, dz. 6/3, 65 Bramki

Błonie, dnia 27 maja 2021 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.9.2021.KGM

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 741 ze zm.) zawiadamiam, iż na wniosek Pana Mateusza Betlejewskiego, reprezentowanego przez pełnomocnika - Panią Annę Chudzicką, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pt:

Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, na terenie części działek ewid. nr 6/3 i 65, położonych we wsi Bramki, gm. Błonie.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów), po uprzednim umówieniu się telefonicznie: (22) 725-30-04 w. 151.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 27 maja 2021 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-05-27 11:01:21
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-05-27 11:03:10
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-05-27 11:03:27

Rejestr zmian

Obwieszczenie WPP.6733.2.4.2021.AC o wydaniu decyzji Nr 10/G/2021 o ustal. lok. inw. celu publ. - budowa sieci elektroenergetycznej SN-15kV, nN 0,4kV, stacji transformatorowych 15/0,4kV, złączy kablowych SN-15kV (…) etap I

Błonie, dnia 26 maja 2021 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.4.2021.KGM

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 741 ze zm.), zawiadamia, iż na wniosek: PGE Dystrybucja S.A., reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Andrzeja Grześkiewicz, wydano Decyzję Nr 10/G/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Budowa sieci elektroenergetycznej SN-15kV, nN 0,4kV, stacji transformatorowych 15/0,4kV, złączy kablowych SN-15kV, w tym linii kablowych SN-15kV i nN-0,4kV, linii napowietrznych SN-15kV i nN-0,4kV oraz słupów linii napowietrznych SN-15kV i nN-0,4kV (etap I), na terenie części działki ewid. nr 19 oraz działki ewid. nr 15 położonych we wsi Wola Łuszczewska, na terenie części działki ewid. nr 67, 6/3, 66 oraz działek ewid. nr 46, 62 położonych we wsi Nowa Górna, na terenie części działek ewid. nr 42, 2/2, 44/1, 36 położonych we wsi Górna Wieś, na terenie części działki ewid. nr 84 oraz działki ewid. nr 127 położonych we wsi Nowy Łuszczewek, gm. Błonie.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów), po uprzednim umówieniu się telefonicznie: (22) 725-30-04 w. 151.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 26 maja 2021 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-05-26 15:47:00
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-05-26 15:49:00
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-05-27 08:43:37

Rejestr zmian

Obwieszczenie WPP.6730.2.15.2021.KGM o przedłużeniu terminu wydania decyzji o warunkach zabudowy - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, dz. 93/9 Białuty

Błonie, dnia 21 maja 2021 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6730.2.15.2021.KGM

OBWIESZCZENIE

o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy

Na podstawie art. 10 § 1, art. 36 oraz zgodnie z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) - zwany dalej k.p.a.,

zawiadamiam o przedłużeniu postępowania administracyjnego

w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na terenie działki ewid. nr 93/9, położonej we wsi Białuty, gm. Błonie, na wniosek Pana Piotra Kucharskiego oraz Pani Katarzyny Bury.

Załatwienie ww. sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a. nie jest możliwe ze względu na skomplikowany charakter sprawy, konieczność uzyskania uzgodnień do projektu decyzji oraz zajęcia stanowiska przez inny organ. W związku z powyższym, zgodnie z art. 36 k.p.a., wskazuję przewidywany termin zakończenia postępowania do dnia 22 lipca 2021 r. Przepraszając za przesunięcie terminu rozpatrzenia wniosku informuję, że sytuacja ta spowodowana jest dużą liczbą oraz złożonością tego rodzaju spraw, które rozpatrywane są według kolejności wpływu.

Strona postępowania ma prawo złożyć ponaglenie na organ rozpatrujący sprawę, jeżeli: 1. nie rozpatrzono sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a. lub w przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z 36 § 1 k.p.a. (bezczynność) ; 2. postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość). Ponaglenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

Z uwagi na fakt, iż w postępowaniu bierze udział więcej niż dwadzieścia stron, zgodnie z art. 49a k.p.a. dalsze zawiadomienie o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej będzie następować w formie publicznego obwieszczenia lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.blonie.pl. Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 49 § 2 k.p.a.).

Zgodnie z art. 49b § 1 k.p.a. o decyzji lub postanowieniu, które podlega zaskarżeniu, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję lub postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie. Jeżeli wspomniana decyzja lub postanowienie, nie mogą być udostępnione stronie w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji lub postanowienia może być niezwłocznie udostępniony (art.49b § 2 k.p.a.).

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 21 maja 2021 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-05-21 14:53:23
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-05-21 14:57:33
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-05-21 14:58:19

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 21.05.2021 w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu MPZP - Kopytów

Błonie, dn. 21.05.2021 r.

Burmistrz Błonia
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie


OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 741) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części wsi Kopytów Obszar 1 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzanego na podstawie uchwały III/20/2018 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 17.12.2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Błonie dla części obszaru wsi Kopytów -  Obszar 1  i Obszar 2”.
Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie do wglądu od 31.05.2021 r. do 30.06.2021 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w Wydziale Planowania Przestrzennego ul. Nowakowskiego 10, w Błoniu, w pokoju nr 7 w godzinach: poniedziałki: 10:00-18:00, wtorki, środy, czwartki, piątki: 8:00-16:00. Ponadto projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie także na stronie internetowej: http://bip.blonie.pl .
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zostanie przeprowadzona w dniu 21.06.2021 r. Zebranie odbędzie się w Centrum Sportu i Rekreacji w Błoniu ul. Grodziska 1, sala konferencyjna. Początek zebrania o godzinie 17.00
Dyskusja publiczna zostanie przeprowadzona z zachowaniem reżimu sanitarnego i wszystkich środków ostrożności zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać do Burmistrza Błonia z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do 23.07.2021r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu jest Burmistrz Błonia.
Uwagi można składać w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Miejskiego, pocztą na adres: Urząd  Miejski w Błoniu ul. Rynek 6, 05-870 Błonie, ustnie do protokołu w Wydziale Planowania Przestrzennego lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: ratusz@um.blonie.pl .
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352 i 1579): opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 2,3 i 4, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j Dz. U. z 2021 r. poz. 247) zwanej dalej ustawą, wymieniony wyżej projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy – należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do 23.07.2021 r. Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. uwagi lub wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 11 oraz art. 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rozstrzygnięcie uwag i wniosków przez Burmistrza Błonia zostanie zamieszczone na stronie internetowej http://bip.blonie.pl


Burmistrz Błonia
Zenon Reszka


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. załącznik graficzny 248.44 Kb
Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2021-05-21 13:03:26
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2021-05-21 13:06:56

Rejestr zmian

Obwieszczenie WPP.6733.1.4.2021.KGM o wydaniu decyzji Nr 1/U-M/2021 o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustal. lok. inw. celu publ. - budowa parkingu ogólnodostępnego, na terenie części działek ewid. nr 13/15 i 13/16 obr. 0014 położonych w Błoniu.

