Menu Podmiotowe menu ikonka

Wydział Inwestycyjno-Techniczny

Urząd Miejski w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10
05-870 Błonie

tel. /22/ 725 30 06


1. Krzysztof Piechota - Naczelnik Wydziału Inwestycyjno-Technicznego /wew. 152/
2. Krystyna Jaczyńska - insp. ds. lokalowych /wew. 150/
3. Katarzyna Ploch - insp. ds. inwestycji i remontów /wew. 150/
4. Wojciech Wałachowski - p.insp. ds. inwestycji i remontów /wew. 153/
5. Alicja Wierzbicka - insp. ds. inwestycji i remontów /wew. 152/

 

Do zadań Wydziału Inwestycyjno – Technicznego należy wszechstronne przygotowanie inwestycji i remontów prowadzonych przez Gminę, w tym:

1) prowadzenie spraw związanych z planowaniem i realizacją gminnych inwestycji, remontów i modernizacji obiektów:
- liniowych /sieci/,
- kubaturowych,
a w szczególności:
a) opracowanie projektów planów inwestycyjnych gminy wg założeń przedstawionych przez Burmistrza w tym:
- określenie potrzeb,
- szacowanie,
- dokonywanie pomiarów w terenie,
- zgłaszanie zadania inwestycyjnego do budżetu;
b) opiniowanie i określenie warunków umów zawieranych z wyłonionym przez Wydział Zamówień Publicznych wykonawcą,
c) przygotowanie określonej w odpowiednich przepisach dokumentacji technicznej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, nadzorowanie wykonania prac projektowych w tym:
- ustalanie założeń projektowych,
- uzgadnianie projektów koncepcyjnych, przygotowanie wniosków o wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- sprawdzenie projektu technicznego oraz kosztorysów;
d) sporządzanie wniosków o wydanie decyzji pozwolenie na budowę, kompletowanie dokumentacji do zatwierdzenia,
e) inicjowanie, rejestracja i organizacja zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem mieszkańców:
- wnioski,
- oświadczenia,
- umowy,
- rozliczenia;
f) inicjowanie, przygotowanie inwestycji wspólnych oraz ustalanie partycypacji w kosztach wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych z innymi podmiotami:
- realizacja zadań inwestycyjnych wynikających z zawartych porozumień;
g) podejmowanie odpowiednich działań w celu zapewnienia właściwej i terminowej realizacji prowadzonej inwestycji,
h) nadzorowanie wykonania prac budowlanych, sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie prowadzonych inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym:
- rejestracja dziennika budowy,
- wprowadzenie wykonawcy w teren,
- bieżąca kontrola budowy,
- współpraca z projektantem,
- odbiór techniczny i rozliczenie zakończonych inwestycji,
- przekazanie zakończonych inwestycji na podstawie odpowiednich dokumentów wydziałowi finansowemu w celu wniesienia ich na majątek gminy,
- przekazanie zakończonych inwestycji do eksploatacji,
- kontrola w okresie gwarancji, egzekwowanie usuwania usterek, odbiór pogwarancyjny,


2) gromadzenie i opracowanie materiałów do sporządzania i monitorowania Strategii Rozwoju, Wieloletnich Planów Inwestycyjnych, zlecanie niezbędnych prac studyjnych i prognostycznych, planów, projektów i programów,


3) przygotowanie dokumentacji przetargowej /specyfikacja techniczna/, kosztorysy inwestorskie, kosztorysy ślepe, przedmiary dla zadań z zakresu gospodarki komunalnej, inwestycji, remontów lub modernizacji obiektów realizowanych przez WIT,


4) uczestniczenie w komisjach przetargowych,


5) opracowywanie projektu założeń oraz projektu planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,


6) wykonanie zadań z zakresu zaspakajania potrzeb mieszkaniowych mieszkańców gminy Błonie obejmujących w szczególności:
a) tworzenie mieszkaniowego zasobu gminy w drodze budowy budynków mieszkalnych,
b) utrzymanie mieszkaniowego zasobu gminy /remonty i modernizacja/ rola inwestora,
c) zapewnienie lokali zamiennych lub socjalnych w przypadkach przewidzianych w ustawie,
d) opracowywanie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy oraz kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności,
e) współpraca ze Społeczną Komisją Mieszkaniową przy opiniowaniu wniosków i opracowywaniu listy przydziału lokali,
f) wskazywanie najemców uprawnionych do zawarcia umowy najmu mieszkań komunalnych,
g) współpraca z przedstawicielami najemców w sprawach zarządu lokalami w zakresie ustalonym przez Radę,
h) opiniowanie i opracowywanie propozycji stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych i socjalnych według zasad określonych w ustawie,
i) przeznaczanie lokali o obniżonej wartości użytkowej na lokale socjalne,
j) opracowywanie kryteriów wyboru osób z którymi najem lokali socjalnych powinien być zawarty w pierwszej kolejności


7) współpraca z zarządem wspólnot mieszkaniowych,


8) uczestnictwo w zebraniach ogółu właścicieli lokali w poszczególnych wspólnotach mieszkaniowych,


9) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem dodatków mieszkaniowych, a w szczególności:
a) planowanie w budżecie Gminy wielkości środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla najemców, właścicieli i członków spółdzielni mieszkaniowych,
b) przyjmowanie wniosków i ich ocena, kwalifikowanie i wyliczanie dofinansowania według wymogów ustawy o dodatkach mieszkaniowych,
c) wydawanie decyzji o wysokości przyznanego dodatku mieszkaniowego,
d) przekazywanie decyzji do realizacji wypłat przez Wydział Finansowy dla poszczególnych zarządców,
e) prowadzenie rozliczeń według wymogów ustawy,
f) współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie wywiadów środowiskowych


10) wykonywanie innych czynności związanych z zakresem zadań Wydziału WIT.

Podmiot publikujący: Urząd Miejski w Błoniu
Wytworzył: Urząd Miejski w Błoniu 2008-07-01
Opublikował w BIP: Agnieszka Gałkowska 2007-12-22 14:41:24
Modyfikował: Agnieszka Gałkowska 2021-11-18 15:52:51
Liczba wyświetleń: 8381
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2021-10-15 12:41:27 Aktualizacja Agnieszka Gałkowska Szukaj
2019-06-07 15:44:10 Aktualizacja Agnieszka Gałkowska Szukaj
2019-06-07 15:43:46 Aktualizacja Agnieszka Gałkowska Szukaj
2017-01-02 12:33:06 Aktualizacja Agnieszka Gałkowska Szukaj
2016-04-06 09:07:20 Aktualizacja Karolina Gąsińska Szukaj
2016-04-06 08:50:53 Aktualizacja Agnieszka Gałkowska Szukaj
2015-10-12 11:14:12 Aktualizacja Agnieszka Gałkowska Szukaj
2011-09-15 14:48:50 Aktualizacja Agnieszka Gałkowska Szukaj
2009-10-08 14:15:30 Aktualizacja Agnieszka Gałkowska Szukaj
2009-07-07 16:11:36 Aktualizacja Agnieszka Gałkowska Szukaj
        Porównaj