Menu Podmiotowe menu ikonka

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.11.2022/23.AW - dot. decyzji SKO w sprawie budowy wieży telekomunikacyjnej, Żukówka

Błonie, 15 marca 2023 r.

BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

znak sprawy:
WPP.6733.2.11.2022/23.AW

OBWIESZCZENIE

Stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. 2022 r. poz. 2000 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. 2022 r. poz. 503 ze zm.), w związku z odwołaniem od decyzji: Burmistrza Błonia Nr 15/G/2022 z dnia 3.11.2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, jako zamierzenie polegające na budowie wieży telekomunikacyjnej Emitel S.A. o wysokości maksymalnej 45,0 m n.p.t. (wraz z odgromami) z instalacją radiokomunikacyjną  Orange Polska S.A. o nazwie „WWA_Blonie_Zukowka12/14208” na terenie części działki ewid. nr 12 oraz działki ewid. nr 13/2, położonych we wsi Żukówka, gm. Błonie wydanej na rzecz: firmy Emitel S.A. z siedzibą w Warszawie nr KRS: 0000716108 reprezentowanej przez pełnomocnika – Pana Krystiana Wzientek

zawiadamiam, iż w dniu 2.03.2023 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie wydało decyzję znak KOA/6073/Ar/22, w którym orzeka: na zasadzie art. 138 § 2 Kpa uchylić zaskarżoną decyzję i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 7 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10.00-18.00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.00-16.00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów),

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 15.03.2023 r.

Podmiot publikujący: Urząd Miejski w Błoniu
Wytworzył: Urząd Miejski w Błoniu 2023-03-15
Opublikował w BIP: Karolina Gąsińska 2023-03-15 11:18:49
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Urząd Miejski w Błoniu 2023-03-15 11:15:00
Liczba wyświetleń: 32
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-03-15 11:18:49 Dodano dokument Karolina Gąsińska Szukaj
        Porównaj