Menu Podmiotowe menu ikonka

Wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, Rejestru Dowodów Osobistych

Wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, Rejestru Dowodów Osobistych

Dokumenty:
1. Wniosek o wydanie zaświadczenia (wzór formularza do pobrania w siedzibie organu).
2. Dowód osobisty, bądź inny dokument tożsamości w przypadku braku dowodu osobistego.
3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia.
4. Tytuł prawny do lokalu (w oryginale, do wglądu), jeżeli wnioskodawca ubiega się o wydanie zaświadczenia o ilości osób zameldowanych w lokalu lub braku osób zameldowanych.
5. Jeżeli strona działa przez pełnomocnika należy przedstawić dodatkowo pisemne pełnomocnictwo do złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz do jego odbioru oraz dowód osobisty pełnomocnika lub jego paszport.

Opłaty:
1. 17 zł – opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia.
2. 17 zł – opłata skarbowa za złożenie w organie dokumentu pełnomocnictwa – od każdego wykazanego stosunku pełnomocnictwa.
Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Opłatę skarbową należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Błoniu - PKO BP S.A. V O/Warszawa, 27 1020 1055 0000 9802 0024 2461, bądź bezpośrednio w kasie Urzędu.

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miejski w Błoniu,ul. Rynek 6, 05- 870 Błonie, USCSO Sprawy Obywatelskie, pokój nr 8.

Termin odpowiedzi:
Bez zbędnej zwłoki/do 7 dni.

Tryb odwoławczy:
Do Wojewody Mazowieckiego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia, za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie.

Uwagi:
1. Organ gminy prowadzący rejestr mieszkańców oraz rejestr zamieszkania cudzoziemców, na wniosek zainteresowanej osoby jest obowiązany wydać zaświadczenie zawierające pełny odpis przetwarzanych danych dotyczących tej osoby.
2. Organ gminy na wniosek zainteresowanej osoby wydaje zaświadczenie zawierające pełny odpis danych, o których mowa w art. 56 pkt 1, 3, 4, 7 i 8 ustawy o dowodach osobistych, dotyczących tej osoby przetwarzanych przez ten organ w Rejestrze Dowodów Osobistych.
3. Organ gminy, na wniosek uprawnionego podmiotu, wydaje z prowadzonego rejestru mieszkańców/rejestru zamieszkania cudzoziemców zaświadczenie o ilości osób zameldowanych w lokalu oraz o braku zameldowania osób na podstawie właściwych przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.
4. Wniosek składa się osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone zgodnie z wymogami określonymi w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 j. t. ze zm.).
5. Wniosek składa się w formie pisemnej, bądź w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r., poz. 346 j. t. ze zm.).
6. Wniosek o wydanie zaświadczenia powinien zawierać co najmniej:
- dane osoby, od której pochodzi,
- rodzaj zaświadczenia oraz zakres żądanych danych,
- uzasadnienie wniosku,

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256  j. t. ze zm.)
2. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r., poz. 1397 j. t. ze zm.) 3. 3. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2020 r., poz. 332 j. t.)
4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 j. t. ze zm.)
 

Podmiot publikujący:
Wytworzył: 2016-08-18
Opublikował w BIP: 2016-08-18 14:55:00
Liczba wyświetleń: 53
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
        Porównaj