Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy Błonie
  
28-11-2022, Poniedziałek, 19:02


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Obwieszczenie Burmistrza Błonia - wyłożenie projektu MPZP - część wsi Bieniewice
Treść ARCHIWALNA !

Błonie, dnia 7 października 20106r.

BURMISTRZ BŁONIA      


OBWIESZCZENIE 


Na podstawie art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części wsi Bieniewice   którego granice  wyznacza: oś ul. Błońskiej, oś ul. św. Jana , oś ul. Gimnazjalnej od granicy z wsią Stare Faszczyuce , granica wsi Stare Faszczyce na odcinku od północnej granicy działki nr ew. 299, oś ul. Akacjowej na odcinku od północnej granicy działki nr ew 278/2, wschodnie granice działek nr ew. 271, 270/3, 270/4, oś ul. Szarotki, oś ul. Dzikiej Róży.”  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzanego na podstawie uchwały nr XXII/170/12 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 18 czerwca 2012r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie do wglądu  od 17 października 2016r. do 25 listopada 2016r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w Wydziale Planowania Przestrzennego ul. Nowakowskiego 10 pok. 7 w godzinach: poniedziałki: 11:00 - 18:00, wtorki, środy, czwartki, piątki: 10:00 – 15:00. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zostanie przeprowadzona w dniu 24 października 2016 r. Zebranie odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Błoniu, Ratusz Rynek 6 pok. nr 14. Początek zebrania o godz. 17oo.

Zgodnie z art.18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać do Burmistrza Błonia z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do  15 grudnia 2016 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu jest Burmistrz Błonia. Uwagi można składać w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Miejskiego, pocztą na adres: 05-870 Błonie Rynek 6, ustnie w  Wydziale  Planowania Przestrzennego ul. Nowakowskiego 10 pok. 7 do protokołu, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres /ratusz@um.blonie.pl/.
Uwagi za pomocą środków komunikacji elektronicznej: opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262) lub opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235) lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ww. ustawy o podpisie elektronicznym.
Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 2, 3 i 4, art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, z dnia
3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 353) zwanej dalej ustawą, wymieniony wyżej, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy-należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do 15 grudnia 2016 r.

Burmistrz Błonia

Zenon Reszka


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2016-10-07 15:08:55
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2016-10-07 15:15:47

Rejestr zmian


Urząd Miejski w Błoniu
ul. Rynek 6
05-870 Błonie
tel. (+48 22) 725 30 04
email: ratusz@um.blonie.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl