Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy Błonie
  
26-09-2022, Poniedziałek, 17:34


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Obwieszczenie WPP.6730.2.35.2022.KGM o korekcie wniosku – budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz tłoczni ścieków sanitarnych; dz. 19/17 i 19/12 Pass
Błonie, dnia 21 września 2022 r.
BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie
WPP.6730.2.35.2022.KGM
OBWIESZCZENIE
o korekcie wniosku
 
            Na podstawie art. 10 § 1, art. 36 oraz zgodnie z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) - zwany dalej k.p.a., w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym na wniosek firmy UNIWERSBUD PASS Sp. z o.o., reprezentowanej przez pełnomocnika – Pana Cezarego Pyrak,
zawiadamiam o zmianie treści wniosku z dnia 30.05.2022 r. (ostatecznie uzupełnionym w dniu 12.07.2022 r.)
 
w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz tłoczni ścieków sanitarnych, na terenie działek ewid. nr 19/17 i 19/12, położonych we wsi Pass, gmina Błonie.
Zgodnie ze złożoną korektą wniosku w dniu 19.09.2022 r. zmianie uległy następujące parametry budynku: powierzchnia zabudowy, wysokość głównej kalenicy, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej oraz kąt nachylenia dachu.
            W związku z powyższym zawiadamiam, iż zgodnie z treścią art. 10 § 1 k.p.a., strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów), po uprzednim umówieniu się telefonicznie pod numerem telefonu: (22) 725-30-04 w. 151.
             Jednocześnie w związku z powyższą zmianą, na podstawie art. 36 k.p.a., informuję, iż nie jest możliwe załatwienie ww. sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a., ze względu na konieczność zapewnienia stronom postępowania możliwości zapoznania się z nowym wnioskiem i aktami sprawy, a także konieczność uzyskania uzgodnień do projektu decyzji, a następnie zapewnienia stronom postępowania możliwości zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji. W związku z powyższym, zgodnie z art. 36 k.p.a., wskazuję przewidywany termin zakończenia postępowania do dnia 21 listopada 2022 r..
Strona postępowania ma prawo złożyć ponaglenie na organ rozpatrujący sprawę, jeżeli: 1) nie rozpatrzono sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a. lub w przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z 36 § 1 k.p.a. (bezczynność); 2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość). Ponaglenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.
            Z uwagi na fakt, iż w postępowaniu bierze udział więcej niż dwadzieścia stron, zgodnie z art. 49a k.p.a. dalsze zawiadomienie o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej będzie następować w formie publicznego obwieszczenia lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.blonie.pl. Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 49 § 2 k.p.a.).
          Zgodnie z art. 49b § 1 k.p.a. o decyzji lub postanowieniu, które podlega zaskarżeniu, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję lub postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie. Jeżeli wspomniana decyzja lub postanowienie, nie mogą być udostępnione stronie w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji lub postanowienia może być niezwłocznie udostępniony (art. 49b § 2 k.p.a.).
 
Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 21.09.2022 r.

Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2022-09-21 10:21:00
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2022-09-21 10:26:00
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2022-09-23 10:28:59

Rejestr zmian


Urząd Miejski w Błoniu
ul. Rynek 6
05-870 Błonie
tel. (+48 22) 725 30 04
email: ratusz@um.blonie.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl