Menu Podmiotowe menu ikonka

Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą

Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

I. WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI:
1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą.
2. Osoba, która pozostawała już w związku małżeńskim załącza odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie (dla osoby rozwiedzionej). UWAGA!!! Jeżeli rozwód nastąpił za granicą, należy przedłożyć oryginalny odpis orzeczenia wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski. Ocena skuteczności orzeczenia zagranicznego sądu dokonana zostanie po przedłożeniu wymienionych dokumentów. W zależności od czasu jego wydania i kraju, z którego ono pochodzi, orzeczenie podlegać będzie skuteczności z mocy prawa (ex lege) lub będzie dopuszczane do obiegu prawnego na terenie RP po uprzednim jego uznaniu przez sąd okręgowy w kraju.
3. Pisemne zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa, złożone przed kierownikiem USC w kraju, a za granicą przed polskim konsulem.
4. Akt urodzenia osoby, z którą ma być zawarte małżeństwo wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
5. Zaświadczenie o stanie cywilnym osoby, z którą ma być zawarte małżeństwo.
6. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej. 

II. DOKUMENTY DO WGLĄDU:
1. Dokument tożsamości wnioskodawcy (dowód osobisty lub paszport).
 

III. MIEJSCE ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW:
Urząd Stanu Cywilnego w Błoniu
ul. Rynek 6, parter, pokój Nr 5
tel. 22 725 30 04 w. 121; e-mail: usc@um.blonie.pl

IV. GODZINY PRACY URZĘDU:
poniedziałek 10:00-18:00,
wtorek, czwartek, piątek 8.00-16.00,
środa – dzień bez przyjęć interesantów (nie dotyczy zgłoszenia zgonu)

V. OPŁATY:
38 zł – opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia.
Opłatę skarbową wnosi się na rachunek bankowy urzędu: 27 1020 1055 0000 9802 0024 2461 lub w kasie urzędu ul. Nowakowskiego 10 (piętro 1)

VI. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Bez zbędnej zwłoki.

VII. TRYB ODWOŁAWCZY:
Do Sądu Rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy. 

VIII. UWAGI:
1. Zaświadczenie wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego miejsca zamieszkania osoby, której zaświadczenie dotyczy, konsul Rzeczypospolitej Polskiej
2. UWAGA!!! Ważność zaświadczenia opatrzona jest terminem 6 miesięcy. Po upływie tego terminu zaświadczenie traci moc.

IX. PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

X. Formularze do pobrania:
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą.

Podmiot publikujący:
Wytworzył: 2008-01-08
Opublikował w BIP: 2008-01-08 10:06:13
Liczba wyświetleń: 30
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
        Porównaj