Menu Podmiotowe menu ikonka

Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób taksówka osobową

 

Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób taksówką osobową

Wymagane dokumenty

Przedsiębiorca składa wypełniony formularz wniosku na licencję wykonywania krajowego transportu drogowego osób taksówką osobową wraz z wymaganymi załącznikami.

 

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miejski w Błoniu , Stanowisko ds. działalności gospodarczej, Błonie ul. Rynek 6 parter, pok.7 tel 22 725 30 04 w 112


Opłaty

Za udzielenie licencji na krajowy transport drogowy osób taksówką osobową na terenie Gminy Błonie pobiera się opłatę stałą w wysokości:

200 PLN: gdy termin ważności licencji wynosi od 2 do 15 lat,

250 PLN: gdy termin ważności licencji wynosi od 16 do 30 lat,

300 PLN: gdy termin ważności licencji wynosi od 31 do 50 lat.

Wpłat dokonywać należy na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Błoniu z zaznaczeniem odpowiedniego tytułu wpłaty: opłata za licencję


Wniosek o udzielenie licencji oraz załączniki do wniosku - nie podlegają opłacie.


Termin i sposób załatwienia

Licencji udziela się lub odmawia jej udzielenia w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku wraz ze wszystkimi załącznikami.

Przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie organowi, który udzielił licencji, wszelkie zmiany danych zawartych we wniosku o udzielenie licencji, nie później niż  w terminie 14 dni od dnia ich powstania. Jeżeli powyższe zmiany obejmują dane zawarte w licencji, przedsiębiorca obowiązany jest wystąpić z wnioskiem o zmianę treści licencji (art. 14 ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2013 r.. poz. 1414 z późn. zm.)

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U.z 2013 r., poz. 1414 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 6 sierpnia 2013 r. w spr. wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie  certyfikatów kompetencji zawodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 916 z późn. zm.)


Tryb odwoławczy

Od decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania licencji stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Burmistrza Błonia.

Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji w Urzędzie Miejskim w Błoniu pokój nr 7 (ratusz-parter)

Wniesienie odwołania - nie podlega opłacie.

 

Podmiot publikujący: Urząd Miejski w Błoniu
Wytworzył: Urząd Miejski w Błoniu 2012-05-02
Opublikował w BIP: 2012-05-02 12:03:48
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Urząd Miejski w Błoniu 2023-04-18 00:00:00
Modyfikował: Agnieszka Gałkowska 2023-04-18 15:42:07
Liczba wyświetleń: 80
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-04-18 15:42:07 Zmieniono zawartość główną dokumentu Agnieszka Gałkowska Szukaj
2023-04-18 15:42:04 Zmodyfikowano nazwę pliku Agnieszka Gałkowska Szukaj
2023-04-18 15:38:10 Zmieniono zawartość główną dokumentu Agnieszka Gałkowska Szukaj
2023-04-18 15:38:10 Zmieniono datę zatwierdzenia udostępnienia dokumentu Agnieszka Gałkowska Szukaj
2023-04-18 15:38:10 Zmieniono osobę zatwierdzającą publikację dokumentu Agnieszka Gałkowska Szukaj
2023-04-18 15:38:10 Zmieniono osobę wytwarzającą dokument Agnieszka Gałkowska Szukaj
2023-04-18 15:38:10 Dodano pliki Agnieszka Gałkowska Szukaj
2023-04-18 15:36:02 Usunięto plik Agnieszka Gałkowska Szukaj
2012-05-02 10:03:48 Aktualizacja Agnieszka Gałkowska Szukaj
        Porównaj