Błonie, dnia 21 maja 2021 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.1.4.2021.KGM

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 105 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 741 ze zm.), zawiadamia, iż na wniosek: Gminy Błonie, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie, reprezentowanej przez pełnomocnika - Panią Renatę Kozak, wydano Decyzję Nr 1/U-M/2021 o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

budowie parkingu ogólnodostępnego, na terenie części działek ewid. nr 13/15 i 13/16 obr. 0014 położonych w Błoniu.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 21 maja 2021 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-05-21 12:34:10
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-05-21 12:36:52

Rejestr zmian

Obwieszczenie WPP.6733.2.7.2021.AC o wydaniu decyzji Nr 9/G/2021 o ustal. lok. inw. celu publ. - budowa sieci wodociągowej, dz. 34/4 i 34/10 Dębówka

Błonie, dnia 19 maja 2021 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.7.2021.KGM

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 741 ze zm.), zawiadamia, iż na wniosek: Pani Pauli Janowieckiej, reprezentowanej przez pełnomocnika - Pan Annę Chudzicką, wydano Decyzję Nr 9/G/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Budowie sieci wodociągowej, na terenie części działek ewid. nr 34/4 i 34/10, położonych we wsi Dębówka, gm. Błonie.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów), po uprzednim umówieniu się telefonicznie: (22) 725-30-04 w. 151.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 19 maja 2021 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-05-19 14:27:53
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-05-19 14:29:56

Rejestr zmian

Obwieszczenie WPP.6733.2.6.2021.AC o wydaniu decyzji Nr 8/G/2021 o ustal. lok. inw. celu publ. - budowa gazociągu średniego ciśnienia Ø 40PE, dz. 34/4 i 34/10 Dębówka

Błonie, dnia 19 maja 2021 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.6.2021.KGM

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 741 ze zm.), zawiadamia, iż na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Mateusza Sprycha, wydano Decyzję Nr 8/G/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Budowie gazociągu średniego ciśnienia Ø 40 PE, na terenie części działek ewid. nr 34/4 i 34/10, położonych we wsi Dębówka, gm. Błonie.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów), po uprzednim umówieniu się telefonicznie: (22) 725-30-04 w. 151.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 19 maja 2021 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-05-19 14:20:28
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-05-19 14:27:45

Rejestr zmian

Obwieszczenie WPP.6733.1.3.2021.KGM o wydaniu decyzji Nr 3/M/2021 o ustal. lok. inw. celu publ. - budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej, część dz. 4/23, 4/8, obr. 0031

Błonie, dnia 14 maja 2021 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.1.3.2021.KGM

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 741), zawiadamia, iż na wniosek: Pana Dominika Bronickiego, wydano Decyzję Nr 3/M/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej, na terenie części działek ewid. nr 4/23 i 4/8 obr. 0031, położonych w Błoniu.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów), po uprzednim umówieniu się telefonicznie: (22) 725-30-04 w. 151.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 14.05.2021 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-05-14 15:51:00
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-05-14 15:53:00
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-05-17 15:04:11

Rejestr zmian

Obwieszczenie WPP.6730.2.78.2020/21.KGM o wydaniu decyzji Nr 27/G/2021 o warunkach zabudowy - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, dz. 194/5 Stare Faszczyce

Błonie, dnia 12.05.2021 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6730.2.78.2020/21.KGM

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Na podstawie art. 10, 49 i 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) - zwany dalej k.p.a.,

zawiadamiam

o wydaniu Decyzji Nr 27/G/2021 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na:

budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na terenie działki ewid. nr 194/5 położonej we wsi Stare Faszczyce, gmina Błonie,

na wniosek

Pana Grzegorza Wijas i Pani Karoliny Wijas.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 k.p.a., niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Błoniu: http://www.bip.blonie.pl/ oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Błoniu.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów), po uprzednim umówieniu się telefonicznie: (22) 725-30-04 w. 151.

Zgodnie z art. 49b § 1 k.p.a. o decyzji lub postanowieniu, które podlega zaskarżeniu, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję lub postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie. Jeżeli wspomniana decyzja lub postanowienie, nie mogą być udostępnione stronie w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji lub postanowienia może być niezwłocznie udostępniony (art. 49b § 2 k.p.a.).

Zgodnie z art. 129 § 1 i § 2 k.p.a. od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, 01-161 Warszawa, ul. Obozowa 57. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 1 i 2 k.p.a.), co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zgodnie z art. 16 § 3 k.p.a., decyzje ostateczne, których nie można zaskarżyć do sądu, są prawomocne. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 k.p.a.).

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 12.05.2021 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-05-12 15:57:00
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-05-12 16:03:00
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-05-13 09:24:00

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia w spr. inwestycji polegającej na budowie hali produkcyjo-magazynowo-usługowej nr 17 z częściami socjalno-biurowymi, wraz z budynkami towarzyszącymi, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w m. Błonie Wieś

Błonie, dn. 12.05.2021 r.

BURMISTRZ  BŁONIA

                             
OBWIESZCZENIE

Burmistrz Błonia, działając na podstawie art. 33 ust 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247) zawiadamia, że w związku z wnioskiem firmy P3 BLONIE PARK Sp. z o. o. z siedzibą ul. Złota 59, 00-120 Warszawa reprezentowanej przez Pana Krzysztofa Jopek, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na budowie hali produkcyjo-magazynowo-usługowej nr 17 z częściami socjalno-biurowymi, wraz z budynkami towarzyszącymi, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w m. Błonie Wieś  dz. nr ewid. 72/1, 71/1, 70/1, 69/1, 68/1, 67/5, oraz części działek nr ewid. 67/3, 66/1, 65/1, 64/1, 63/1, 62/1, 61/1, 22, 21, 20, 19, 18, 32/5, 17/2, 17/1 obręb Błonie Wieś, dla planowanego przedsięwzięcia na podstawie opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie,  przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Błonia, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ożarowie Mazowieckim oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie 21 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia (w kancelarii tut. urzędu lub na adres mailowy: ratusz@um.blonie.pl). Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Błonia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2021-05-12 13:23:28
Udostępnił: Agnieszka Gałkowska
Data: 2021-05-12 13:26:39

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia w spr. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie hali magazynowej Centrum Dystrybucji LIDL Błonie wraz z zapleczami socjalno-biurowymi oraz infrastrukturą techniczną i towarzyszącą, Piorunów - Gmina Błonie

Błonie, dn. 12.05.2021 r.

BURMISTRZ BŁONIA

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 74 ust. 3 ustawy z dn. 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 247) oraz art. 61 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z  2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadamia strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe na wniosek firmy LIDL Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym przy ul. Poznańskiej 48 reprezentowanego przez Pana Wojciecha Hałajkiewicza przedstawiciela spółki Kwadrat Polska Sp z o.o. Sp. K. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie hali magazynowej Centrum Dystrybucji LIDL Błonie  wraz z zapleczami socjalno-biurowymi oraz infrastrukturą techniczną i towarzyszącą na działkach o nr ewid. 1, 2, 3, 4/1, 4/2, 4/3, 5/2, 6, 7, 8, 10, 11/3, 64 obręb Piorunów, gmina Błonie.
Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji publicznej obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, umożliwić stronom wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Jednocześnie informuję, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie pismem znak: WOOŚ-I.4220.1326.2020.AGO.2 z dnia 18 marca 2021r. wydał opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarząd Zlewni w Łowiczu pismem z dnia 28 stycznia 2021 r. znak: WA.ZZŚ.5.435.1.593.2020.MS.2 wydał opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny nie wypowiedział się w sprawie, niewydanie opinii w terminie traktuje się jako brak zastrzeżeń.
Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji obowiązany jest przed wydaniem decyzji, umożliwić stronom wypowiedzenie się co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym, strona może wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Z wnioskiem można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pokój nr 4, w dniach: poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00 wtorek-piątek w godzinach 8:00 – 16:00 po uprzednim umówieniu telefonicznym.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2021-05-12 13:18:15
Udostępnił: Agnieszka Gałkowska
Data: 2021-05-12 13:21:50

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Blonia dot. inwestycji polegającej na wykonaniu instalacji do tłoczenia oleju roślinnego na potrzeby produkcji biopaliw na dz. nr ewid. 12/3 obręb Marysinek w miejscowości Marysinek, gm. Błonie

Błonie, dn. 04.05.2021 r.

BURMISTRZ BŁONIA

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 74 ust. 3 ustawy z dn. 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 247) oraz art. 61 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z  2020 r. poz. 256  t.j.) zawiadamia, iż na wniosek Przedsiębiorstwa Handlowo Usługowego Venus M. Zyga Sp. Jawna, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
inwestycji polegającej na wykonaniu instalacji do tłoczenia oleju roślinnego na potrzeby  produkcji biopaliw na dz. nr ewid. 12/3 obręb Marysinek w miejscowości Marysinek 2a gm. Błonie.
Złożony wniosek w dniu 26.04.2021 r. przekazany został do  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ożarowie Mazowieckim, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Z wnioskiem można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pokój nr 4, w dniach: poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00 wtorek-piątek w godzinach 8:00 – 16:00 po uprzednim umówieniu telefonicznym.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2021-05-05 14:35:23
Udostępnił: Agnieszka Gałkowska
Data: 2021-05-05 14:37:04

Rejestr zmian

Obwieszczenie WPP.6733.2.2.2021.AC o wydaniu decyzji Nr 7/G/2021 o ustal. lok. inw. celu publ. - budowa parkingu dla samochodów osobowych przeznaczonego do obsługi budynków Domu Pomocy Społecznej w Bramkach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, dz. 12/3 Bramki.

Błonie, dnia 5 maja 2021 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.2.2021.KGM

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 741), zawiadamia, iż na wniosek: Domu Pomocy Społecznej im. Ks. Kardynała Józefa Glempa w Bramkach, wydano Decyzję Nr 7/G/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Budowie parkingu dla samochodów osobowych przeznaczonego do obsługi budynków Domu Pomocy Społecznej w Bramkach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie części działki ewid. nr 12/3 położonej we wsi Bramki, gm. Błonie.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów), po uprzednim umówieniu się telefonicznie: (22) 725-30-04 w. 151.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dn. 05.05.2021 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-05-05 13:07:42
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-05-05 13:08:19

Rejestr zmian

Obwieszczenie WPP.6733.2.8.2021.KGM o wszczęciu postępowania o ustal. lok. inw. celu publ. - budowa sieci wodociągowej, dz. 24/2 Białutki

Błonie, dn. 27.04.2021 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.8.2021.KGM

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 741) zawiadamiam, iż na wniosek: Pana Kamila Konopko oraz Pani Agaty Głodowskiej, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pt:

Budowa sieci wodociągowej, na terenie części działki ewid. nr 24/2, położonej we wsi Białutki, gm. Błonie.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 27.04.2021 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-04-27 15:56:52
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-04-27 15:57:40
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-04-27 15:58:43

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia w spr. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na wykonaniu urządzenia wodnego dla studni nr 1 i pobór wód podziemnych ze studni nr 1 z utworów czwartorzędowych zlokalizowanej na terenie dz. nr ewid. 344/18 obręb Bieniewice

Błonie, dn. 26.04.2021 r.

BURMISTRZ BŁONIA

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 74 ust. 3 ustawy z dn. 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 247 ze zm.) oraz art. 61 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z  2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadamia strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe na wniosek Pana Wojciecha Nowak oraz Pani Doroty Nowak  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na wykonaniu urządzenia wodnego dla studni nr 1 i pobór wód podziemnych ze studni nr 1 z utworów czwartorzędowych zlokalizowanej na terenie dz. nr ewid. 344/18 obręb Bieniewice gm. Błonie.
Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji publicznej obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, umożliwić stronom wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Jednocześnie informuję, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie pismem znak: WOOŚ-I.4220.199.2021.ACH z dnia 9 marca 2021 r. wydał opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarząd Zlewni w Łowiczu pismem z dnia 12 kwietnia 2021 r. znak: WA.ZZŚ.5.435.1.56.2021.KP wydał opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny nie wypowiedział się w sprawie, niewydanie opinii w terminie traktuje się jako brak zastrzeżeń.
Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji obowiązany jest przed wydaniem decyzji, umożliwić stronom wypowiedzenie się co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym, strona może wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Z wnioskiem można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pokój nr 4, w dniach: poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00 wtorek-piątek w godzinach 8:00 – 16:00 po uprzednim umówieniu telefonicznym.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2021-04-27 12:42:11
Udostępnił: Agnieszka Gałkowska
Data: 2021-04-27 12:44:45

Rejestr zmian

Obwieszczenie WPP.6733.1.4.2021.KGM o wszczęciu postępowania o ustal. lok. inw. celu publ. - budowa parkingu, dz. 13/15 i 13/16 obr. 14

Błonie, dn. 21.04.2021 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.1.4.2021.KGM

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) zawiadamiam, iż na wniosek: Gminy Błonie, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie, reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Renatę Kozak, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pt:

Budowa parkingu na terenie części działek ewid. nr 13/15 i 13/16 obr. 0014 położonych w Błoniu.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów), po uprzednim umówieniu się telefonicznie: (22) 725-30-04 w. 151.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 21.04.2021 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-04-21 14:54:16
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-04-21 14:56:53
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-04-21 14:57:36

Rejestr zmian

Obwieszczenie WPP.6733.2.30.2020/21.AC o wydaniu decyzji Nr 6/G/2021 o ustal. lok. inw. celu publ. - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia DN 40PE, 319/2, 319/1 Żukówka

Błonie, dnia 14.04.2021 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.30.2020/21.KGM

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020 poz. 256 t.j. z późn. zm.) oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 t.j. z późn. zm.), zawiadamia, iż na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, reprezentowanej przez Panią Magdalenę Leszczyńską, wydano Decyzję Nr 6/G/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN 40PE, na terenie części działek ewid. nr 319/1, 319/2, położonych we wsi Żukówka, gm. Błonie.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów), po uprzednim umówieniu się telefonicznie: (22) 725-30-04 w. 151.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 14.04.2021 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-04-14 14:27:05
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-04-14 14:28:45

Rejestr zmian

Obwieszczenie WPP.6733.1.2.2021.KGM o wydaniu decyzji Nr 2/M/2021 o ustal. lok. inw. celu publ. - budowa obiektu sportowego na terenie Zespołu Szkół nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu obejmująca budowę hali pneumatycznej stanowiącej zadaszenie boiska wielofunkcyjnego wraz z kontenerem techniczn

Błonie, dnia 14.04.2021 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.1.2.2021.KGM

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.), zawiadamia, iż na wniosek: Powiatu Warszawskiego Zachodniego, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, wydano Decyzję Nr 2/M/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Budowie obiektu sportowego na terenie Zespołu Szkół nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu obejmująca budowę hali pneumatycznej stanowiącej zadaszenie boiska wielofunkcyjnego wraz z kontenerem technicznym, na terenie działki ewid. nr 4/83 oraz części działek ewid. nr 4/17, 4/144, 4/136 obr. 0029 w Błoniu.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów), po uprzednim umówieniu się telefonicznie: (22) 725-30-04 w. 151.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 14.04.2021 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-04-14 13:54:46
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-04-14 13:56:21

Rejestr zmian

Obwieszczenie WPP.6730.2.78.2020/21.KGM o zakończeniu postępowania - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego; dz. 194/5 Stare Faszczyce

Błonie, dnia 14.04.2021 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6730.2.78.2020/21.KGM

 

OBWIESZCZENIE -

zawiadomienie o zakończeniu postępowania

 

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 256 ze zm.) - zwany dalej k.p.a., zawiadamiam o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na terenie działki ewid. nr 194/5, położonej we wsi Stare Faszczyce, gm. Błonie, na wniosek Państwa Grzegorza i Karoliny Wijas.

Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Na tej podstawie informuję, że zostały zebrane niezbędne dowody i materiały do wydania decyzji administracyjnej w przedmiotowym postępowaniu.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 k.p.a., niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Błoniu: http://www.bip.blonie.pl/ oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Błoniu.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 7 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia stronom przysługuje prawo do zapoznania się z dokumentami, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenia dodatkowych żądań w przedmiotowej sprawie w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, po uprzednim umówieniu się telefonicznie: (22) 725-30-04 w. 151, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Po tym terminie sprawa zostanie rozstrzygnięta w oparciu o posiadany materiał dowodowy.

Jednocześnie na podstawie art. 36 k.p.a., informuję, iż nie jest możliwe załatwienie w.w. sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a., ze względu na skomplikowany charakter sprawy, konieczność uzgadniania projektu decyzji oraz zajęcia stanowiska przez inny organ. W związku z powyższym, zgodnie z art. 36 k.p.a., wskazuję przewidywany termin wydania decyzji do dnia 14 maja 2021 r. Przepraszając za przesunięcie terminu rozpatrzenia wniosku informuję, że sytuacja ta spowodowana jest dużą liczbą oraz złożonością tego rodzaju spraw, które rozpatrywane są według kolejności wpływu.

Pouczenie:

Strona postępowania ma prawo złożyć ponaglenie na organ rozpatrujący sprawę, jeżeli:

 1. nie rozpatrzono sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a. lub w przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z 36 § 1 k.p.a. (bezczynność) ;
 2. postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Ponaglenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie.

Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 14.04.2021 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-04-14 09:06:15
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-04-14 09:09:25
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-04-14 09:09:56

Rejestr zmian

Obwieszczenie WPP.6733.1.1.2021.KGM o wydaniu decyzji Nr 1/M/2021 o ustal. lok. inw. celu publ. - budowa gazociągu średniego ciśnienia Ø 63PE, dz. 18/3, 28, 40/12, 40/14, 40/16 obr. 0017 w Błoniu

Błonie, dnia 06.04.2021 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.1.1.2021.KGM

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.), zawiadamia, iż na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, reprezentowanej przez Pana Mateusza Sprycha, wydano Decyzję Nr 1/M/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Budowie gazociągu średniego ciśnienia Ø 63PE, na terenie części działek ewid. nr 18/3, 28 oraz na terenie działek ewid. nr 40/12, 40/14, 40/16 obr. 0017, położonych w Błoniu.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów), po uprzednim umówieniu się telefonicznie: (22) 725-30-04 w. 151.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 06.04.2021 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-04-06 14:46:59
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-04-06 14:50:13
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-04-06 14:51:00

Rejestr zmian

Zawiadomienie z dnia 6.04.2021 o wydaniu decyzji środowiskowej dot. budowy elektrowni fotowoltaicznych, Pass.

Błonie, dnia 06.04.2021r.

WRGNiOŚ.6220.21.2020


ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 247), Wydział  Rolnictwa Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Błoniu zawiadamia, że dnia 06.04.2021r. została wydana przez Burmistrza Błonia decyzja nr 23.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  budowie do 5 elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1MW każda lub 1 elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 5MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 2/62, 2/69, 2/52 obręb Pass, gmina Błonie.


Decyzja ta oraz dokumentacja sprawy, w tym opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, są do wglądu w siedzibie tut. Wydziału przy ul. Nowakowskiego 10, w pok. nr 4, w godzinach pracy urzędu.


Niniejsze zawiadomienie zostaje opublikowane w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Błoniu oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Błoniu przy ul. Nowakowskiego 10.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2021-04-06 13:39:00
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2021-04-07 15:41:05

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 6.04.2021 o wydaniu decyzji środowiskowej dot budowy elektrowni fotowoltaicznych, Pass.

Błonie, dn. 06.04.2021r.

BURMISTRZ BŁONIA


O B W I E S Z C Z E N I E


Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 74 ust. 3 ustawy z dn. 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 247) oraz art. 61, art. 9,  art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z  2020 r. poz. 256) zawiadamia strony postępowania, że na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego w sprawie wniosku  firmy Błonie – Pass Strefa Przemysłowa Leszek Mirkowicz z siedzibą w m. Pass ul. Stefana Batorego 5 reprezentowanego przez Pana Janusza Adamskiego, wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na:

budowie do 5 elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1MW każda lub 1 elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 5MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 2/62, 2/69, 2/52 obręb Pass, gmina Błonie.

Zgodnie z art. 9, 10 oraz art. 49 ustawy k.p.a (Dz. U. Nr 2020 poz. 256), strony mają prawo do zapoznania się z ww. decyzją w siedzibie Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pokój nr 4, Wydział Rolnictwa Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska w dniach poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00, wtorek - piątek  w godzinach 8:00 – 16:00 w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia. Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z decyzją można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pokój nr 4, w dniach: poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00 wtorek-piątek w godzinach 8:00 – 16:00 po uprzednim umówieniu telefonicznym.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2021-04-06 13:17:58
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2021-04-06 13:20:18

Rejestr zmian

Obwieszczenie WPP.6733.2.3.2021.KGM o wydaniu decyzji Nr 5/G/2021 o ustal. lok. inw. celu publ. - budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, dz. 11/18, 11/21, 11/14, 26, 22, Dębówka

Błonie, dnia 31.03.2021 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.3.2021.KGM

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020 poz. 256 t.j. z późn. zm.) oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 t.j. z późn. zm.), zawiadamia, iż na wniosek: Pana Bogusława Rembiasz, reprezentowanego przez pełnomocnika Panią Annę Chudzicką, wydano Decyzję Nr 5/G/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, na terenie działek nr ewid. 11/21, 11/18 oraz części działek ewid. nr 11/14, 22 i 26, położonych we wsi Dębówka, gm. Błonie.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów), po uprzednim umówieniu się telefonicznie: (22) 725-30-04 w. 151.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 31.03.2021 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-03-31 15:51:05
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-03-31 15:53:30
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-03-31 15:54:34

Rejestr zmian

Obwieszczenie WPP.6733.1.18.2019/21.KGM o wydaniu decyzji Nr 7/M/2021 o warunkach zabudowy - budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, dz. 43/7 obr. 0017 w Błoniu

Błonie, dnia 31.03.2021 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6730.1.18.2019/21.KGM

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Na podstawie art. 10, 49 i 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) - zwany dalej k.p.a.,

zawiadamiam

o wydaniu Decyzji Nr 7/M/2021 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na:

budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego, na terenie działki ewid. nr 43/7 obr. 0017 położonej w Błoniu,

na wniosek

Pana Dariusza Kowalik.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 k.p.a., niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Błoniu: http://www.bip.blonie.pl/ oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Błoniu.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów), po uprzednim umówieniu się telefonicznie: (22) 725-30-04 w. 151.

Zgodnie z art. 49b § 1 k.p.a. o decyzji lub postanowieniu, które podlega zaskarżeniu, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję lub postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie. Jeżeli wspomniana decyzja lub postanowienie, nie mogą być udostępnione stronie w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji lub postanowienia może być niezwłocznie udostępniony (art. 49b § 2 k.p.a.).

Zgodnie z art. 129 § 1 i § 2 k.p.a. od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, 01-161 Warszawa, ul. Obozowa 57. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 1 i 2 k.p.a.), co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zgodnie z art. 16 § 3 k.p.a., decyzje ostateczne, których nie można zaskarżyć do sądu, są prawomocne. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 k.p.a.).

