Menu Podmiotowe menu ikonka

O g ł o s z e n i e – wybory ławników na kadencję 2024-2027

 

Informuję, że w związku z upływem kadencji dotychczasowych ławników sądów powszechnych, Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie zwrócił się z prośbą do Rady Miejskiej w Błoniu o dokonanie wyboru ławników do:
− Sądu Okręgowego w Warszawie – 3 osoby
− Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim – 2 osoby,
− Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie w sprawach z zakresu prawa pracy – 3 osoby

W związku z powyższym ogłasza się nabór kandydatów na ławników na kadencję 2024-2027
Zgłoszeń należy dokonać w terminie do dnia 30 czerwca 2023 r.

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r.,poz. 217) stanowi, że:
Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2) jest nieskazitelnego charakteru;
3) ukończył 30 lat;
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5) nie przekroczył 70 lat;
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie;

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikiem nie mogą być:
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6) duchowni;
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8) funkcjonariusze Służby Więziennej;
9) radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin:
− prezesi właściwych sądów,
− stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
− co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

• Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia (wzór karty zgłoszenia określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 października 2022 r. (Dz. U. poz. 2155) dołącza się następujące dokumenty:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

• Dokumenty wymienione w punktach 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

• Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.
Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

• Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej tej organizacji.

Wymienione dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Zgodnie z art. 162 § 7 u.s.p i § 8 u.s.p. koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.

Zgodnie z art. 162 § 7 u.s.p. koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Zgodnie z art. 162 § 8 u.s.p. koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

Rada Miejska dokona wyboru ławników najpóźniej w październiku 2023 r.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Miejskiej w Błoniu po upływie terminu tj. po 30 czerwca 2023 r., a także zgłoszenia, które nie spełnią wymagań formalnych będą pozostawione bez dalszego biegu. Zgodnie z w/w ustawą przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Do pobrania poniżej oraz dostępne również w Biurze Obsługi Interesanta – Ratusz pok. Nr 1 i Biurze Rady Miejskiej – Centrum Kultury – piętro II - są wzory:
- karty zgłoszenia kandydata na ławnika
- listy osób (50 obywateli) zgłaszających kandydata na ławnika
- oświadczeń składanych przez kandydata na ławnika

Informacji związanych z wyborami na ławników udziela Biuro Rady Miejskiej w Błoniu tel. (22)-752-63-33

Przewodniczący Rady
/-/ Tomasz Wiśniewski

Podmiot publikujący: Urząd Miejski w Błoniu
Wytworzył: Urząd Miejski w Błoniu 2023-06-05
Opublikował w BIP: Karolina Gąsińska 2023-06-05 14:09:41
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Urząd Miejski w Błoniu 2023-06-05 14:05:00
Liczba wyświetleń: 40
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-06-05 14:09:41 Dodano dokument Karolina Gąsińska Szukaj
        Porównaj