Menu Podmiotowe menu ikonka

Wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

Wymagane dokumenty:
1. wniosek zainteresowanej strony o wydanie zezwolenia

Opłata:

82 zł – za wydanie zezwolenia zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r.o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635 ze zm.)


Miejsce złożenia dokumentów:
Kancelaria, ul. Rynek 6, pok. nr 1, parter
w godz. pracy Urzędu

Osoba odpowiedzialna:
Tomasz Jasiński - insp. ds. ochrony środowiska
ul. Nowakowskiego 10, pok. Nr 6 (parter)
tel. 725-30-04 wew. 160

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003r. Nr 106 poz.1002 ze zm.)

  

 

Dziennik Ustaw z 2003 r. Nr 77 poz. 687

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 28 kwietnia 2003 r.

w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne(Dz. U. z dnia 8 maja 2003 r.)

Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. Nr 111, poz. 724, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Wykaz ras psów uznawanych za agresywne obejmuje następujące rasy psów:

1) amerykański pit bull terrier;

2) pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin);

3) buldog amerykański;

4) dog argentyński;

5) pies kanaryjski (Perro de Presa Canario);

6) tosa inu;

7) rottweiler;

8) akbash dog;

9) anatolian karabash;

10) moskiewski stróżujący;

11) owczarek kaukaski.

§ 2. Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne oraz warunków wydawania zezwoleń na utrzymywanie psa takiej rasy (Dz. U. Nr 159, poz. 1051).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

  

Dz.U. z 2003r. Nr 106 poz. 1002 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt

Art. 10. (13) 1. Prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wymaga zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa na wniosek osoby zamierzającej prowadzić taką hodowlę lub utrzymywać takiego psa.

2. Zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, nie wydaje się, a wydane cofa się, jeżeli pies będzie lub jest utrzymywany w warunkach i w sposób, które stanowią zagrożenie dla ludzi lub zwierząt.

2a. Organem właściwym w sprawie cofnięcia zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, jest wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa.

2b. W razie zmiany miejsca prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa właściwy organ dokonuje zmiany zezwolenia, o którym mowa w ust. 1.

2c. Rozstrzygnięcia w sprawie wydania zezwolenia oraz cofnięcia zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, są podejmowane w formie decyzji administracyjnej.

3. Minister właściwy do spraw administracji publicznej, po zasięgnięciu opinii Związku Kynologicznego w Polsce, ustala, w drodze rozporządzenia, wykaz ras psów uznawanych za agresywne, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i zwierząt.

 

 

Podmiot publikujący:
Wytworzył: 2010-02-05
Opublikował w BIP: 2010-02-05 12:40:37
Liczba wyświetleń: 35
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
        Porównaj