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 31.03.2021 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-03-31 15:35:05
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-03-31 15:37:52
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-03-31 15:42:00

Rejestr zmian

Obwieszczenie WPP.6733.2.7.2021.KGM o wszczęciu postępowania o ustal. lok. inw. celu publ. - budowa sieci wodociągowej, dz. 34/4 i 34/10 Dębówka

Błonie, dn. 30.03.2021 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.7.2021.KGM

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) zawiadamiam, iż na wniosek: Pani Pauli Janowieckiej, reprezentowanego przez pełnomocnika Panią Annę Chudzicką, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pt:

Budowa sieci wodociągowej, na terenie części działek ewid. nr 34/4 i 34/10, położonych we wsi Dębówka, gm. Błonie.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 30.03.2021 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-03-30 15:01:55
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-03-30 15:03:17

Rejestr zmian

Obwieszczenie WPP.6733.2.6.2021.KGM o wszczęciu postępowania o ustal. lok. inw. celu publ. - budowa gazociągu średniego ciśnienia Ø 40PE, dz. 34/4 i 34/10 Dębówka

Błonie, dn. 30.03.2021 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.6.2021.KGM

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) zawiadamiam, iż na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Mateusza Sprycha, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pt:

Budowa gazociągu średniego ciśnienia Ø 40PE, na terenie części działek nr ewid. 34/4 i 34/10, położonych we wsi Dębówka, gm. Błonie.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 30.03.2021 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-03-30 14:56:51
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-03-30 14:58:25
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-03-30 15:00:14

Rejestr zmian

Zawiadomienie o wydaniu decyzji dot. budowy do 8 elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1MW każda lub 1 elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 8MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 4/43 obręb Pass, gmina Błonie

Błonie, dnia 18.03.2021 r.

WRGNiOŚ.6220.20.2020

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 247), Wydział  Rolnictwa Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Błoniu zawiadamia, że dnia 18.03.2021r. została wydana przez Burmistrza Błonia decyzja nr 19.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  budowie do 8 elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1MW każda lub 1 elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 8MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 4/43 obręb Pass, gmina Błonie.
Decyzja ta oraz dokumentacja sprawy, w tym opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, są do wglądu w siedzibie tut. Wydziału przy ul. Nowakowskiego 10, w pok. nr 4, w godzinach pracy urzędu.
Niniejsze zawiadomienie zostaje opublikowane w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Błoniu oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miejskiego w Błoniu przy ul. Nowakowskiego 10.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2021-03-19 14:40:26
Udostępnił: Agnieszka Gałkowska
Data: 2021-03-19 14:42:43

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia dot. budowy do 8 elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1MW każda lub 1 elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 8MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 4/43 obręb Pass, gmina Błonie

Błonie, dn. 18.03.2021 r.

BURMISTRZ BŁONIA

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 74 ust. 3 ustawy z dn. 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 247) oraz art. 61, art. 9,  art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z  2020 r. poz. 256) zawiadamia strony postępowania, że na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego w sprawie wniosku  firmy Błonie – Pass Strefa Przemysłowa Leszek Mirkowicz z siedzibą w m. Pass ul. Stefana Batorego 5 reprezentowanego przez Pana Janusza Adamskiego, wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na budowie do 8 elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1MW każda lub 1 elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 8MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 4/43 obręb Pass, gmina Błonie.

Zgodnie z art. 9, 10 oraz art. 49 ustawy k.p.a (Dz. U. Nr 2020 poz. 256), strony mają prawo do zapoznania się z ww. decyzją w siedzibie Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pokój nr 4, Wydział Rolnictwa Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska w dniach poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00, wtorek - piątek  w godzinach 8:00 – 16:00 w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia. Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z decyzją można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pokój nr 4, w dniach: poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00 wtorek-piątek w godzinach 8:00 – 16:00 po uprzednim umówieniu telefonicznym.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2021-03-19 14:37:24
Udostępnił: Agnieszka Gałkowska
Data: 2021-03-19 14:39:52

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6721.2.1.2021: wszczęcie postępowania w spr. ustalenia lokalizacji inwestycji: ul. Lesznowska, Błonie

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. ObwieszczeniePlik PDF 242.09 Kb
2. Wniosek o ustalenie lokalizacji Plik PDF 18.69 MB
3. Wizualizacja i mapaPlik PDF 3.41 MB
Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2021-03-17 16:39:40
Udostępnił: Agnieszka Gałkowska
Data: 2021-03-17 16:39:32

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6721.1.1.2021: wszczęcie postępowania w spr. ustalenia lokalizacji inwestycji: ul. Lesznowska, Błonie

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. ObwieszczeniePlik PDF 243.43 Kb
2. Wniosek o ustalenie lokalizacjiPlik PDF 11.00 MB
3. Wizualizacja i mapaPlik PDF 3.33 MB
Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2021-03-17 16:24:27
Udostępnił: Agnieszka Gałkowska
Data: 2021-03-17 16:24:15

Rejestr zmian

Obwieszczenie WPP.6733.1.2.2021.KGM o wszczęciu postępowania o ustal. lok. inw. celu publ. - budowa obiektu sportowego na terenie Zespołu Szkół nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu obejmująca budowę hali pneumatycznej stanowiącej zadaszenie boiska wielofunkcyjnego wraz z kontenerem technicznym

Błonie, dn. 10.03.2021 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.1.2.2021.KGM

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) zawiadamiam, iż na wniosek: Powiatu Warszawskiego Zachodniego, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pt:

Budowa obiektu sportowego na terenie Zespołu Szkół nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu obejmująca budowę hali pneumatycznej stanowiącej zadaszenie boiska wielofunkcyjnego wraz z kontenerem technicznym, na terenie działki ewid. nr 4/83 oraz części działek ewid. nr 4/17, 4/144, 4/136 obr. 0029 w Błoniu.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów), po uprzednim umówieniu się telefonicznie: (22) 725-30-04 w. 151.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 10.03.2021 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-03-10 11:34:15
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-03-10 11:37:55

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza - przed wydaniem decyzji środowiskowej: budowa elektrowni fotowoltaicznych, Pass

Błonie, dn. 08.03.2021r.

 BURMISTRZ BŁONIA

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 74 ust. 3 ustawy z dn. 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 283 ze zm.) oraz art. 61 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z  2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadamia strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe na wniosek firmy Błonie – Strefa Przemysłowa Leszek Mirkowicz z siedzibą w m. Pass ul. Stefana Batorego 5 reprezentowanego przez Pana Janusza Adamskiego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie do 5 elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1MW każda lub 1 elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 5MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 2/62, 2/69, 2/52 obręb Pass, gmina Błonie.
Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji publicznej obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, umożliwić stronom wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Jednocześnie informuję, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie pismem znak: WOOŚ-I.4220.1787.2020.BS z dnia 25 lutego 2021r. wydał opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarząd Zlewni w Łowiczu pismem z dnia 21 stycznia 2021 r. znak: WA.ZZŚ.5.435.1.717.2020.MS wydał opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny nie wypowiedział się w sprawie, niewydanie opinii w terminie traktuje się jako brak zastrzeżeń.
Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji obowiązany jest przed wydaniem decyzji, umożliwić stronom wypowiedzenie się co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym, strona może wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Z wnioskiem można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pokój nr 4, w dniach: poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00 wtorek-piątek w godzinach 8:00 – 16:00 po uprzednim umówieniu telefonicznym.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2021-03-08 17:35:07
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2021-03-08 17:36:42

