Menu Podmiotowe menu ikonka

TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

Obwieszczenie Burmistrza Błonia dot. inwestycji polegającej na prowadzeniu punktu zbierania odpadów realizowanego na działce nr ewid 4/134 obręb 0029 Miasto Błonie

Błonie, dn. 09.06.2023 r.

BURMISTRZ  BŁONIA

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 74 ust. 3 ustawy z dn. 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1029.) oraz art. 61 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) zawiadamia, iż na wniosek Spółki ANPOL Sp z o.o. Spółka Komandytowa, reprezentowanej przez Pana Grzegorza Studzińskiego, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla

 

inwestycji polegającej na prowadzeniu punktu zbierania odpadów realizowanego na działce nr ewid 4/134 obręb 0029 Miasto Błonie

 

Złożony wniosek z dn. 31.05.2023 r. przekazany został do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ożarowie Mazowieckim, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Z wnioskiem można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pokój nr 4, w dniach: poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00 wtorek-piątek w godzinach 8:00 – 16:00. 

Podmiot publikujący: Urząd Miejski w Błoniu
Wytworzył: Urząd Miejski w Błoniu 2023-06-09
Opublikował w BIP: Agnieszka Gałkowska 2023-06-09 13:52:03
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Urząd Miejski w Błoniu 2023-06-09 00:00:00
Modyfikował: Agnieszka Gałkowska 2023-06-09 13:53:35
Liczba wyświetleń: 30
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-06-09 13:53:35 Zmieniono zawartość dokumentu Agnieszka Gałkowska Szukaj
2023-06-09 13:52:03 Dodano dokument Agnieszka Gałkowska Szukaj
        Porównaj