Menu Podmiotowe menu ikonka

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6730.1.2.2023.AW - zawieszenie postępowania dot. wydania decyzji, budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych, Błonie

Błonie, 24 stycznia 2023 r.

BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

znak sprawy:
WPP.6730.1.2.2023.AW

OBWIESZCZENIE -
o zawieszeniu postępowania z urzędu

Na podstawie 97 § 1 pkt 1 w związku z art. 9, art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) - zwany dalej k.p.a., oraz art. 62 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2022 r. poz 503 ze zm.), 
postanawiam:
zawiesić z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym, na terenie działki ewid. nr 31/7, obręb 0018, położonej w Błoniu, ze względu na trwającą procedurę uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w którego obszarze znajduje się ww. działka.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 k.p.a., niniejsze postanowienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Błoniu: http://www.bip.blonie.pl/ oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Błoniu.
Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
W terminie 7 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia stronom przysługuje prawo do zapoznania się z dokumentami, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenia dodatkowych żądań w przedmiotowej sprawie w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, po uprzednim umówieniu się telefonicznie:
(22) 725-30-04 w. 151, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10.00-18.00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Podmiot publikujący: Urząd Miejski w Błoniu
Wytworzył: Urząd Miejski w Błoniu 2023-01-24
Opublikował w BIP: Karolina Gąsińska 2023-01-24 14:50:03
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Urząd Miejski w Błoniu 2023-01-24 14:55:00
Liczba wyświetleń: 77
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-01-24 14:50:03 Dodano dokument Karolina Gąsińska Szukaj
        Porównaj