Menu Podmiotowe menu ikonka

Burmistrz - przedmiot działalności i kompetencje

Burmistrz jest organem wykonawczym gminy, której siedziba władz znajduje się w mieście położonym na jej terytorium.

Burmistrz wybierany jest w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich, w głosowaniu tajnym.

Burmistrz kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

Burmistrz wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.

Do zadań burmistrza należy w szczególności:
1) przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,
2) określenie sposobu wykonywania uchwał,
3) gospodarowanie mieniem komunalnym,
4) wykonywanie budżetu,
5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

W realizacji zadań własnych Burmistrz podlega wyłącznie Radzie.

Burmistrz wykonuje swoje zadania przy pomocy urzędu miasta i gminy, którego jest kierownikiem. Organizację i zasady funkcjonowania urzędu określa regulamin organizacyjny, nadany przez Burmistrza w drodze zarządzenia.

Burmistrz, w drodze zarządzenia powołuje i odwołuje swojego zastępcę.

Burmistrz odpowiada za prawidłową gospodarkę finansową. W tym zakresie Burmistrzowi przysługuje wyłączne prawo:

• zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez radę gminy,
• emitowania papierów wartościowych, w ramach upoważnień udzielonych przez radę gminy
• dokonywania wydatków budżetowych,
• zgłaszania propozycji zmian w budżecie gminy,
• dysponowania rezerwami budżetu gminy,
• blokowania środków budżetowych, w przypadkach określonych ustawą.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
Podmiot publikujący: Urząd Miejski w Błoniu
Wytworzył: Urząd Miejski w Błoniu 2008-03-04
Opublikował w BIP: Agnieszka Gałkowska 2008-03-04 13:23:13
Liczba wyświetleń: 6466
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
        Porównaj