Menu Podmiotowe menu ikonka

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.1.4.2023.AW: decyzja, budowa sieci elektroenergetycznej, Błonie

Błonie, 27 września 2023 r.

BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

znak sprawy: WPP.6733.1.4.2023.AW

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) oraz art. 53 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 977 ze zm.), zawiadamia, iż na wniosek: Gminy Błonie, reprezentowanej przez pełnomocnika – Pana Tomasza Paczuskiego, w dniu 27 września 2023 r. wydano Decyzję Nr 5/M/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4kV ze złączami kablowymi nN-0,4kV, słupa sieci elektroenergetycznej napowietrznej nN-0,4kV oraz budowa sieci elektroenergetycznej kablowej oświetlenia ulicznego, na terenie działki ewid. nr 46 oraz części działek ewid. nr 39 i 41, obręb 0016, położonych w Błoniu.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10.00-18.00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.00-16.00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Podmiot publikujący: Urząd Miejski w Błoniu
Wytworzył: Urząd Miejski w Błoniu 2023-09-27
Opublikował w BIP: Karolina Gąsińska 2023-09-27 11:54:49
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Urząd Miejski w Błoniu 2023-09-27 11:50:00
Liczba wyświetleń: 19
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-09-27 11:54:49 Dodano dokument Karolina Gąsińska Szukaj
        Porównaj