Menu Podmiotowe menu ikonka

Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin

 Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin

Dokumenty:
1. Wypełniony formularz „Zgłoszenie pobytu czasowego” zawierający czytelny podpis właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu, a potwierdzający fakt pobytu osoby pod wskazanym adresem, wraz z datą jego złożenia.
2. Druk zgłoszenia zameldowania należy wypełnić dla każdej osoby meldującej się oddzielnie, także dla dziecka/dzieci.
3. Dokument tożsamości oraz inne wymagane dokumenty, tj.:
a) Cudzoziemiec przedstawia wizę, a w przypadku, gdy wjazd cudzoziemca nastąpił na podstawie umowy przewidującej zniesienie lub ograniczenie obowiązku posiadania wizy albo cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 2 lub art.206 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r., poz. 35 j. t. ze zm.) lub na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej – dokument podróży, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, kartę pobytu, dokument „zgoda na pobyt tolerowany” albo zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany,
b) Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej przedstawia ważny dokument podróży lub inny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo,
c) Członek rodziny obywatela będącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej niebędący obywatelem w/w państw przedstawia ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej lub ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej.
4. Do wglądu w oryginale dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, np.: umowa cywilno-prawna, numer księgi wieczystej lub odpis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu.
5. W przypadku zameldowania przez pełnomocnika należy przedstawić dodatkowo pisemne pełnomocnictwo do dokonania tej czynności oraz dowód osobisty pełnomocnika lub jego paszport.

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miejski w Błoniu,ul. Rynek 6, 05- 870 Błonie, USCSO Sprawy Obywatelskie, pokój nr 8.

Termin odpowiedzi:
Od ręki/bez zbędnej zwłoki.

Tryb odwoławczy:
Brak, czynność materialno-techniczna.

Opłaty:
1. Nie pobiera się opłat za dokonanie czynności związanych z wykonaniem obowiązku meldunkowego.

2. Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy wynosi 17 zł. - na wniosek osoby.

3. 17 zł – opłata skarbowa za złożenie w organie dokumentu pełnomocnictwa – od każdego wykazanego stosunku pełnomocnictwa.

Opłata skarbowa za złożenie dokumentu pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 j. t. ze zm.) wskazuje przypadki, w których uzyskanie zaświadczenia nie podlega opłacie skarbowej.

Opłatę skarbową należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Błoniu - PKO BP S.A. V O/Warszawa, 27 1020 1055 0000 9802 0024 2461, bądź bezpośrednio w kasie Urzędu.

Uwagi:
1. Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej oraz członek rodziny takiego cudzoziemca przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu czasowego najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
2. Cudzoziemiec niebędący obywatelem państw członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej ani członkiem rodziny obywatela tych państw, przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu czasowego najpóźniej w 4. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca, chyba że jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie przekracza 14 dni.
3. Zameldowania na pobyt czasowy dokonuje się osobiście w formie pisemnej, bądź przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone zgodnie z wymogami określonymi w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 j. t.).
4. W przypadku zmiany miejsca pobytu czasowego nie jest wymagane wymeldowanie się z poprzedniego miejsca pobytu czasowego. Czynności tej można dokonać przy zgłoszeniu nowego miejsca pobytu czasowego.
5. Osoba zgłaszająca pobyt czasowy może otrzymać zaświadczenie o zameldowaniu na własny wniosek. Zaświadczenie jest ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania, jednak nie dłużej niż do upływu terminu zameldowania.
6. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

Wymagane załączniki:

Zgłoszenie pobytu czasowego.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256  j. t. ze zm.)
2. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r., poz. 1397 j. t. ze zm.)
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 j. t. ze zm.)
4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2017 r., poz. 2411 j. t.)

Podmiot publikujący:
Wytworzył: 2016-08-02
Opublikował w BIP: 2016-08-02 15:32:47
Liczba wyświetleń: 88
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
        Porównaj