Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Błoniu

logo jednostki bip

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Błoniu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000031968

Data publikacji: 2008-01-24 11:17:07

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINA MIEJSKO-WIEJSKA Błonie
KATEGORIA: Spółki prawa handlowego
DATA PUBLIKACJI: 12 Grudnia 2007 11:13 akt. 23.12.2010
NAZWA: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Błoniu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000031968
ADRES: ul. Towarowa 5, 05-870 BŁONIE
KONTAKT: Telefon - tel.: - +48 (22) 725 44 67, +48 (22) 725 28 62
Faks - fax - +48 (22) 725 28 61
E-Mail - e-mail: mpwik@mpwik-blonie.pl, www.mpwik-blonie.pl
PREZES Bogusław Ziółkowski
OPIS:



REGON 017322408; NIP 118-16-08-874

Bank PKO BP S.A. V O/Warszawa
nr konta 27 1020 1055 0000 9302 0017 6552

I. Wspólnicy:
Jednoosobowa Spółka gminy Błonie
87.434 udziały po 500 zł, o łącznej wartości nominalnej 43.717.000 zł.

Wysokość kapitału zakładowego:
43.717.000 PLN

II. Organy Spółki
Zgromadzenie Wspólników
Burmistrz Błonia
Rada Nadzorcza:
- Dariusz Ziental – Przewodniczący Rady
- Zbigniew Antoni Stępień - Zastępca Przewodniczącego
- Mirosława Hernik - Sekretarz

Zarząd Spółki:
Bogusław Ziółkowski – Prezes Zarządu


III. Przedmiot działalności Spółki

- pobór i uzdatnianie wody,
- działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody,
- odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
- wykonywanie sieci, przyłączy, instalacji wodociągowo – kanalizacyjnych,
- usuwanie awarii, udrażnianie, czyszczenie sieci kanalizacyjnych,
- wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych,
- wydawanie warunków technicznych do projektowania sieci, przyłączy wod. – kan.
- nadzorowanie, odbiory techniczne obiektów, sieci, przyłączy wod. – kan.



W celu przyłączenia nieruchomości do gminnej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej należy wystąpić do przedsiębiorstwa z wnioskiem jak niżej /wzór wniosku w załączeniu/

Warunki wstępne wydawane są w przypadku rozpoczynania budowy.

Po otrzymaniu warunków technicznych do projektowania przyłączy należy zlecić wykonanie projektu, a następnie uzgodnić ten projekt w przedsiębiorstwie.

Przy realizacji budowy przyłącza Inwestor zobowiązany jest spełnić warunki określone w uzgodnieniu dokumentacji technicznej oraz metryczce budowy, którą otrzymuje w przedsiębiorstwie z chwilą zgłoszenia terminu rozpoczęcia robót.

Po zakończeniu robót i dopełnieniu czynności określonych w metryczce budowy następuje odbiór techniczny przyłącza z udziałem służb technicznych MPWiK Błonie potwierdzony protokołem.

Po dokonaniu czynności odbiorowych Inwestor zobowiązany jest do zawarcia z przedsiębiorstwem umowy na dostawę wody/odbiór ścieków. Nie zawarcie umowy jak wyżej skutkować może odcięciem dostawy wody/odpływu ścieków.


Przyjmowanie opłat za dostawę wody, odprowadzanie ścieków oraz inne usługi wykonywane przez MPWiK
na konto nr PKO BP S.A.
Bank PKO BP S.A. V O/Warszawa 27 1020 1055 0000 9302 0017 6552

Całodobowe zgłaszanie awarii pod nr telefonów:
+48 (22) 725–44–67
+48 (22) 725–32–85
606 81 44 65
lub osobiście w siedzibie przedsiębiorstwa od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00

Zgłaszanie reklamacji dotyczących usług świadczonych przez MPWiK
osobiście w siedzibie przedsiębiorstwa lub pod nr telefonów:
+48 (22) 725–44–67
+48 (22) 725–28–61
+48 (22) 725–28–62
w dni robocze w godzinach 7.00- 15.00

Aktualne taryfy, cenniki i dokumenty dostępne na stronie www.mpwik-blonie.pl

 

Podmiot publikujący: Urząd Miejski w Błoniu
Wytworzył: Urząd Miejski w Błoniu 2008-01-24
Opublikował w BIP: Agnieszka Gałkowska 2008-01-24 11:17:07
Liczba wyświetleń: 9940

Wygenerowano: 2023-09-26 18:05:12