Menu Podmiotowe menu ikonka

URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH

Urząd Miejski w Błoniu, ul. Rynek 6
parter, pok. 4, 5 i 8
tel. /22/ 725 30 04

 

1. Katarzyna Balcerowska-Majchrzyk - Kierownik USCSO  /wew. 114/

2. Izabela Ziembicka - Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego /wew. 121/
3. Marzena Pawłowska - insp. w USCSO /wew. 121/
4. Agata Skomiał - insp w USCSO /wew. 122/
5. Bożena Lipińska - insp. ds. obywatelskich /wew. 122/
6. Monika Gąsińska - insp. w USCSO /wew. 122/
7. Wioleta Biedrzycka - p.insp. w USCSO  /wew. 121/


Opłaty skarbowe pobierane są zgodnie z Ustawą z dnia 16.11.2006 (Dz. U. 225, poz. 1635)
Nr konta:
PKO BP S.A. V Oddział w Warszawie 27 1020 1055 0000 9802 0024 2461

 

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich należy:
 

1 . Do głównych zadań USC należy między innymi:
 
1) prowadzenie spraw związanych z bieżącą rejestracją urodzeń, małżeństw i zgonów,
2) sporządzenie aktu stanu cywilnego, jeżeli urodzenie, małżeństwo, zgon nastąpiło za granicą i nie zostało zarejestrowane w zagranicznych księgach stanu cywilnego lub jeżeli w państwie zdarzenia nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego,
3) transkrypcja aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą,
4) odtwarzanie treści aktu stanu cywilnego,
5) wydawanie odpisów i zaświadczeń z Rejestru Stanu Cywilnego, oraz wielojęzycznych formularzy standardowych,
6) przyjmowanie oświadczeń,
7) wydawanie decyzji,
8) sprostowanie i uzupełnienie aktu stanu cywilnego,
9) rejestracja prawomocnych orzeczeń sądów,
10) przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego,
11) prowadzenie akt zbiorowych do ksiąg stanu cywilnego,
12) migracja aktów stanu cywilnego z ksiąg do Rejestru Stanu Cywilnego,
13) prowadzenie spraw związanych z Jubileuszem Pożycia Małżeńskiego,
14) współpraca z organami ewidencji ludności, dowodów osobistych, urzędami stanu cywilnego oraz instytucjami w zakresie stanu cywilnego,

Opłaty skarbowe pobierane są zgodnie z Ustawą z dnia 16.11.2006 (Dz. U. 225 poz. 1635).

2. w zakresie ewidencji ludności:

1) przyjmowanie zgłoszeń związanych z realizacją obowiązku meldunkowego przez obywateli Rzeczypospolitej Polskiej i cudzoziemców polegającego na:
a) zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego,
b) wymeldowaniu się z miejsca pobytu stałego lub czasowego,
c) zgłoszeniu wyjazdu poza granice RP oraz powrotu z wyjazdu poza granice RP;
2) dokonywanie rejestracji danych w rejestrze PESEL w zakresie wynikającym z ustawy o ewidencji ludności;
3) aktualizowanie danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrze mieszkańców Gminy Błonie; 4) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach meldunkowych i wydawanie decyzji administracyjnych z tego zakresu;
5) wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL;
6) udostępnianie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL;
7) nadawanie i zmiana numeru PESEL, przywracanie statusu UKR;
8) sporządzanie wykazu dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki zgodnie z ustawą - Prawo oświatowe oraz wykazu osób podlegających kwalifikacji wojskowej zgodnie z ustawą o powszechnym obowiązku obrony;
9) prowadzenie sprawozdawczości z zakresu ewidencji ludności; 10) prowadzenie archiwum ewidencji ludności.
11) przekazywanie, aktualizowanie lub usuwanie danych osobowych w Rejestrze Danych Kontaktowych.

3. w zakresie dowodów osobistych:

1) przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego, wydawanie dowodów osobistych, weryfikacja kompletności dokumentacji i zgodności danych w Rejestrze Dowodów Osobistych oraz rejestrze PESEL prowadzonych w systemach informatycznych;
2) wydawanie zaświadczeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego oraz o zawieszeniu lub cofnięciu zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego;
3) unieważnianie dowodów osobistych w Rejestrze Dowodów Osobistych;
4) udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi;
5) nadawanie numeru PESEL obywatelom polskim zamieszkującym poza granicami RP w związku z ubieganiem się o polski dokument tożsamości;
6) aktualizowanie danych znajdujących się w Rejestrze Dowodów Osobistych;
7) prowadzenie sprawozdawczości z zakresu dowodów osobistych;
8) prowadzenie archiwum dokumentacji dowodów osobistych;
9) przekazywanie, aktualizowanie lub usuwanie danych osobowych w Rejestrze Danych Kontaktowych.

4. w zakresie wyborów i rejestru wyborców:

1) prowadzenie i aktualizowanie rejestru wyborców, wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach rejestru wyborców;
2) sporządzanie i aktualizacja spisów wyborców dla przeprowadzenia wyborów zarządzonych przez Prezydenta RP i do referendum lokalnego, wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania oraz sporządzanie pełnomocnictw do głosowania w wyborach;
 

 

KLAUZULE INFORMACYJNE DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH dostępne poniżej w plikach do pobrania

Podmiot publikujący: Urząd Miejski w Błoniu
Wytworzył: Urząd Miejski w Błoniu 2008-06-25
Opublikował w BIP: Agnieszka Gałkowska 2007-12-22 14:50:02
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Urząd Miejski w Błoniu 2023-09-05 00:00:00
Modyfikował: Karolina Gąsińska 2023-09-21 15:09:50
Liczba wyświetleń: 9190
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-09-21 15:09:50 Zmieniono zawartość dokumentu Karolina Gąsińska Szukaj
2023-09-05 14:34:28 Zmieniono zawartość dokumentu Agnieszka Gałkowska Szukaj
2023-09-05 14:34:28 Zmieniono datę zatwierdzenia udostępnienia dokumentu Agnieszka Gałkowska Szukaj
2023-09-05 14:34:28 Zmieniono osobę zatwierdzającą publikację dokumentu Agnieszka Gałkowska Szukaj
2022-12-29 14:22:35 Aktualizacja Agnieszka Gałkowska Szukaj
2021-05-04 12:57:59 Aktualizacja Agnieszka Gałkowska Szukaj
2021-03-22 17:15:54 Aktualizacja Agnieszka Gałkowska Szukaj
2020-11-20 15:42:57 Aktualizacja Agnieszka Gałkowska Szukaj
2020-11-20 15:42:15 Aktualizacja Agnieszka Gałkowska Szukaj
2020-09-22 08:46:17 Aktualizacja Karolina Gąsińska Szukaj
2020-07-08 14:06:40 Aktualizacja Agnieszka Gałkowska Szukaj
2020-05-05 12:09:28 Aktualizacja Agnieszka Gałkowska Szukaj
2020-05-05 12:01:39 Aktualizacja Agnieszka Gałkowska Szukaj
        Porównaj