Rejestr zmian

Obwieszczenie WPP.6733.2.1.2021.AC o wydaniu decyzji Nr 4/G/2021 o ustal. lok. inw. celu publ. - przebudowa i rozbudowa budynku „Hostel” na terenie Domu Pomocy Społecznej Bramki. Budowa szybu windowego i klatki schodowej. ; dz. 12/3 Bramki

Błonie, dnia 03.03.2021 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.1.2021.KGM

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020 poz. 256 t.j. z późn. zm.) oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 t.j. z późn. zm.), zawiadamia, iż na wniosek: Powiatu Warszawskiego Zachodniego, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, wydano Decyzję Nr 4/G/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Przebudowa i rozbudowa budynku „Hostel” na terenie Domu Pomocy Społecznej Bramki. Budowa szybu windowego i klatki schodowej na terenie części działki ewid. nr 12/3 we wsi Bramki, gm. Błonie.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów), po uprzednim umówieniu się telefonicznie: (22) 725-30-04 w. 151.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 03.03.2021 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-03-03 15:54:53
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-03-03 15:55:32

Rejestr zmian

Obwieszczenie WPP.6733.1.3.2021.KGM o wszczęciu postępowania o ustal. lok. inw. celu publ. - budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej, dz. 4/23, 4/8, obr. 0031

Błonie, dn. 02.03.2021 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.1.3.2021.KGM

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) zawiadamiam, iż na wniosek: Pana Dominika Bronickiego, reprezentowanego przez Panią Magdalenę Najmrocką, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pt:

Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej, na terenie części działek ewid. nr 4/23 i 4/8 obr. 0031, położonych w Błoniu.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 02.03.2021 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-03-02 10:59:43
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-03-02 11:02:23

Rejestr zmian

Obwieszczenie WPP.6733.2.2.2021.KGM o wszczęciu postępowania o ustal. lok. inw. celu publ. - budowa parkingu dla samochodów osobowych przeznaczonego do obsługi budynków Domu Pomocy Społecznej w Bramkach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, dz. 12/3 Bramki.

Błonie, dn. 02.03.2021 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.2.2021.KGM

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) zawiadamiam, iż na wniosek: Domu Pomocy Społecznej im. Ks. Kardynała Józefa Glempa w Bramkach, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pt:

Budowa parkingu dla samochodów osobowych przeznaczonego do obsługi budynków Domu Pomocy Społecznej w Bramkach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie części działki ewid. nr 12/3 we wsi Bramki, gm. Błonie.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów), po uprzednim umówieniu się telefonicznie: (22) 725-30-04 w. 151.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 02.03.2021 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-03-02 10:25:00
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-03-02 10:26:41

Rejestr zmian

Obwieszczenie WPP.6733.1.1.2021.KGM o wszczęciu postępowania o ustal. lok. inw. celu publ. - budowa gazociągu średniego ciśnienia Ø 63PE, dz. 18/3, 28, 40/12, 40/14, 40/16 obr. 0017

Błonie, dn. 24.02.2021 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.1.1.2021.KGM

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) zawiadamiam, iż na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, reprezentowanej przez Pana Mateusza Sprycha, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pt:

Budowa gazociągu średniego ciśnienia Ø 63PE, na terenie części działek ewid. nr 18/3, 28 oraz na terenie działek ewid. nr 40/12, 40/14, 40/16 obr. 0017, położonych w Błoniu.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 24.02.2021 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-02-24 12:09:24
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-02-24 12:11:24
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-02-24 12:13:29

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia dot. inwestycji polegającej na budowie do 8 elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1MW każda lub 1 elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 8MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 4/43 obręb Pass

Błonie, dn. 16.02.2021 r.

BURMISTRZ BŁONIA

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 74 ust. 3 ustawy z dn. 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 poz. 283 ze zm.) oraz art. 61 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z  2020 r. poz. 256 t.j.) zawiadamia strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe na wniosek firmy Błonie – Strefa Przemysłowa Leszek Mirkowicz z siedzibą w m. Pass ul. Stefana Batorego 5 reprezentowanego przez Pana Janusza Adamskiego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie do 8 elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1MW każda lub 1 elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 8MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 4/43 obręb Pass, gmina Błonie.
Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji publicznej obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, umożliwić stronom wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Jednocześnie informuję, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie pismem znak: WOOŚ-I.4220.1679.2020.BS.2 z dnia 5 lutego 2021r. wydał opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarząd Zlewni w Łowiczu pismem z dnia 15 stycznia 2021 r. znak: WA.ZZŚ.5.435.1.686.2020.MS wydał opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny nie wypowiedział się w sprawie, niewydanie opinii w terminie traktuje się jako brak zastrzeżeń.
Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji obowiązany jest przed wydaniem decyzji, umożliwić stronom wypowiedzenie się co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym, strona może wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Z wnioskiem można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pokój nr 4, w dniach: poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00 wtorek-piątek w godzinach 8:00 – 16:00 po uprzednim umówieniu telefonicznym.

 


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2021-02-17 12:26:30
Udostępnił: Agnieszka Gałkowska
Data: 2021-02-17 12:28:31

Rejestr zmian

Obwieszczenie WPP.6733.2.29.2020/21.AC o wydaniu decyzji Nr 3/G/2021 o ustal. lok. inw. celu publ. - budowa sieci wodociągowej, dz. 238/1, 188/1, 182/8, 182/1 Stare Faszczyce

Błonie, dnia 16.02.2021 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.29.2020/21.KGM

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020 poz. 256 t.j. z późn. zm.) oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 t.j. z późn. zm.), zawiadamia, iż na wniosek: Pana Tomasza Michalik, wydano Decyzję Nr 3/G/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Budowa sieci wodociągowej, na terenie części działek ewid. nr 238/1, 188/1, 182/8, 182/1 położonych we wsi Stare Faszczyce, gm. Błonie.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów), po uprzednim umówieniu się telefonicznie: (22) 725-30-04 w. 151.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 16.02.2021 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-02-16 15:54:25
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-02-16 15:55:34

Rejestr zmian

Obwieszczenie WPP.6733.2.28.2020/21.AC o wydaniu decyzji Nr 2/G/2021 o ustal. lok. inw. celu publ. - rozbudowa i przebudowa przedszkola publicznego nr 5 w Radzikowie im. Kubusia Puchatka, dz. 3/194 Radzików IHAR

Błonie, dnia 16.02.2021 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.28.2020/21.KGM

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020 poz. 256 t.j. z późn. zm.) oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 t.j. z późn. zm.), zawiadamia, iż na wniosek: Gminy Błonie, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie, reprezentowanej przez pełnomocnika - Pana Rafała Łuniewskiego, wydano Decyzję Nr 2/G/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Rozbudowa i przebudowa przedszkola publicznego nr 5 w Radzikowie im. Kubusia Puchatka, na terenie działki ewid. nr 3/194 położonej we wsi Radzików IHAR, gm. Błonie.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów), po uprzednim umówieniu się telefonicznie: (22) 725-30-04 w. 151.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 16.02.2021 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-02-16 15:42:00
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-02-16 15:42:24

Rejestr zmian

Obwieszczenie WPP.6733.1.18.2019/21.KGM o zakończeniu postępowania - budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, dz. 43/7 obr. 0017 w Błoniu

Błonie, dnia 16.02.2021 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6730.1.18.2019/21.KGM

 

OBWIESZCZENIE

zawiadomienie o zakończeniu postępowania

 

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 256 ze zm.) - zwany dalej k.p.a., zawiadamiam o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego, na terenie działki ewid. nr 43/7 obr. 0017 położonej w Błoniu, na wniosek Pana Dariusza Kowalik.

Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Na tej podstawie informuję, że zostały zebrane niezbędne dowody i materiały do wydania decyzji administracyjnej w przedmiotowym postępowaniu.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 k.p.a., niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Błoniu: http://www.bip.blonie.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Błoniu.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 7 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia stronom przysługuje prawo do zapoznania się z dokumentami, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenia dodatkowych żądań w przedmiotowej sprawie w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, po uprzednim umówieniu się telefonicznie: (22) 725-30-04 w. 151, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Po tym terminie sprawa zostanie rozstrzygnięta w oparciu o posiadany materiał dowodowy.

Jednocześnie na podstawie art. 36 k.p.a., informuję, iż nie jest możliwe załatwienie w.w. sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a., ze względu na skomplikowany charakter sprawy, konieczność uzgadniania projektu decyzji oraz zajęcia stanowiska przez inny organ. W związku z powyższym, zgodnie z art. 36 k.p.a., wskazuję przewidywany termin wydania decyzji do dnia 31 marca 2021 r. Przepraszając za przesunięcie terminu rozpatrzenia wniosku informuję, że sytuacja ta spowodowana jest dużą liczbą oraz złożonością tego rodzaju spraw, które rozpatrywane są według kolejności wpływu.

Pouczenie:

Strona postępowania ma prawo złożyć ponaglenie na organ rozpatrujący sprawę, jeżeli:

1) nie rozpatrzono sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a. lub w przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z 36 § 1 k.p.a. (bezczynność) ;

2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Ponaglenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie.

Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 16.02.2021 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-02-16 10:59:44
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-02-16 11:04:44
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-02-16 11:09:57

Rejestr zmian

Obwieszczenie WPP.6733.2.4.2021.KGM o wszczęciu postępowania o ustal. lok. inw. celu publ. - budowa sieci elektroenergetycznej SN-15kV, nN 0,4kV, stacji transformatorowych 15/0,4kV, złączy kablowych SN-15kV (...)

Błonie, dn. 12.02.2021 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.4.2021.KGM

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) zawiadamiam, iż na wniosek: PGE Dystrybucja S.A., reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Andrzeja Grześkiewicz, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pt:

Budowa sieci elektroenergetycznej SN-15kV, nN 0,4kV, stacji transformatorowych 15/0,4kV, złączy kablowych SN-15kV, w tym linii kablowych SN-15kV i nN-0,4kV, linii napowietrznych SN-15kV i nN-0,4kV oraz słupów linii napowietrznych SN-15kV i nN-0,4kV (etap I), na terenie działek ewid. nr:

 • dz. 19, 15 we wsi Wola Łuszczewska, gm. Błonie,

 • dz.  46, 67, 6/3, 62, 66 we wsi Nowa Górna, gm. Błonie,

 • dz. 42, 2/2, 44/1, 36 we wsi Górna Wieś, gm. Błonie,

 • dz. 84, 127 we wsi Nowy Łuszczewek, gm. Błonie.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 12.02.2021 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-02-12 15:17:40
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-02-12 15:18:53
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-02-26 11:23:30

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 4.02.2021r. - wszczęcie postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa urządzenia wodnego, Bieniewice.

Błonie, dn. 04.02.2021r.

BURMISTRZ  BŁONIA

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 74 ust. 3 ustawy z dn. 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 283) oraz art. 61 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z  2020 r. poz. 256  t.j.) zawiadamia, iż na wniosek Pana Wojciecha Nowak oraz Pani Doroty Nowak, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na wykonaniu urządzenia wodnego dla studni nr 1 i pobór wód podziemnych ze studni nr 1 z utworów czwartorzędowych zlokalizowanej na terenie dz. nr ewid. 344/18 obręb Bieniewice gm. Błonie.
Złożony wniosek uzupełniony w dniu 28.01.2021 r. przekazany został do  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ożarowie Mazowieckim, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Z wnioskiem można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pokój nr 4, w dniach: poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00 wtorek-piątek w godzinach 8:00 – 16:00 po uprzednim umówieniu telefonicznym.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2021-02-05 12:34:18
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2021-02-05 12:37:01

Rejestr zmian

Obwieszczenie WPP.6733.2.3.2021.KGM o wszczęciu postępowania o ustal. lok. inw. celu publ. - budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, dz. 11/18, 11/21, 11/14, 26, 22, Dębówka

Błonie, dn. 05.02.2021 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.3.2021.KGM

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) zawiadamiam, iż na wniosek: Pana Bogusława Rembiasz, reprezentowanego przez pełnomocnika Panią Annę Chudzicką, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pt:

Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, na terenie działek nr ewid. 11/21, 11/18 oraz części działek ewid. nr 11/14, 22 i 26, położonych we wsi Dębówka, gm. Błonie.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

 

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 05.02.2021 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-02-05 10:25:19
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-02-05 10:26:07
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-02-05 10:26:23

Rejestr zmian

Obwieszczenie WPP.6733.2.19-SKO.2020/21.KGM o decyzji SKO w sprawie odwołania od decyzji Nr 22/G/2020 z dnia 25.08.2020 r. - budowa gazociągu średniego ciśnienia Ø63 PE, dz. 125 i 44 Wawrzyszew

Błonie, dnia 04.02.2021 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.19-SKO.2020/21.KGM

 

OBWIESZCZENIE

 

Stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) - zwany dalej k.p.a., oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 293 z późn. zm.),

w związku z odwołaniem od decyzji

Burmistrza Błonia Nr 22/G/2020 z dnia 25.08.2020 r.

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia Ø63PE na terenie części działek ewid. nr 125 i 44 położonych we wsi Wawrzyszew, gm. Błonie,

wydanej na rzecz:

Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów,

reprezentowanej przez Pana Jakuba Sajdłowskiego

zawiadamiam, iż

w dniu 28.01.2021 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie wydało decyzję znak KOA/3419/Ar/20,

w której orzeka:

na podstawie art. 138 § 1 pkt 3 Kpa umorzyć postępowanie odwoławcze.

Z wyżej wymienioną decyzją i dokumentacją w sprawie można zapoznać się w terminie 14 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów), po uprzednim umówieniu się telefonicznie: (22) 725-30-04 w. 151.

 

 

Na tablicy ogłoszeń wywieszono dnia 04.02.2021 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-02-04 15:26:00
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-02-04 15:31:00
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-03-05 08:32:41

Rejestr zmian

Obwieszczenie WPP.6733.2.30.2020/21.KGM o wszczęciu postępowania o ustal. lok. inw. celu publ. - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia DN 40PE, dz. 319/2 i 319/1, Żukówka

Błonie, dn. 04.02.2021 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.30.2020/21.KGM

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) zawiadamiam, iż na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, reprezentowanej przez Panią Magdalenę Leszczyńską, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pt:

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia DN 40PE, na terenie części działek ewid. nr 319/2 oraz 319/1, położonych we wsi Żukówka, gm. Błonie.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 04.02.2021 r.


