Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy Błonie
  
27-11-2021, Sobota, 16:13


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Obwieszczenie Burmistrza Błonia o stwierdzeniu braku konieczności przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Błonie na lata 2021-2032”

Błonie, dn. 19.11.2021 r.

BURMISTRZ BŁONIA


OBWIESZCZENIE

O stwierdzeniu braku konieczności przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Błonie na lata 2021-2032”.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 46 Ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymagają projekty:
1. koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, planów zagospodarowania przestrzennego oraz strategii rozwoju regionalnego;
2. polityk, strategii, planów lub programów w dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki i wykorzystania terenu, opracowanych lub przyjmowanych przez organy administracji, wyznaczających ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;
3. polityk, strategii, planów lub programów innych niż wymienione w pkt. 1 i 2, których realizacja może spowodować znaczące oddziaływanie na obszar Natura 2000 jeżeli nie są one bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynikają z tej ochrony.
Zgodnie z art. 47 ww. Ustawy, Strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko podlegają również projekty dokumentów innych niż wymienione w art. 46, jeżeli w uzgodnieniu z właściwym organem, o którym mowa w art. 57, organ opracowujący projekt dokumentu stwierdzi, że wyznacza on ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i że realizacja postanowień tych dokumentów może spowodować znaczące oddziaływanie na środowisko.
Gmina Błonie, jako organ opracowujący projekt ww. dokumentu, uważa, że nie jest to dokument dla którego wymagane jest przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, ponieważ:
• celem opracowania przedmiotowego dokumentu jest stopniowe usunięcie niebezpiecznych wyrobów i odpadów azbestowych z terenu miasta i gminy przez wyspecjalizowaną firmę, spełniającą wszelkie wymogi bezpieczeństwa, i ich utylizacja na składowisku odpadów,
• dokument nie przewiduje powstania składowiska odpadów azbestowych na terenie gminy Błonie,
• dokument ten nie ustala ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
• realizacja postanowień dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na obszar Natura 2000,
• realizacja postanowień dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko.
• wdrożenie zapisów przedmiotowego dokumentu wpłynie pozytywnie na środowisko, w szczególności na warunki życia i zdrowia ludzi.
• Dokument jest kontynuacją poprzedniego Programu Usuwania Azbestu dla Miasta i Gminy Błonie.

Z opracowaniem można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pokój nr 4, w dniach poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00, wtorek - piątek  w godzinach 8:00 – 16:00 w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia.
Obwieszczenie umieszczono na:
1. Tablicy ogłoszeń UM Błonie
2. Stronie internetowej www.blonie.pl
3. a/a

 


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2021-11-22 15:48:42
Udostępnił: Agnieszka Gałkowska
Data: 2021-11-22 16:15:15

Rejestr zmian


Urząd Miejski w Błoniu
ul. Rynek 6
05-870 Błonie
tel. (+48 22) 725 30 04
email: ratusz@um.blonie.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl