Menu Podmiotowe menu ikonka

Obwieszsczenie Burmistrza Błonia znak: WRK-RR.6220.10.2023 z 14.09.2023 dot. inwestycji polegającej na realizacji punktu magazynowania i przeładunku nieprzydatnych do spożycia produktów spożywczych realizowanego w Błoniu

Błonie, dn.  14.09.2023 r.

BURMISTRZ BŁONIA

WRK-RR.6220.10.2023

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 74 ust. 3 ustawy z dn. 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1094.) oraz art. 61 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z  2023 r. poz. 775 ze zm.) zawiadamia, iż na wniosek firmy Paweł Fronczak OILECO z siedzibą w Warszawie ul. Ksawerów 3 reprezentowaną przez Pana Pawła Fronczak, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

inwestycji polegającej na realizacji punktu magazynowania i przeładunku nieprzydatnych do spożycia produktów spożywczych realizowanego na działkach ewidencyjnych nr 54/3 i 56/4 w obrębie 0025 przy ul. Kolejowej 46 w Błoniu.

Złożony wniosek z dn. 28.08.2023 r. przekazany został do  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ożarowie Mazowieckim, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Z wnioskiem można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pokój nr 4, w dniach: poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00 wtorek-piątek w godzinach 8:00 – 16:00. 

Podmiot publikujący: Urząd Miejski w Błoniu
Wytworzył: Urząd Miejski w Błoniu 2023-09-14
Opublikował w BIP: Agnieszka Gałkowska 2023-09-18 16:20:18
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Urząd Miejski w Błoniu 2023-09-18 00:00:00
Liczba wyświetleń: 46
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-09-18 16:20:18 Dodano dokument Agnieszka Gałkowska Szukaj
        Porównaj