Menu Podmiotowe menu ikonka

Obwieszczenie Burmistrza Błonia dot. inwestycji polegającej na budowie stacji ładowania pojazdów wodorem wraz z elektrolizerem na działkach w m. Piorunów oraz m. Pass, gmina Błonie

Błonie, dn. 02.01.2023 r.

BURMISTRZ BŁONIA

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 87 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dn. 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 ,poz. 1029) oraz art. 61 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z  2022 r. poz. 2000 ze zm.) zawiadamia, iż na wniosek firmy Błonie – Strefa Przemysłowa Leszek Mirkowicz z siedzibą w m. Pass ul. Stefana Batorego 5 reprezentowanego przez Pana Janusza Adamskiego, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla

inwestycji polegającej na budowie stacji ładowania pojazdów wodorem wraz z elektrolizerem na działkach nr ewid. 18, 19, 17/5 obręb Piorunów oraz dz. nr ewid. 4/43, 4/28, 4/14 obr. Pass, gmina Błonie.

Złożony wniosek z dn. 13.12.2022 r. przekazany został do  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ożarowie Mazowieckim, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Z wnioskiem można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pokój nr 4, w dniach: poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00 wtorek-piątek w godzinach 8:00 – 16:00.

Podmiot publikujący: Urząd Miejski w Błoniu
Wytworzył: Urząd Miejski w Błoniu 2023-01-03
Opublikował w BIP: Karolina Gąsińska 2023-01-03 10:00:00
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Urząd Miejski w Błoniu 2023-01-03 10:10:00
Liczba wyświetleń: 59
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-01-10 15:34:58 Dodano dokument Karolina Gąsińska Szukaj
2023-01-10 15:34:30 Dodano podgląd dokumentu Karolina Gąsińska Szukaj
        Porównaj