 


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-02-04 14:21:42
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-02-04 14:22:42
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-02-04 14:23:02

Rejestr zmian

Obwieszczenie WPP.6733.2.27.2020/21.AC o wydaniu decyzji Nr 1/G/2021 o ustal. lok. inw. celu publ. - budowa gazociągu średniego ciśnienia Ø 63 PE, dz. 11/9 i 11/10 Dębówka

Błonie, dnia 01.02.2021 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.27.2020/21.KGM

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020 poz. 256 t.j. z późn. zm.) oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 t.j. z późn. zm.), zawiadamia, iż na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., reprezentowanej przez pełnomocnika - Pana Jakuba Sajdłowskiego, wydano Decyzję Nr 1/G/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Budowie gazociągu średniego ciśnienia Ø 63 PE na terenie części działek ewid. nr 11/9 i 11/10 położonych we wsi Dębówka, gm. Błonie.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów), po uprzednim umówieniu się telefonicznie: (22) 725-30-04 w. 151.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 01.02.2021 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-02-01 17:45:39
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-02-01 17:46:39
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-02-01 17:53:06

Rejestr zmian

Obwieszczenie WPP.6733.2.1.2021.KGM o wszczęciu postępowania o ustal. lok. inw. celu publ. - przebudowa i rozbudowa budynku „Hostel” na terenie Domu Pomocy Społecznej Bramki. Budowa szybu windowego i klatki schodowej.

Błonie, dn. 14.01.2021 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.1.2021.KGM

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) zawiadamiam, iż na wniosek: Powiatu Warszawskiego Zachodniego, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pt:

Przebudowa i rozbudowa budynku „Hostel” na terenie Domu Pomocy Społecznej Bramki (część działki ewid. nr 12/3 we wsi Bramki, gm. Błonie). Budowa szybu windowego i klatki schodowej.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów), po uprzednim umówieniu się telefonicznie: (22) 725-30-04 w. 151.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 14.01.2021 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-01-14 13:04:29
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-01-14 13:06:12
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-01-14 13:08:43

Rejestr zmian

Obwieszczenie WPP.6733.2.29.2020.KGM o wszczęciu postępowania o ustal. lok. inw. celu publ. -- budowa sieci wodociągowej, dz. 238/1, 188/1, 182/8, 182/1 Stare Faszczyce

Błonie, dn. 11.01.2021 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.29.2020.KGM

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) zawiadamiam, iż na wniosek: Pana Tomasza Michalik, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pt:

Budowa sieci wodociągowej, na terenie części działek ewid. nr 238/1, 188/1, 182/8, 182/1 położonych we wsi Stare Faszczyce, gm. Błonie.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów), po uprzednim umówieniu się telefonicznie: (22) 725-30-04 w. 151.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 11.01.2021 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-01-11 15:57:00
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-01-11 15:59:00
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-01-12 10:51:47

Rejestr zmian

Obwieszczenie WPP.6733.2.28.2020.KGM o wszczęciu postępowania o ustal. lok. inw. celu publ. - rozbudowa i przebudowa przedszkola publicznego nr 5 w Radzikowie im. Kubusia Puchatka

Błonie, dn. 11.01.2021 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.28.2020.KGM

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) zawiadamiam, iż na wniosek: Gminy Błonie, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie, reprezentowanej przez Pana Rafała Łuniewskiego, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pt:

Rozbudowa i przebudowa przedszkola publicznego nr 5 w Radzikowie im. Kubusia Puchatka, na terenie działki ewid. nr 3/194 położonej we wsi Radzików IHAR, gm. Błonie.

 

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów), po uprzednim umówieniu się telefonicznie: (22) 725-30-04 w. 151.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 11.01.2021 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-01-11 15:44:00
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-01-11 15:47:00
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-01-12 10:48:57

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia o wydaniu decyzji dot. inwestycji polegającej na budowie zespołu produkcyjno-magazynowego z zapleczem socjalno biurowym i infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działkach w m. Błonie Wieś, gmina Błonie

Błonie, dn. 07.01.2021 r.

BURMISTRZ BŁONIA


O B W I E S Z C Z E N I E


Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 74 ust. 3 ustawy z dn. 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 poz. 283 ze zm.) oraz art. 61, art. 9,  art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z  2020 r. poz. 256 t.j.) zawiadamia strony postępowania, że na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego w sprawie wniosku spółki Panattoni Europe Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Plac Europejski 1 reprezentowanej przez Panią Aleksandrę Jakimiuk przedstawiciela spółki Project Management Sp. z o.o. z siedz. w Warszawie przy ul. Złotej 59, wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na budowie  zespołu produkcyjno-magazynowego z zapleczem socjalno biurowym i infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działkach o nr ewid. 38/2, 38/1, 39, 40/1, 42/1, 36 i 37 obręb 0007 Błonie Wieś, gmina Błonie.

Zgodnie z art. 9, 10 oraz art. 49 ustawy k.p.a (Dz. U. Nr 2020 poz. 256), strony mają prawo do zapoznania się z ww. decyzją w siedzibie Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pokój nr 4, Wydział Rolnictwa Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska w dniach poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00, wtorek - piątek  w godzinach 8:00 – 16:00 w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia. Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z decyzją można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pokój nr 4, w dniach: poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00 wtorek-piątek w godzinach 8:00 – 16:00 po uprzednim umówieniu telefonicznym.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2021-01-08 15:13:01
Udostępnił: Agnieszka Gałkowska
Data: 2021-01-08 15:15:40

Rejestr zmian

Zawiadomienie o wydaniu decyzji dot. budowy zespołu produkcyjno-magazynowego z zapleczem socjalno biurowym i infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działkach w m. Błonie Wieś, gmina Błonie

 Błonie, dnia 07.01.2021 r.

WRGNiOŚ.6220.14.2020

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283), Wydział  Rolnictwa Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Błoniu zawiadamia, że dnia 07.01.2020r. została wydana przez Burmistrza Błonia decyzja nr 01.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie zespołu produkcyjno-magazynowego z zapleczem socjalno biurowym i infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działkach o nr ewid. 38/2, 38/1, 39, 40/1, 42/1, 36 i 37 obręb 0007 Błonie Wieś, gmina Błonie.
Decyzja ta oraz dokumentacja sprawy, w tym opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, są do wglądu w siedzibie tut. Wydziału przy ul. Nowakowskiego 10, w pok. nr 4, w godzinach pracy urzędu.
Niniejsze zawiadomienie zostaje opublikowane w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Błoniu oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miejskiego w Błoniu przy ul. Nowakowskiego 10.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2021-01-08 15:09:35
Udostępnił: Agnieszka Gałkowska
Data: 2021-01-08 15:11:21

Rejestr zmian


ARCHIWUM >>>

Lp. Tytuł treści Udostępnił Data dodania do archiwum
1.
Decyzja Burmistrza Błonia nr 62.2021 z 17.12.2021 dot. budowy zespołu produkcyjno- magazynowo-usługowego z zapleczem socjalno biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną w m. Błonie-Wieś
2022-01-03 16:11:00
2.
Decyzja Burmistrza Błonia nr 62.2021 z dn. 17.12.2021 r. dot. budowy zespołu produkcyjno- magazynowo-usługowego z zapleczem socjalno biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną w m. Błonie-Wieś
2021-01-03 16:07:00
3.
Decyzja Burmistrza Błonia nr 37.2021 z 01.07.2021 r. dot. inwestycji polegającej na budowie hali produkcyjno-magazynowo-usługowej nr 17 w m. Błonie Wieś
2021-07-16 14:41:00
4.
Decyzja Burmistrza Błonia nr 31.2021 z 28.05.2021 r. dot. inwestycji polegającej na wykonaniu urządzenia wodnego dla studni nr 1 i pobór wód podziemnych ze studni nr 1 z utworów czwartorzędowych zlokalizowanej na terenie dz. nr ewid. 344/18 obręb Bieniewice gm. Błonie
2021-06-18 13:55:00
Oglądano 2994 razy


Urząd Miejski w Błoniu
ul. Rynek 6
05-870 Błonie
tel. (+48 22) 725 30 04
email: ratusz@um.blonie.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl