Menu Podmiotowe menu ikonka

Biuro Rady

Urząd Miejski w Błoniu, budynek Centrum Kultury, ul. Jana Pawła II 1B
II piętro

tel. /22/ 752-63-33 
lub /22/ 725 30 04 wew. 333

 

1. Marta Kowalska - Kierownik Biura Rady
2. Justyna Dwojewska - podinsp. ds. obsługi Biura Rady Miejskiej
 

 

Do zadań Biura Rady Miejskiej należy:
 

1) obsługa techniczno - organizacyjna Rady Miejskiej i jej Komisji oraz jednostek pomocniczych Gminy /sołectwa, rady osiedlowe/ w zakresie Sesji Rady i posiedzeń Komisji,
2) obsługa posiedzeń Komisji i Sesji Rady Miejskiej – protokołowanie, sporządzanie wniosków,
3) prowadzenie rejestru uchwał Rady Miejskiej i rejestru aktów prawnych prawa miejscowego stanowionych przez Radę,
4) prowadzenie rejestru wniosków i interpelacji wpływających do Rady Miejskiej oraz wniosków z dyżuru Przewodniczącego Rady. Przekazywanie wniosków do Burmistrza i czuwanie nad terminową realizacją ustaleń podjętych na sesjach i posiedzeniach Komisji,
5) prowadzenie rejestru skarg i wniosków wpływających do Rady Miejskiej oraz przekazywanie ich do rozpatrzenia zgodnie z właściwością,
6) gromadzenie i prowadzenie dokumentacji związanej z załatwianiem skarg przez Radę Miejską, czuwanie nad terminowością ich załatwiania,
7) sporządzanie rocznych sprawozdań z realizacji skarg i wniosków oraz przekazywanie ich do organu nadzoru,
8) terminowe przekazywanie uchwał Rady Miejskiej organom nadzoru,
9) przekazywanie uchwał Rady Miejskiej do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej,
10) współpraca z Wydziałami Urzędu w zakresie ustalania porządku obrad Sesji i Komisji Rady Miejskiej. Uzgadnianie uczestnictwa pracowników merytorycznych i osób zaproszonych w celu prezentacji tematów,
11) przekazywanie uchwał Rady Miejskiej merytorycznym Wydziałom Urzędu i przygotowywanie kwartalnych zestawień realizacji uchwał,
12) ustalanie – w porozumieniu z Przewodniczącym Rady i Przewodniczącymi Komisji – terminarza i tematyki posiedzeń Rady i Komisji Rady Miejskiej,
13) powiadamianie radnych Rady Miejskiej i osób zaproszonych o terminach posiedzeń,
14) sporządzanie list wypłat diet dla radnych Rady Miejskiej, sołtysów i przewodniczących rad osiedli,
15) przygotowywanie i udzielanie informacji publicznej z zakresu działalności Rady Miejskiej /internet, BIP, tablica ogłoszeń/,
16) współpraca z radcą prawnym Urzędu,
17) obsługa w zakresie korespondencji wpływającej do Rady Miejskiej,
18) czuwanie nad prawidłowym przepływem informacji pomiędzy Burmistrzem i Radą Miejską,
19) udzielanie wszelkiej pomocy radnym w wykonywaniu ich obowiązków oraz obsługa poczty elektronicznej radnych,
20) przygotowywanie wyboru ławników do sądów powszechnych,
21) prowadzenie archiwum zakładowego i w tym zakresie współpraca z Wydziałami Urzędu odnośnie przekazywania akt, ich wypożyczania, udostępniania, a także współpraca z Archiwum Państwowym w zakresie sprawozdawczości i wniosków o brakowanie akt.

 

Podmiot publikujący: Urząd Miejski w Błoniu
Wytworzył: Urząd Miejski w Błoniu 2009-03-02
Opublikował w BIP: Agnieszka Gałkowska 2008-06-23 15:47:22
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Urząd Miejski w Błoniu 2023-08-01 11:45:00
Modyfikował: Karolina Gąsińska 2023-08-01 11:45:50
Liczba wyświetleń: 3253
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-08-01 11:45:50 Zmieniono zawartość dokumentu Karolina Gąsińska Szukaj
2023-08-01 11:45:50 Zmieniono datę zatwierdzenia udostępnienia dokumentu Karolina Gąsińska Szukaj
2023-08-01 11:45:50 Zmieniono osobę zatwierdzającą publikację dokumentu Karolina Gąsińska Szukaj
2023-01-04 13:11:44 Aktualizacja Agnieszka Gałkowska Szukaj
2020-05-05 14:55:13 Aktualizacja Agnieszka Gałkowska Szukaj
2019-07-03 13:35:51 Aktualizacja Agnieszka Gałkowska Szukaj
2019-05-21 10:00:46 Aktualizacja Agnieszka Gałkowska Szukaj
2018-11-07 09:35:00 Aktualizacja Agnieszka Gałkowska Szukaj
2018-07-12 12:27:39 Aktualizacja Agnieszka Gałkowska Szukaj
2018-04-10 08:39:04 Aktualizacja Agnieszka Gałkowska Szukaj
2018-04-09 17:09:38 Aktualizacja Agnieszka Gałkowska Szukaj
2017-01-31 11:49:09 Aktualizacja Agnieszka Gałkowska Szukaj
2015-07-23 16:00:19 Aktualizacja Agnieszka Gałkowska Szukaj
        Porównaj