Menu Podmiotowe menu ikonka

Dodatki mieszkaniowe

Kryteria – kto może wystąpić z wnioskiem

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:
- najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
- osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
- osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach, stanowiących ich własność, i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
- innym osobom, mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki, związane z jego zajmowaniem,
- osobom, zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

Dodatek mieszkaniowy nie przysługuje osobom przebywającym w:
- domu pomocy społecznej,
- młodzieżowym ośrodku wychowawczym,
- schronisku dla nieletnich,
- zakładzie poprawczym,
- zakładzie karnym,
- szkole, w tym w szkole wojskowej - jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne całodobowe utrzymanie

Wymagane dokumenty
Podstawowe dokumenty - konieczne do dostarczenia bez względu na indywidualną sytuację wnioskodawcy:
1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego potwierdzony przez zarządcę lub osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal mieszkalny.
2. Deklaracja o wysokości dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego.
3. Dokument potwierdzający wysokość poniesionych wydatków związanych z zajmowaniem lokalu mieszkalnego w miesiącu poprzedzającym dzień złożenia wniosku (wydany przez zarządcę budynku lub inną osobę uprawnioną do potwierdzenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego);
4. Dodatkowe informacje o lokalu – wypełnia i potwierdza zarządca budynku.
5. Faktura za zimną wodę i odprowadzenie ścieków wraz z potwierdzeniem opłaty faktury (oryginał i kserokopia); jeżeli opłaty wnoszone są indywidualnie
6. Potwierdzenie opłaty za odpady komunalne, jeżeli opłaty wnoszone są indywidualnie (oryginał i kserokopia dokumentu potwierdzającego opłatę);

Dodatkowe dokumenty - w zależności od indywidualnej sytuacji klienta:
1. zaświadczenie od pracodawcy o uzyskanych dochodach za okres trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku - dla osób zatrudnionych;
2. zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wysokości przyznanego świadczenia za okres trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku - dla osób otrzymujących świadczenia z ZUS;
3. zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o wysokości zasiłku dla bezrobotnych za okres trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku - dla osób bezrobotnych;
4. zaświadczenie o stypendium dla bezrobotnych finansowanego ze środków Unii Europejskiej;
5. zaświadczenie ze szkoły lub uczelni o pobieraniu wszelkich świadczeń pieniężnych (stypendia naukowe, socjalne, sportowe, inne) za okres trzech miesięcy kalendarzowych  poprzedzających miesiąc złożenia wniosku - dla osób uczących się;
6. wyrok alimentacyjny, decyzja z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (oryginał wraz z kserokopią), zaświadczenie od komornika za okres trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku - dla osób pobierających alimenty (w zależności od źródła ich otrzymywania);
7. oświadczenie o dochodach za okres trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub zaświadczenie od Naczelnika Urzędu Skarbowego - dla osób prowadzących działalność gospodarczą;
8. orzeczenie o niepełnosprawności oraz dokument potwierdzający konieczność poruszania się na wózku inwalidzkim (np. zaświadczenie lekarskie) – dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim;
9. orzeczenie o niepełnosprawności, w którym orzeczono o wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju – dla osób niepełnosprawnych, których niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju;
10. oświadczenie potwierdzające powierzchnię użytkową lokalu, w tym łączną powierzchnię pokoi i kuchni oraz wyposażenie techniczne domu - dla właścicieli domu jednorodzinnego.

Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Miejski w Błoniu, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie tel.: tel. centrala: (+48 22) 725-30-04, 725-30-06, 
e-mail: skargi-wnioski@um.blonie.pl (w sprawie skarg i wniosków)
ratusz@um.blonie.pl (w pozostałych sprawach)
Informacji udziela Wydział Inwestycyjno-Techniczny, przy ul. Nowakowskiego 10 w Błoniu, tel. (+48 22) 725-30-04 wew. 150 – inspektor ds. lokalowych

Opłaty
Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia
Postępowanie w sprawie przyznawania dodatku mieszkaniowego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia poprawnie wypełnionego wniosku wraz z niezbędną dokumentacją.

Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2021);
2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dz. U. z 2013 r. poz. 589);
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz.735)
4. Uchwała Nr XXXII/2279/21 z dnia 14 czerwca 2021r Rady Miejskiej w Błoniu w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatki mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o
dochodach gospodarstwa domowego (Dz. Urzędowy Woj.Maz. z 2021r.po.6101)

Tryb odwołania
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego ul. Obozowa 57, 02-530 Warszawa, za pośrednictwem Burmistrza Błonia, w
terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Inne informacje
Dochód na potrzeby ustalania dodatku mieszkaniowego
Za dochód uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 ze zmianami).",
Za dochód uważa się:
1. przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.3)), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia
społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,
2. dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez
osoby fizyczne,
3. inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych:
- renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
- renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
- świadczenie pieniężne, dodatek kompensacyjny oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom
zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych,
- dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
- świadczenie pieniężne określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę Niemiecką lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich
- ryczałt energetyczny, emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych w latach 1939–1945 lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów,
- renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny oraz członków ich rodzin, renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939–1945, otrzymywane z zagranicy,
- zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych,
- środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc,
- należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających czasowo za granicą – w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495),
- należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek policyjnych użytych poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także należności pieniężne wypłacone żołnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych,
- należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Służby Więziennej, obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały dochód, 
- dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne,
- alimenty na rzecz dzieci,
- stypendia doktoranckie przyznane na podstawie art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn.zm., stypendia sportowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, 1495 i 2251) oraz inne stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom,
- kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich,
- należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób,
- dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215),
- dochody uzyskane z działalności gospodarczej
- dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej określonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych,
- ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”,
- ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003–2006,
- świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora,
- dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego,
- dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne,
- renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
- zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,
- świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów,
- pomoc materialną o charakterze socjalnym określoną w art. 90c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197) oraz świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1–3 i 5 oraz art. 212 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
- kwoty otrzymane na podstawie art. 27f ust. 8–10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
- świadczenie pieniężne określone w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 690 oraz z 2019 r. poz. 730, 752 i 992),
- świadczenie rodzicielskie,
- zasiłek macierzyński, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
- stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej lub Funduszu Pracy, niezależnie od podmiotu, który je wypłaca,
- przychody wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne;
Od powyższych źródeł dochodu należy odliczyć alimenty świadczone na rzecz innych osób.

Formularze do pobrania
- druk wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego
- druk oświadczenia o przekazaniu ryczałtu
- druk informacji dla zarządcy
- druk zaświadczenia o dochodach osób pracujących
- klauzula informacyjna

Podmiot publikujący: Urząd Miejski w Błoniu
Wytworzył: Urząd Miejski w Błoniu 2008-01-08
Opublikował w BIP: 2008-01-08 10:23:03
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Urząd Miejski w Błoniu 2023-09-08 13:35:00
Modyfikował: Karolina Gąsińska 2023-09-08 13:42:50
Liczba wyświetleń: 59
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-09-08 13:42:50 Zmieniono zawartość główną dokumentu Karolina Gąsińska Szukaj
2023-09-08 13:38:25 Zmieniono zawartość główną dokumentu Karolina Gąsińska Szukaj
2023-09-08 13:38:25 Zmieniono datę zatwierdzenia udostępnienia dokumentu Karolina Gąsińska Szukaj
2023-09-08 13:38:25 Zmieniono osobę zatwierdzającą publikację dokumentu Karolina Gąsińska Szukaj
2023-09-08 13:38:25 Zmieniono osobę wytwarzającą dokument Karolina Gąsińska Szukaj
2023-09-08 13:38:25 Dodano pliki Karolina Gąsińska Szukaj
2023-09-08 13:37:51 Usunięto plik Karolina Gąsińska Szukaj
2008-01-08 09:23:03 Aktualizacja Agnieszka Gałkowska Szukaj
        Porównaj