Menu Podmiotowe menu ikonka

Wydział Finansowy

Urząd Miejski w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10
05-870 Błonie
t
el. /22/ 725 30 06

 

Bogumiła Koprowska - Skarbnik  /wew. 140/

REFERAT KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ

1. Joanna Kurzela - Z-ca Skarbnika, Kierownik Ref. Księgowości Budżetowej /wew. 142/
2. Paulina Misiak - insp. w Wydziale Finansowym /wew. 142/
3. Ilona Słowińska - insp. w Wydziale Finansowym /wew. 113/
4. Agnieszka Binienda - spec. ds. księgowości budżetowej /wew. 113/
5. Agnieszka Pawłowska - spec. w Wydziale Finansowym /wew. 113/
6. Beata Waluk - insp. w Wydziale Finansowym

 

REFERAT PODATKÓW I OPŁAT

1. Marzena Kwiatkowska - Kierownik Ref. Podatków i Opłat /wew. 141/
2. Wioleta Strużyna - insp. w Wydziale Finansowym /wew. 143/
3. Ewa Grabowska - podinsp. w Wydziale Finansowym /wew. 143/
4. Aleksandra Kłobukowska - podinsp. w Wydziale Finansowym /wew. 143/

 

Do zadań Wydziału Finansowego należy:

1) przygotowywanie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami i przedstawienie go najpóźniej do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy:
a) Radzie Miejskiej,
b) Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania;


2) przekazywanie podległym jednostkom informacji (w formie pisemnej) niezbędnych do opracowania ich planów finansowych,


3) przygotowywanie projektów uchwał okołobudżetowych dotyczących:
a) stawek podatków i opłat lokalnych,
b) stawek kalkulacyjnych dla dotacji przedmiotowych;


4) przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń (wraz z uzasadnieniem) dotyczących zmian w budżecie, dla których wprowadzenia właściwymi są:
a) Rada Miejska,
b) Burmistrz;


5) wymiar, ewidencja, rozliczanie, księgowanie, windykacja podatków:
a) od nieruchomości,
b) rolnego;


6) określanie, ewidencja, księgowanie i windykacja opłat i podatków:
a) opłaty targowej,
b) opłaty z tytułu użytkowania wieczystego,
c) opłat z tytułu najmu, dzierżawy,
d) podatku od środków transportu;


7) w sytuacji, gdy windykacja okazuje się nieskuteczna - przygotowywanie dokumentacji dla czynności egzekucyjnych prowadzonych przez Urząd Skarbowy,


8) rejestracja podań i wniosków składanych przez interesantów w sprawach dotyczących:
a) odwołania od wymiaru zobowiązania podatkowego,
b) umorzenia zobowiązania podatkowego,
c) rozłożenia płatności podatków na raty,
d) wydania zaświadczenia o figurowaniu w rejestrze podatników lub o stanie zaległości itp.;


9) sporządzanie decyzji umorzeniowych, prolongacyjnych, dot. podatków,


10) wystawianie zaświadczeń zgodnie ze składanymi wnioskami,


11) kompletowanie dokumentacji podatkowej podatnika w celu przesłania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w sytuacji, gdy ten odwoła się od decyzji Burmistrza,


12) prowadzenie obsługi kasowej interesantów zewnętrznych i własnych pracowników,


13) prowadzenie ewidencji druków i formularzy ścisłego zarachowania,


14) prowadzenie pełnej obsługi płacowej pracowników Urzędu Miejskiego w Błoniu oraz przedszkoli (6 placówek) zatrudnionych na podstawie:
a) wyboru,
b) powołania,
c) mianowania,
d) umowy o pracę;


15) sporządzanie i przekazywanie w terminach miesięcznych dokumentacji dot. rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędem Skarbowym, Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń itp.,


16) sporządzanie rocznych rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych,


17) wnioskowanie o przeprowadzenie inwentaryzacji, proponowanie składu komisji inwentaryzacyjnej,


18) rejestracja i obsługa umów zleceń i umów o dzieło,


19) prowadzenie bankowej realizacji budżetu (przelewy, czeki),


20) prowadzenie rejestrów dla potrzeb podatku VAT (wystawianie faktur, sporządzanie deklaracji),


21) prowadzenie kontroli wstępnej sprawozdań składanych przez jednostki podległe,


22) prowadzenie ksiąg rachunkowych dla pełnej rejestracji zdarzeń związanych z:
a) realizacją budżetu gminy jako organu podatkowego,
b) realizacją budżetu Urzędu Miejskiego, jako jednostki budżetowej,
c) realizacją budżetu przedszkoli jako jednostki budżetowej;


23) sprawdzanie dokumentów pod względem formalno – rachunkowym (uprzednio potwierdzonych przez wydziały merytoryczne),


24) dekretowanie dokumentów w zakresie:
a) klasyfikacji budżetowej,
b) symboli kont zgodnie z zatwierdzonym zakładowym planem kont;


25) bieżąca analiza kont rozrachunkowych z kontrahentami,


26) uzgadnianie sald kont rozrachunkowych,


27) sporządzanie sprawozdań jednostkowych i zbiorczych:
a) z realizacji budżetu,
b) z realizacji inwestycji i ruchu środków trwałych,
c) z prywatyzacji;


28) sporządzanie bilansów jednostkowych i zbiorczych,


29) informowanie burmistrza o realizacji budżetu (na bieżąco),


30) przygotowywanie materiałów informujących Radę Miejską o realizacji założeń budżetowych:
a) za I półrocze roku w terminie do 31 sierpnia,
b) za rok budżetowy w terminie do 20 marca;


31) współdziałanie ze wszystkimi wydziałami urzędu, jednostkami organizacyjnymi gminy, a także z urzędem skarbowym, ZUS-em, bankiem i in.

Podmiot publikujący: Urząd Miejski w Błoniu
Wytworzył: Urząd Miejski w Błoniu 2008-06-25
Opublikował w BIP: Agnieszka Gałkowska 2007-12-22 14:33:29
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Urząd Miejski w Błoniu 2023-02-28 09:15:00
Modyfikował: Karolina Gąsińska 2023-08-01 11:42:39
Liczba wyświetleń: 8659
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-08-01 11:42:39 Zmieniono zawartość dokumentu Karolina Gąsińska Szukaj
2023-03-22 14:42:28 Zmieniono zawartość dokumentu Karolina Gąsińska Szukaj
2023-03-17 13:52:27 Zmieniono zawartość dokumentu Agnieszka Gałkowska Szukaj
2023-03-17 13:51:39 Zmieniono zawartość dokumentu Agnieszka Gałkowska Szukaj
2023-02-28 09:19:29 Zmieniono zawartość dokumentu Karolina Gąsińska Szukaj
2023-02-28 09:19:29 Zmieniono datę zatwierdzenia udostępnienia dokumentu Karolina Gąsińska Szukaj
2023-02-28 09:19:29 Zmieniono osobę zatwierdzającą publikację dokumentu Karolina Gąsińska Szukaj
2022-11-02 13:13:11 Aktualizacja Agnieszka Gałkowska Szukaj
2022-07-29 15:43:45 Aktualizacja Agnieszka Gałkowska Szukaj
2021-12-21 15:09:00 Aktualizacja Agnieszka Gałkowska Szukaj
2021-09-24 15:47:56 Aktualizacja Agnieszka Gałkowska Szukaj
2021-08-25 12:20:04 Aktualizacja Karolina Gąsińska Szukaj
2021-07-12 16:26:53 Aktualizacja Agnieszka Gałkowska Szukaj
        Porównaj