Menu Podmiotowe menu ikonka

WYDZIAŁ ROLNICTWA, KLIMATU, ŚRODOWISKA, NIERUCHOMOŚCI I GEODEZJI

Urząd Miejski w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10
05-870 Błonie
parter, pok. 2, 4, 5, 6
tel. 725 30 04


1. Agnieszka Zdunek - Naczelnik Wydziału /wew. 170/

2. Bożena Wrzodak - Kierownik Referatu Nieruchmości i Geodezji /wew. 171/
3. Joanna Stanke - insp. ds. geodezji /wew. 171/
4. Katarzyna Kowalewska - insp. ds. gospodarki nieruchomościami /wew. 171/

5. Tomasz Jasiński - Kierownik Referatu Rolnictwa, Klimatu i Środowiska /wew.160/
6. Agnieszka Osówniak - insp. ds. ochrony środowiska /wew. 160/
7. Michał Dominiak - insp. ds. ochrony środowiska /wew. 160/
8. Jadwiga Jankowska - insp. ds. łąkarstwa i melioracji /wew. 172/
9. Sylwia Siemiak - insp. ds. rolnych, środowiska i klimatu /wew. 172/
 

Do zadań Wydziału Rolnictwa, Klimatu, Środowiska, Nieruchomości i Geodezji należy:

1) z zakresu rolnictwa:
a) podawanie do publicznej wiadomości informacji dot. zakresu uprawy maku, w przypadku dopuszczenia uprawy wydawanie zezwoleń lub nakazu likwidacji plantacji,
b) współpraca z instytucjami obsługującymi rolnictwo i udzielanie bieżących informacji,
c) szacowanie szkód wyrządzonych w gospodarstwach rolnych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne, występowanie do Wojewody o przyznanie specjalnej linii kredytowej na wznowienie produkcji,
d) wydawanie poświadczeń dot. prowadzenia gospodarstwa rodzinnego, wielkości tego gospodarstwa i posiadanych kwalifikacji,
e) przygotowywanie i aktualizacja wykazów gospodarstw i działek rolnych /spis rolny/,
f) wykrywanie i likwidowanie chorób zakaźnych zwierząt, wyznaczanie rzeczoznawców do szacowania odszkodowań za zwierzęta skierowane do uboju sanitarnego,
g) zawieranie umów z punktami utylizacji padliny i nadzór nad zbiórką padliny z terenu gminy,
h) realizacja i kontrola przestrzegania przepisów z zakresu utrzymania zwierząt gospodarskich zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt,
i) współpraca z Państwową Inspekcją Ochrony Roślin w zakresie: pojawiania się organizmów szkodliwych podlegających obowiązkowemu zwalczaniu, sygnalizacji, prawidłowego stosowania środków ochrony roślin - modernizacja opryskiwaczy,
j) współpraca z Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Agencjami w zakresie organizacji szkoleń na rzecz rolnictwa, konkursów,
k) udzielanie pomocy rolnikom przy wypełnianiu wniosków o dopłaty z UE,
l) opiniowanie granic obwodów łowieckich i powierzchni wyłączonych, polubowne załatwianie sporów dot. wysokości odszkodowania za wyrządzone szkody, zatwierdzanie planów łowieckich,
m) udział w komisji ds. umorzeń podatku rolnego,
n) zawieranie umów dzierżawnych na rolnicze użytkowanie gruntów stanowiących własność gminy,
o) współpraca z Gminną Spółką Wodną - odbiór robót konserwacyjnych, przyjmowanie zgłoszeń awarii urządzeń melioracyjnych,
p) zgłaszanie potrzeb w zakresie melioracji użytków rolnych


2) z zakresu gospodarki nieruchomościami:
a) sprzedaż lokali komunalnych na rzecz najemców,
b) zbywanie nieruchomości w drodze przetargowej, bezprzetargowej, rokowań,
c) nabywanie nieruchomości do zasobów gminy,
d) oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste i w trwały zarząd,
e) realizacja pierwokupów,
f) wydawanie decyzji dot. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
g) aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
h) zawieranie umów dzierżawnych na grunty gminy przeznaczone pod działalność gospodarczą,
i) przygotowanie uchwał w sprawie gospodarowania mieniem gminnym


