Menu Podmiotowe menu ikonka

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6730.2.74.2023.AW: wszczęcie, budowa budynku gospodarczego, Nowy Łuszczewek

Błonie, 17 listopada 2023 r.

BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

znak sprawy: WPP.6730.2.74.2023.AW

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 1 i § 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) - dalej k.p.a., oraz art. 53 ust. 1c i art. 64 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 977 ze zm.) - dalej u.p.z.p., zawiadamiam, iż na wniosek: Pana Sebastiana Przywary, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pt:

Budowa budynku gospodarczego, na działki ewid. nr 55/7, położonej we wsi Nowy Łuszczewek, gmina Błonie.

Z uwagi na fakt, iż w trakcie ustalania kręgu stron postępowania, na podstawie informacji z systemu WebEWID (według stanu na dzień 16.11.2023 r.) ujawniono nieuregulowany stan prawy działek sąsiednich: dz. ewid. nr 55/2 i 55/6, położonych we wsi Nowy Łuszczewek, gmina Błonie, zgodnie z art. 53 ust. 1c u.p.z.p w związku z art. 49 k.p.a. zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego odbywa się  dodatkowo w formie publicznego obwieszczenia. Dalsze zawiadomienie o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej będzie również dodatkowo następować w formie publicznego obwieszczenia lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.blonie.pl. 

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10.00-18.00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.00-16.00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 17.11.2023 r.

Podmiot publikujący: Urząd Miejski w Błoniu
Wytworzył: Urząd Miejski w Błoniu 2023-11-17
Opublikował w BIP: Karolina Gąsińska 2023-11-17 13:52:09
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Urząd Miejski w Błoniu 2023-11-17 13:45:00
Liczba wyświetleń: 13
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-11-17 13:52:09 Dodano dokument Karolina Gąsińska Szukaj
        Porównaj