Menu Podmiotowe menu ikonka

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6730.1.13.2023.AW - decyzja o odmowie ustalenia warunków zabudowy - budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, Błonie

Błonie, 17 listopada 2023 r.

BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

znak sprawy: WPP.6730.1.13.2023.AW

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia warunków zabudowy

Na podstawie art. 10, 49 i 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) - zwany dalej k.p.a., zawiadamiam o wydaniu Decyzji Nr 3/O-M/2023 o odmowie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: 
budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem wbudowanym w bryłę budynku wraz z niezbędną infrastrukturą, na terenie działki ewid. nr 22, obręb 0014, położonej w Błoniu.

na rzecz: PRESTIGE HORIZON Sp. z o.o. (KRS: 0000784381), reprezentowanej przez pełnomocnika – Panią Magdalenę Kużelę,  

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 k.p.a., niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Błoniu: http://www.bip.blonie.pl/ oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Błoniu.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10.00-18.00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.00-16.00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów),

Zgodnie z art. 49b § 1 k.p.a. o decyzji lub postanowieniu, które podlega zaskarżeniu, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję lub postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie. Jeżeli wspomniana decyzja lub postanowienie, nie mogą być udostępnione stronie
w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji lub postanowienia może być niezwłocznie udostępniony (art. 49b § 2 k.p.a.).

Zgodnie z art. 129 § 1 i § 2 k.p.a. od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 1 i 2 k.p.a.), co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zgodnie z art. 16 § 3 k.p.a., decyzje ostateczne, których nie można zaskarżyć do sądu, są prawomocne. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 k.p.a.).

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 17.11.2023 r.

Podmiot publikujący: Urząd Miejski w Błoniu
Wytworzył: Urząd Miejski w Błoniu 2023-11-17
Opublikował w BIP: Karolina Gąsińska 2023-11-20 11:21:05
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Urząd Miejski w Błoniu 2023-11-20 11:15:00
Liczba wyświetleń: 19
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-11-20 11:21:05 Dodano dokument Karolina Gąsińska Szukaj
        Porównaj