Menu Podmiotowe menu ikonka

Rozgraniczenia nieruchomości

 

K A R T A   I N F O R M A C Y J N A
Rozgraniczenie nieruchomości
Jednostka odpowiedzialna Wydział Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska tel. 22 725-30-04 wew. 171, ul. Nowakowskiego 10 pokój nr 5
Miejsce złożenia wniosku Urząd Miejski w Błoniu, ul. Rynek 6, Kancelaria pokój nr 1 (parter)
Godziny urzędowania poniedziałek 10oo-18oo

wtorek-piątek 8oo-16oo
Wymagane dokumenty Wniosek wraz z załącznikami
Załączniki
 1. Aktualny wyciąg z księgi wieczystej - oryginał
 2. Aktualny wypis z ewidencji gruntów – oryginał
Opłaty Zwolnione z opłaty skarbowej
Termin realizacji sprawy Do 30 dni od dnia złożenia przyjętej do zasobu dokumentacji rozgraniczeniowej, sporządzonej przez upoważnionego geodetę.
Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zmn.)
 2. Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz. U. Nr 45, poz. 453)
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmn.)
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 255, poz. 1635)
Tryb odwoławczy Na postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego nie przysługuje zażalenie. Postępowanie rozgraniczające jest jedno instancyjne i kończy się wydaniem:
decyzji o rozgraniczenie
lub
 1. decyzji Burmistrza o umorzeniu postępowania, jeżeli doszło do ugody zawartej przed geodetą posiadająca moc ugody sądowej
 2. decyzji Burmistrza o rozgraniczeniu nieruchomości , która w razie jej niekwestionowania przez strony kształtuje stan nieruchomości albo na żądanie strony jest przekazywana z aktami sprawy sądowi powszechnemu do dalszego prowadzenia
 3. decyzji Burmistrza o umorzeniu postępowania, jeżeli nie doszło do zawarcia ugody ani wydania decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości a sprawa podlega przekazaniu z urzędu sądowi powszechnemu
Strona niezadowolona z decyzji może żądać, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, przekazania sprawy sądowi.
Dodatkowe informacje Postępowanie przebiega w 2 etapach:
 1. wydanie postanowienia o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego,
 2. wydanie decyzji
Odbiór postanowienia i decyzji osobiście lub za pośrednictwem poczty za potwierdzeniem odbioru.
Czynności ustalenia przebiegu granic na gruncie wykonuje upoważniony geodeta na koszt Wnioskodawcy.
Wzór wniosku Wniosek dostępny jest na www.bip.blonie.pl oraz w Wydziale Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska ul. Nowakowskiego 10 pokój nr 5

 

Podmiot publikujący:
Wytworzył: 2008-01-08
Opublikował w BIP: 2008-01-08 10:50:47
Liczba wyświetleń: 34
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
        Porównaj