3) z zakresu geodezji:
a) regulowanie stanu prawnego gruntów będących we władaniu gminy,
b) regulacja stanu prawnego dróg gminnych,
c) podział nieruchomości,
d) rozgraniczenia nieruchomości,
e) przygotowanie dokumentów do komunalizacji nieruchomości,
f) nadawanie lub zmiana numerów porządkowych,
g) nazewnictwo ulic i placów,
h) ustalanie odszkodowań za grunt wydzielony pod drogi gminne


4) z zakresu klimatu i ochrony środowiska:
a) przygotowywanie projektów planów i programów wynikających z przepisów o ochronie środowiska, o odpadach, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
b) wydawanie zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie:
- odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
- opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
- ochrona bezdomnych zwierząt;
c) sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem przez właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie utrzymania czystości i porządku na nieruchomościach,
d) wydawanie zezwoleń na utrzymanie psów rasy agresywnej,
e) wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości, naliczanie opłat za usuwanie drzew i krzewów,
f) prowadzenie postępowań w sprawach wymierzania kar pieniężnych za zniszczenie zieleni,
g) nakazywanie przywrócenia stanu wody na gruncie do stanu poprzedniego, gdy spowodowane przez właściciela gruntu zmiany stanu wody szkodliwie wpływają na grunty sąsiednie,
h) sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ochrony środowiska w zakresie właściwości organu gminy,
i) występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia przeciw przepisom o ochronie środowiska,
j) prowadzenie obsługi Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
k) wydawanie decyzji w sprawach zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne,
l) wydawanie opinii dotyczących:
- programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
- zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,
- zbierania lub transportu odpadów,
- składowania odpadów niebezpiecznych.
m) wydawanie decyzji nakazujących posiadaczowi odpadów ich usunięcie z miejsc nie przeznaczonych do składowania,
n) współpraca z administracją rządową w zakresie likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń środowiska,
o) wydawanie postanowień o konieczności sporządzenia raportów o oddziaływaniu planowanych inwestycji na środowisko,
p) występowanie do Sanepid-u, Starostwa Powiatowego - Wydz. Ochrony Środowiska, Wojewody o opinie w zakresie raportów - dla inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których może być raport wymagany,
q) prowadzenie edukacji ekologicznej wśród dzieci i młodzieży we współpracy z oświatowymi jednostkami organizacyjnymi miasta i organizacjami pozarządowymi,
r) udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, znajdujących się w posiadaniu wydziału,
s) współpraca z Narodowym, Wojewódzkim i Powiatowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
t) przygotowanie propozycji utworzenia form ochrony przyrody,
u) określenie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy,
v) Prowadzenie rejestru psów ras uznanych za niebezpieczne i agresywne.

Podmiot publikujący: Urząd Miejski w Błoniu
Wytworzył: Urząd Miejski w Błoniu 2008-06-26
Opublikował w BIP: Agnieszka Gałkowska 2007-12-22 14:48:19
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Urząd Miejski w Błoniu 2023-03-13 14:00:00
Modyfikował: Karolina Gąsińska 2023-03-13 17:17:00
Liczba wyświetleń: 12717
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-03-13 17:17:00 Zmieniono zawartość dokumentu Karolina Gąsińska Szukaj
2023-03-13 17:17:00 Zmieniono datę zatwierdzenia udostępnienia dokumentu Karolina Gąsińska Szukaj
2023-03-13 17:17:00 Zmieniono osobę zatwierdzającą publikację dokumentu Karolina Gąsińska Szukaj
2022-05-10 12:00:38 Aktualizacja Agnieszka Gałkowska Szukaj
2022-04-05 13:46:28 Aktualizacja Agnieszka Gałkowska Szukaj
2022-02-21 17:54:25 Aktualizacja Agnieszka Gałkowska Szukaj
2022-01-03 12:29:39 Aktualizacja Agnieszka Gałkowska Szukaj
2021-09-23 13:53:43 Aktualizacja Karolina Gąsińska Szukaj
2021-09-23 10:27:35 Aktualizacja Karolina Gąsińska Szukaj
2021-05-13 11:54:11 Aktualizacja Agnieszka Gałkowska Szukaj
2021-03-26 11:18:13 Aktualizacja Karolina Gąsińska Szukaj
2020-01-31 14:31:57 Aktualizacja Agnieszka Gałkowska Szukaj
2018-07-12 11:23:45 Aktualizacja Agnieszka Gałkowska Szukaj
        Porównaj