Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy Błonie
  
22-05-2022, Niedziela, 10:38


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Obwieszczenie WPP.6730.1.40.2021/22.KGM o przedłużeniu terminu wydania decyzji o warunkach zabudowy - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, dz. 4/21, 5/19 obr. 31

 Błonie, dnia 10 maja 2022 r.

BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie
WPP.6730.1.40.2021/22.KGM
 
OBWIESZCZENIE
o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy
            Na podstawie art. 10 § 1, art. 36 oraz zgodnie z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) - zwany dalej k.p.a., w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym na wniosek Pana Bartłomieja Griszke,
zawiadamiam o przedłużeniu postępowania administracyjnego
w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek ewid. nr  4/21 i 5/19 obr. 0031, położonych w Błoniu.
            Załatwienie ww. sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a. nie jest możliwe ze względu na konieczność uzyskania uzgodnień do projektu decyzji oraz zajęcia stanowiska przez inny organ, a następnie zapewnienia stronom postępowania możliwości zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji. W związku z powyższym, zgodnie z art. 36 k.p.a., wskazuję przewidywany termin zakończenia postępowania do dnia 10 czerwca 2022r.. Przepraszając za przesunięcie terminu rozpatrzenia wniosku informuję, że sytuacja ta spowodowana jest dużą liczbą oraz złożonością tego rodzaju spraw, które rozpatrywane są według kolejności wpływu.
Strona postępowania ma prawo złożyć ponaglenie na organ rozpatrujący sprawę, jeżeli:
1)      nie rozpatrzono sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a. lub w przepisach szczególnych
ani w terminie wskazanym zgodnie z 36 § 1 k.p.a. (bezczynność) ;
2)      postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).
Ponaglenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.
            Z uwagi na fakt, iż w postępowaniu bierze udział więcej niż dwadzieścia stron, zgodnie z art. 49a k.p.a. dalsze zawiadomienie o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej będzie następować w formie publicznego obwieszczenia lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.blonie.pl. Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 49 § 2 k.p.a.).
            Zgodnie z art. 49b § 1 k.p.a. o decyzji lub postanowieniu, które podlega zaskarżeniu, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję lub postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie. Jeżeli wspomniana decyzja lub postanowienie, nie mogą być udostępnione stronie w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji lub postanowienia może być niezwłocznie udostępniony (art. 49b § 2 k.p.a.).
Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 10 maja 2022 r.

Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2022-05-10 11:22:56
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2022-05-10 11:30:25

Rejestr zmian


Urząd Miejski w Błoniu
ul. Rynek 6
05-870 Błonie
tel. (+48 22) 725 30 04
email: ratusz@um.blonie.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl