Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy Błonie
  
1-10-2020, Czwartek, 09:10


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko:
Treść ARCHIWALNA !

Błonie 22.października 2014r.

BURMISTRZ Błonia
Rynek 6 , 05-870Błonie

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko:
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Faszczyce i Błonie Wieś - Bieniewicka w gm. Błonie,

granice obszaru planu przebiegają następująco:
1) od północy wzdłuż północnej granicy działki nr ewid. 1 we wsi Stare Faszczyce do przecięcia z zachodnią granicą działki nr ew. 170 położonej we wsi Błonie Wieś, dalej w kierunku północnym z przejściem prostopadłym wzdłuż zachodniej granicy działki nr ew. 170 do osi ulicy Bieniewickiej, a następnie wzdłuż osi ulicy Bieniewickiej na działce drogowej nr ew. 170 we wsi Błonie Wieś do punktu przecięcia z linią na przedłużeniu wschodniej granicy działki ewid. nr 5 we wsi Stare Faszczyce stanowiącej jednocześnie granice wsi Stare Faszczyce
2) od północnego wschodu, wzdłuż granicy administracyjnej wsi Stare Faszczyce wspólnej z granicą administracyjną miasta Błonie do przecięcia z granica terenów kolejowych na działce ew. Nr 9 we wsi Stare Faszczyce
3) od południa wzdłuż północnej granicy terenów kolejowych na działce nr ewid. 9 we wsi Stare Faszczyce
4) od zachodu wzdłuż zachodniej granicy działki nr ewid. 1 we wsi Stare Faszczyce stanowiącej wspólną granicę administracyjną wsi Stare Faszczyce i wsi Bieniewice

Na podstawie art. 17 pkt 9, 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r poz. 647 z późn. zm.) art. 39 ust.1 pkt.2, w związku z art. 46 pkt.1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz na podstawie:
- uchwały nr XII/70/11 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Faszczyce i Błonie Wieś - Bieniewicka w gm. Błonie obejmującego obszar j.w. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi Stare Faszczyce i Błonie Wieś - Bieniewicka w gm. Błonie” oraz o wyłożeniu prognozy oddziaływania na środowisko, sporządzonej do w/w planu.
Wyłożenie planu odbędzie się w dniach od 30 października 2014r do 01 grudnia 2014r (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt). Projekt planu oraz prognoza będą wyłożone w Urzędzie Miejskim w Błoniu pokój nr 7 ul. Nowakowskiego 10 w godzinach: w poniedziałki 10.00-18.00, we wtorki,środy, czwartki, piątki : 8.00-16.00

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 17 listopada 2014r o godz. 17.00 w Urzędzie Miejskim w Błoniu pokój nr 14 ul. Rynek 6.
Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi do projektu planu należy składać na piśmie do Burmistrza Błonia z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 grudnia 2014r.

Uwagi i wnioski w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - stosownie do przepisu art.39 ust.1 pkt 3 i 4 oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko – należy wnosić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 grudnia 2014r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres Wnioskodawcy. Zgodnie z art. 41 ustawy z 3 października 2008r uwagi lub wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
Uwagi do planu oraz wnioski i uwagi w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można składać: w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Miejskiego w Błoniu lub pocztą na adres: 05-870 Błonie ul. Rynek 6, ustnie do protokołu w Wydziale Planowania Przestrzennego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej - bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym /ratusz@um.blonie.pl/
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do projektu planu jest Burmistrz Błonia.

Burmistrz Błonia
mgr Zenon Reszka


Autor: Karolina Gąsińska
Data: 2014-10-23 11:36:28
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2014-10-23 11:39:58

Rejestr zmian


Urząd Miejski w Błoniu
ul. Rynek 6
05-870 Błonie
tel. (+48 22) 725 30 04
email: ratusz@um.blonie.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl