Menu Podmiotowe menu ikonka

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WRK-RR.6220.17.2022 - przekazanie akt sprawy do SKO, dot. Budowa centrum aktywności gospodarczej, Wawrzyszew

Błonie, 14.09.2023 r.

BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

znak sprawy: WRK-RR.6220.17.2022

OBWIESZCZENIE

Stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023.775) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dn. 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023.1094) w związku ze skargą na orzeczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego KOA/2355/Oś/23 z d. 22.06.2023 r. w sprawie decyzji Burmistrza Błonia Nr 10.2023 z dnia 22.02.2023 r. o środowiskowych uwarunkowaniach, dla zamierzenia polegającego na budowie „Centrum aktywności gospodarczej z halami usługowo-magazynowego-produkcyjnymi na terenie działek nr ewid. 96, 97, 98, 100 obr. Wawrzyszew” wydanej na rzecz: Pani Agnieszki Olek zawiadamiam, że kompletne akta sprawy zostały przekazane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego przy skardze na orzeczenie KOA/3390/Oś/23 z dn 22.06.2023 r.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Rolnictwa, Klimatu, Środowiska, Nieruchomości i Geodezji  Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 4, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10.00-18.00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.00-16.00 .

Podmiot publikujący: Urząd Miejski w Błoniu
Wytworzył: Urząd Miejski w Błoniu 2023-09-14
Opublikował w BIP: Karolina Gąsińska 2023-09-14 12:51:27
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Urząd Miejski w Błoniu 2023-09-14 12:50:00
Liczba wyświetleń: 19
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-09-14 12:51:27 Dodano dokument Karolina Gąsińska Szukaj
        Porównaj