Menu Podmiotowe menu ikonka

TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

Obwieszczenie Burmistrza Błonia dot. zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego wraz z segmentami socjalno-biurowymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną w miejscowości Radonice, gmina Błonie

Błonie, dn. 24.01.2023 r.


BURMISTRZ BŁONIA

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 74 ust. 3 ustawy z dn. 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1029 ze zm.) oraz art. 61, art. 9,  art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z  2022 r. poz. 2000 ze zm.) zawiadamia strony postępowania, że na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego w sprawie wniosku  Spółki  Grafit Architekci Sp z o.o., z siedzibą w Warszawie ul. Filtrowa  67 D lok. 113 reprezentowanej przez Panią Monikę Jarzębowską wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na budowie:

zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego wraz z segmentami socjalno-biurowymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną w miejscowości Radonice, gmina Błonie na terenie działek o nr ewid. 148, 150 obręb Radonice.

Zgodnie z art. 9, 10 oraz art. 49 ustawy k.p.a (Dz. U. Nr 2022 poz. 2000), strony mają prawo do zapoznania się z ww. decyzją w siedzibie Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pokój nr 4, Wydział Rolnictwa Klimatu  Środowiska Nieruchomości i Geodezji w dniach poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00, wtorek - piątek  w godzinach 8:00 – 16:00 w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia. Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z decyzją można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pokój nr 4, w dniach: poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00 wtorek-piątek w godzinach 8:00 – 16:00 po uprzednim umówieniu telefonicznym.

Podmiot publikujący: Urząd Miejski w Błoniu
Wytworzył: Urząd Miejski w Błoniu 2023-01-24
Opublikował w BIP: Agnieszka Gałkowska 2023-01-25 13:45:52
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Urząd Miejski w Błoniu 2023-01-25 13:45:00
Liczba wyświetleń: 61
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-01-25 13:45:52 Dodano dokument Agnieszka Gałkowska Szukaj
        Porównaj