Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Błoniu

logo jednostki bip

Obwieszczenie Burmistrza Błonia dot. inwestycji polegającej na budowie stacji ładowania pojazdów wodorem wraz z elektrolizerem na działkach nr ewid. 18, 19, 17/5 obręb Piorunów oraz dz. nr ewid. 4/43, 4/28, 4/14 obr. Pass, gmina Błonie

Data publikacji: 2023-03-29 15:00:10

Błonie, dn. 28.03.2023 r.

BURMISTRZ  BŁONIA

O B W I E S Z C Z E N I E

    Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 105 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z  2022 r. poz. 2000 ze zm.) zawiadamia, że na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego w sprawie wniosku Błonie – Pass Strefa Przemysłowa Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w m. Pass ul. Stefana Batorego 5  reprezentowanego na podstawie pełnomocnictwa przez Pana Janusza Adamskiego wydał decyzję o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

inwestycji polegającej na budowie stacji ładowania pojazdów wodorem wraz z elektrolizerem na działkach nr ewid. 18, 19, 17/5 obręb Piorunów oraz dz. nr ewid. 4/43, 4/28, 4/14 obr. Pass, gmina Błonie.

Zgodnie z art. 9, 10 oraz art. 49 ustawy k.p.a (Dz. U. Nr 2022 poz. 2000), strony mają prawo do zapoznania się z ww. decyzją w siedzibie Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pokój nr 4, Wydział Rolnictwa Klimatu  Środowiska Nieruchomości i Geodezji w dniach poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00, wtorek - piątek  w godzinach 8:00 – 16:00 w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia. Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z decyzją można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pokój nr 4, w dniach: poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00 wtorek-piątek w godzinach 8:00 – 16:00 po uprzednim umówieniu telefonicznym. 

Podmiot publikujący: Urząd Miejski w Błoniu
Wytworzył: Urząd Miejski w Błoniu 2023-03-28
Opublikował w BIP: Agnieszka Gałkowska 2023-03-29 15:00:10
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Urząd Miejski w Błoniu 2023-03-29 14:55:00
Liczba wyświetleń: 50

Wygenerowano: 2023-09-30 04:10:26