Menu Podmiotowe menu ikonka

Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego

Uzupełnienie aktu stanu cywilnego

I. WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI:
1. Wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego.
2. Dokument stanowiący podstawę do uzupełnienia.
2. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.

II. DOKUMENTY DO WGLĄDU:
Dokument tożsamości wnioskodawcy (dowód osobisty lub paszport).

III. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Urząd Stanu Cywilnego w Błoniu
ul. Rynek 6, parter, pokój Nr 5
tel. 22 725 30 04 w. 121; e-mail: usc@um.blonie.pl

IV. GODZINY PRACY URZĘDU:
poniedziałek 10:00-18:00,
wtorek, czwartek, piątek 8.00-16.00,
środa – dzień bez przyjęć interesantów (nie dotyczy zgłoszenia zgonu)

V. OPŁATY:
39 zł – opłata skarbowa za wydanie odpisu zupełnego po uzupełnieniu aktu stanu cywilnego.
Opłatę skarbową wnosi się na rachunek bankowy urzędu: 27 1020 1055 0000 9802 0024 2461 lub w kasie urzędu ul. Nowakowskiego 10 (piętro 1)

VI. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Bez zbędnej zwłoki.
Do 1. miesiąca sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego.

VII. TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji wydanej przez Kierownika USC w Błoniu przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

VIII. UWAGI:
1. Uzupełnienie aktu stanu cywilnego dokonuje się:

  • z urzędu,
  • na wniosek osoby, której ten akt dotyczy,
  • jej przedstawiciela ustawowego,
  • na wniosek osoby mającej w tym interes prawny.

2. Podstawą uzupełnienia są:

  • akta zbiorowe,
  • wcześniejsze akty stanu cywilnego tej samej osoby
  • lub akty stanu cywilnego wstępnych (tj. rodziców, dziadków itd.).

3. W przypadku uzupełnienia na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, dokumenty należy przedłożyć wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
4. Wnioskując o uzupełnienie aktu stanu cywilnego na podstawie materiałów archiwalnych, do wniosku należy załączyć uwierzytelniony odpis lub wypis, lub uwierzytelnioną reprodukcję tych materiałów.
5. Jeżeli uzupełnienia aktu stanu cywilnego dokonuje się z urzędu lub na wniosek innej osoby niż ta, której akt dotyczy, lub jej przedstawiciela ustawowego, kierownik urzędu stanu cywilnego powiadamia tę osobę o zamiarze uzupełnienia lub o złożeniu wniosku o uzupełnienie aktu stanu cywilnego.
6. Jeżeli uzupełnienia aktu małżeństwa dokonuje się na wniosek jednego z małżonków, kierownik urzędu stanu cywilnego powiadamia o złożeniu wniosku drugiego małżonka.
7. Kierownik urzędu stanu cywilnego, dokonując uzupełnienia, wydaje wnioskodawcy odpis zupełny uzupełnionego aktu stanu cywilnego.

IX. PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

X. Formularze do pobrania:
Wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego.

Podmiot publikujący: Urząd Miejski w Błoniu
Wytworzył: 2019-12-09
Opublikował w BIP: 2019-12-09 17:08:06
Liczba wyświetleń: 5825
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
        Porównaj