Menu Podmiotowe menu ikonka

Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego

Wydanie odpisu zupełnego, skróconego, wielojęzycznego aktu stanu cywilnego

I. WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI:
1. Wniosek o wydanie odpisu skróconego/zupełnego/wielojęzycznego aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu.
2. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.

II. DOKUMENTY DO WGLĄDU:
Dokument tożsamości wnioskodawcy (dowód osobisty lub paszport).

III. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Urząd Stanu Cywilnego w Błoniu
ul. Rynek 6, parter, pokój Nr 5
tel. 22 725 30 04 w. 121; e-mail: usc@um.blonie.pl

IV. GODZINY PRACY URZĘDU:
poniedziałek 10:00-18:00,
wtorek, czwartek, piątek 8.00-16.00,
środa – dzień bez przyjęć interesantów (nie dotyczy zgłoszenia zgonu)

V. OPŁATY:
22 zł – opłata skarbowa za odpis skrócony
33 zł – opłata skarbowa za odpis zupełny
22 zł – opłata skarbowa za odpis wielojęzyczny
Opłatę skarbową wnosi się na rachunek bankowy urzędu: 27 1020 1055 0000 9802 0024 2461 lub w kasie urzędu ul. Nowakowskiego 10 (piętro 1)

VI. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 10 dni roboczych.

VII. TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji, odmawiającej wydania odpisu, wydanej przez Kierownika USC w Błoniu, przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

VIII. UWAGI:
1. Podmioty uprawnione do uzyskania odpisów:

  • osoba, której akt dotyczy,
  • jej wstępny (rodzice, dziadkowie itd.),
  • zstępny (dzieci, wnuki itd.),
  • rodzeństwo,
  • małżonek,
  • przedstawiciel ustawowy
  • oraz inne osoby, które wykażą interes prawny.

Interes prawny ma miejsce, gdy przedstawienie odpisu aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia ma istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, co należy udokumentować wezwaniem sądu lub organu administracji do przedłożenia tego dokumentu lub okazaniem potwierdzonego przez sąd pozwu sądowego względnie zawiadomienia organu administracyjnego o toczącym się postępowaniu.
2. Wniosek o odpis aktu stanu cywilnego można złożyć w każdym Urzędzie Stanu Cywilnego na terenie RP.

IX. PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

X. Formularze do pobrania:

  • Wniosek o wydanie odpisu aktu urodzenia
  • Wniosek o wydanie odpisu aktu zgonu
  • Wniosek o wydanie odpisu aktu małżeństwa
Podmiot publikujący:
Wytworzył: 2008-01-08
Opublikował w BIP: 2008-01-08 10:18:55
Liczba wyświetleń: 86
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
        Porównaj