Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Błoniu

logo jednostki bip

Zarządzenie nr 28/2023 Burmistrza Błonia z dnia 23 maja 2023r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bieniewicach

Data publikacji: 2023-05-23 13:04:29

Na podstawie art. 30  ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023 r., poz. 40 ze zm.), art. 29  ust. 1  pkt 2 oraz art. 63 ust. 1 i 14  ustawy z 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900), § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko   dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej  lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej 
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1428) oraz Zarządzeniem Nr 26/2023 Burmistrza Błonia z dnia 05 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bieniewicach zarządzam, co następuje:

§ 1.

Powołuję Komisję Konkursową w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bieniewicach w następującym składzie:
1) Marek Książek – Przewodniczący Komisji, przedstawiciel organu prowadzącego,
2) Urszula Tkacz  – Członek Komisji, przedstawiciel organu prowadzącego,
3) Martyna Adamczyk – Członek Komisji, przedstawiciel organu prowadzącego,
4) Zofia Rudzińska – Członek Komisji, przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
5) Agnieszka Żak-Hut – Członek Komisji, przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
6) Iwona Krop-Machalica – Członek Komisji, przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
7) Hanna Wasilewska-Weiss – Członek Komisji, przedstawiciel Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bieniewicach,
8) Ewelina Wasiota – Członek Komisji, przedstawiciel Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej  im. Jana Pawła II w Bieniewicach,
9) Łukasz Białek – Członek Komisji, przedstawiciel Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bieniewicach,
10) Monika Bartos – Członek Komisji, przedstawiciel Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bieniewicach,
11) Ewelina Flisek – Członek Komisji, przedstawiciel związku zawodowego – ZNP.

§ 2.

Komisja konkursowa prowadzi postępowanie konkursowe na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej 
(Dz.U. z 2021 r., poz. 1428.)

§ 3.

Komisja, o której mowa w § 1, ulega rozwiązaniu po zakończeniu postępowania konkursowego.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Podmiot publikujący: Urząd Miejski w Błoniu
Wytworzył: Urząd Miejski w Błoniu 2023-05-23
Opublikował w BIP: Karolina Gąsińska 2023-05-23 13:04:29
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Urząd Miejski w Błoniu 2023-05-23 13:00:00
Liczba wyświetleń: 25

Wygenerowano: 2023-09-30 05:38:23