Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy Błonie
  
29-09-2020, Wtorek, 00:02


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części obszaru wsi: Błonie Wieś, Stare Faszczyce, Konstantów , Bramki
Treść ARCHIWALNA !

Błonie 22 października 2014r.

BURMISTRZ BŁONIA
Rynek 6, 05-870 Błonie

OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części obszaru wsi : Błonie Wieś, Stare Faszczyce, Konstantów , Bramki

Na podstawie art. 17 pkt.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U.z 12 czerwca 2012 r. poz. 647 z późn.zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Błoniu następujących uchwał:
1) Uchwała Nr XLV/373/14 z dnia 26 maja 2014r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi Błonie Wieś gmina Błonie, którego granice wyznaczają:
- od zachodu zachodnia granica działek nr ewid. 143/5, 143/4, 143/3, 143/2, 143/18 na odcinku do północnej granicy działki nr ew. 147/1
- od północy przejście przez działkę nr ew. 147/1, północna granica działek nr ew. 147/1, 148, 150, 152/6, 152/9, 154/1, 154/6, 154/7
- od wschodu wschodnia granica działki nr ew. 154/8, zachodnia linia rozgraniczająca ul. Kwiatowej
- od południa północna linia rozgraniczająca ul. Bieniewickiej
2) Uchwała Nr XLV/374/14 z dnia 26 maja 2014r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi Stare Faszczyce gm. Błonie, którego granice wyznaczają:
- od zachodu zachodnia granica działki nr ew. 148/1, przejście przez działkę nr ew. 69/1, zachodnia granica dz.nr ew. 62/3, dz.nr ew. 61/3, przejście przez dz.nr ew. 40/2 i zachodnia granica działek nr ew. 37 i 36/2 oraz prostopadle do terenu PKP przejście przez działkę nr ew. 60
- od północy teren PKP i granica administracyjna miasta Błonie
- od wschodu granica administracyjna miasta Błonie, zachodnia linia rozgraniczająca drogi powiatowej - ul. Faszczycka
- od południa północna linia rozgraniczająca ul. Faszczyckiej na odcinku od granicy administracyjnej miasta Błonie do zachodniej granicy działki nr ew. 148/1
3) Uchwała Nr XLV/375/14 z dnia 26 maja 2014r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi Konstantów gmina Błonie, którego granice wyznaczają:
- od zachodu wschodnia linia rozgraniczająca drogi powiatowej nr 04101 W
- od północy granica administracyjna wsi Konstantów
- od wschodu granica administracyjna wsi Konstantów do południowej granicy działki nr ew. 67/4
- od południa południowa granica działki nr ew. 67/4
4) Uchwały Nr XLVIII/395/14 z dnia 14 października 2014r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części obszaru wsi Bramki, którego granice wyznaczają:
- północna granica działek o nr ew. 57/1, 57/2, 62
- wschodnia granica działek nr ew. 62 i 63
- zachodnia granica działki nr ew. 57/1
- południowa granica działek nr ew. 57/1, 57/2,61,62,58,63
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych.
 

Wnioski do planu należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Błoniu, 05-870 Błonie ul. Rynek 6 w terminie do 24 listopada 2014r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt 1 i 2 w związku z art.46 pkt 1 i art. 51 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zn.) zwanej dalej ustawą, zawiadamiam, że gmina Błonie przystępuje do postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji w/w planów, obejmującego w szczególności sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Dokumentacje spraw wyłożone są do wglądu w Wydziale Planowania Przestrzennego w pok. Nr 7 i można zapoznać się z nimi w godzinach pracy urzędu.
Stosownie do przepisów art.39 ust. 1 pkt 3 i 4 i art. 40 ustawy, zainteresowani w terminie do dnia 24 listopada 2014r mogą wnosić wnioski. Wnioski na piśmie należy składać w kancelarii Urzędu Miejskiego w Błoniu, pocztą na adres 05-870 Błonie ul. Rynek 6, ustnie do protokołu w Wydziale Planowania Przestrzennego w pok. Nr 7 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail ratusz@um.blonie.pl
Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy.
Zgodnie z art.41 ustawy wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia. Stosownie do przepisów art. 39 ust.1 pkt 5 ustawy organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz Błonia.


Burmistrz Błonia
mgr Zenon Reszka


Autor: Karolina Gąsińska
Data: 2014-10-23 11:31:29
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2014-10-23 11:36:09

Rejestr zmian


Urząd Miejski w Błoniu
ul. Rynek 6
05-870 Błonie
tel. (+48 22) 725 30 04
email: ratusz@um.blonie.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl