Menu Podmiotowe menu ikonka

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.4.2023.AW - decyzja, budowa sieci elektroenergetycznej SN kablowej, Białuty

Błonie, 6 czerwca 2023 r.

BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

znak sprawy:
WPP.6733.2.4.2023.AW

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 977), zawiadamia, iż na wniosek: firmy PGE Dystrybucja S. A., (KRS: 0000343124), reprezentowanej przez pełnomocnika – Panią Iwonę Puchalską, w dniu 6 czerwca 2023 r. wydano Decyzję Nr 7/G/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

budowie sieci elektroenergetycznej kablowej SN-15kV,  na terenie części działki ewid. nr 165/3, położonej we wsi Białuty, gmina Błonie.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10.00-18.00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.00-16.00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Podmiot publikujący: Urząd Miejski w Błoniu
Wytworzył: Urząd Miejski w Błoniu 2023-06-06
Opublikował w BIP: Karolina Gąsińska 2023-06-06 13:40:35
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Urząd Miejski w Błoniu 2023-06-06 13:35:00
Liczba wyświetleń: 23
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-06-06 13:40:35 Dodano dokument Karolina Gąsińska Szukaj
        Porównaj