Menu Podmiotowe menu ikonka

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.3.2023.AW - wszczęcie: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, Radonice

Błonie, 18 kwietnia 2023 r.

BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

znak sprawy:
WPP.6733.2.3.2023.AW

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 503), zawiadamiam, iż na wniosek: firmy Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. (KRS: 0000374001), reprezentowanej przez pełnomocnika – Pana Piotra Roguskiego, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji  pt: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia,  na terenie działek ewid. nr 28/3, 32/2, 33/2, 35/5, 35/6, 42/2, 43/3, 46/7, 46/9, 54/1, 60/2, 61/2, 62/2, 66/2 oraz części działek ewid. nr 35/4, 54/2, 59/2, 59/3. 60/3, 61/3, 62/3, 63/2, 63/3, 66/6, 66/7, 129,  położonych we wsi Radonice, gmina Błonie.
Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10.00-18.00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.00-16.00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Podmiot publikujący: Urząd Miejski w Błoniu
Wytworzył: Urząd Miejski w Błoniu 2023-04-18
Opublikował w BIP: Karolina Gąsińska 2023-04-18 09:22:44
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Urząd Miejski w Błoniu 2023-04-18 10:05:00
Liczba wyświetleń: 36
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-04-18 09:22:44 Dodano dokument Karolina Gąsińska Szukaj
        Porównaj