Menu Podmiotowe menu ikonka

LX Sesja Rady Miejskiej w Błoniu - 6.02.2023 r.

O G Ł O S Z E N I E

W dniu 6 lutego 2023 r. o godz. 16:00

w sali konferencyjnej im. Jacka Fuglewicza
w Centrum Kultury w Błoniu,

ul. Jana Pawła II 1 B

odbędzie się

LX Sesja Rady Miejskiej w Błoniu

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Informacja o wnioskach do Protokołu z Sesji z dnia 9, 19 (kontynuowanej w dniu 23 stycznia 2023 r.).
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Błoniu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Błonie na lata 2023-2038.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Błonie na rok 2023.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LIII/399/22 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 6 września 2022 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy Błonie "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022.
 8.  Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego dla osób, dzieci i uczniów objętych wieloletnim rządowym programem „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz zasad zwrotu tych wydatków.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/20/18 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 17 grudnia 2018 r.
   w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Błonie dla części obszaru wsi Kopytów – Obszar 1 i Obszar 2.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Błonie nieruchomości gruntowej w obrębie Łaźniew- Majątek.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie  nieruchomości.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu dla budowy elektroenergetycznego przyłącza kablowego niskiego napięcia nN-1kV wraz ze złączem kablowym ZK w działkach ewidencyjnych nr 44/5
  i 43/1, położonych w Błoniu w obrębie 0016-16, stanowiących własność Gminy Błonie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
  za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego o zmianę rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Marysinek – część wsi Wola Łuszczewska na Marysinek – wieś.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
  za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego o zmianę rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Łaźniew-Majątek – część wsi Łaźniew na Łaźniew-Majątek – wieś.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
  za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego o zmianę rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Kopytów-Majątek – część wsi Kopytów na Kopytów-Majątek – osada.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia sposobu udokumentowania wykonania obowiązków w zakresie pozbywania się na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych zgromadzonych w zbiornikach bezodpływowych lub osadników
   w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nowego Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Błoniu.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
 19. Informacje bieżące, interpelacje, wolne wnioski i pytania.
 20. Zamknięcie Sesji.

  Przewodniczący Rady

                                                                                                               /-/ Tomasz Wiśniewski

Podmiot publikujący: Urząd Miejski w Błoniu
Wytworzył: Marta Kowalska 2023-01-30
Opublikował w BIP: Marta Kowalska 2023-01-30 15:53:20
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Marta Kowalska 2023-01-30 00:00:00
Modyfikował: Agnieszka Gałkowska 2023-02-10 11:56:35
Liczba wyświetleń: 45
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-02-10 11:56:35 Zmieniono miejsce podpięcia w menu Agnieszka Gałkowska Szukaj
2023-01-31 15:05:11 Zmieniono zawartość dokumentu Agnieszka Gałkowska Szukaj
2023-01-30 15:53:20 Dodano dokument Marta Kowalska Szukaj
        Porównaj