Menu Podmiotowe menu ikonka

Postępowanie administracyjne w sprawie zameldowania na pobyt stały lub czasowy oraz w sprawie uchylenia czynności materialno-technicznej zameldowania

Postępowanie administracyjne w sprawie zameldowania na pobyt stały lub czasowy oraz w sprawie uchylenia czynności materialno-technicznej zameldowania.

Dokumenty do wszczęcia postępowania administracyjnego o zameldowanie na pobyt stały/czasowy:
Wypełniony formularz „Zgłoszenie pobytu stałego”/„Zgłoszenie pobytu czasowego”.

Dokumenty do wszczęcia postępowania o uchylenie czynności materialno-technicznej zameldowania:
1. Podanie zainteresowanego (osoby, której przepisy prawa przyznają przymiot strony w sprawie, dysponującej tytułem prawnym do danej nieruchomości) o uchylenie czynności materialno-technicznej zameldowania wraz z uzasadnieniem.
2. Dokument wykazujący uprawnienie zainteresowanego do danego lokalu, np.: akt notarialny, umowa najmu, wypis z księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów.
3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji.

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miejski w Błoniu, ul. Rynek 6, 05 - 870 Błonie, USCSO, pokój nr 4.
Podanie wraz z załącznikami składa się w Biurze Obsługi Interesanta, pokój nr 1.

Termin załatwienia sprawy:
Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Tryb odwoławczy:
Do Wojewody Mazowieckiego, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji w/w sprawach, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Opłaty:
Opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej wynosi 10 zł.
Opłatę należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Błoniu - PKO BP S.A. V O/Warszawa, 27 1020 1055 0000 9802 0024 2461, bądź bezpośrednio w kasie Urzędu.

Uwagi:
1. Jeżeli dane zgłoszone do zameldowania lub wymeldowania budzą wątpliwości o zameldowaniu lub wymeldowaniu rozstrzyga organ gminy w drodze decyzji administracyjnej.
2. Wszczęcie postępowania o uchylenie czynności materialno-technicznej zameldowania następuje na wniosek zainteresowanego bądź z urzędu.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256  j. t. ze zm.)
2. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r., poz. 1397 j. t. ze zm.)
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 j. t. ze zm.)
 

Podmiot publikujący:
Wytworzył: 2016-08-18
Opublikował w BIP: 2016-08-18 15:04:08
Liczba wyświetleń: 118
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
        Porównaj