Menu Podmiotowe menu ikonka

Zapytanie ofertowe dot. świadczenia usług weterynaryjnych związanychz realizacją "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności na terenie gminy Błonie" w 2023 roku

Błonie, dnia 4.01.2023 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE

                Burmistrz Błonia zwraca się z zapytaniem o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej świadczenia usług weterynaryjnych związanych z realizacją „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności na terenie gminy Błonie” w okresie od 01.02.2023 roku do 31.12.2023 roku, a mianowicie :

a). udzielania pomocy weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym w wypadkach      komunikacyjnych na terenie gminy Błonie oraz zapewnienie opieki weterynaryjnej zwierzętom bezdomnym, wymagającym takiej opieki (wizyta, koszty dojazdu, leków i materiałów medycznych),

b). eutanazji zwierząt nieuleczalnie chorych (w sytuacji dopuszczonej przepisami),

c). sterylizacji i kastracji bezpańskich psów, wolno żyjących kotów oraz zwierząt mających właściciela wraz z obserwacją zwierzęcia po wykonaniu zabiegu,

d). czipowania (czip, wpis do bazy),

e). usypianie ślepych miotów,

f). pierwsze badanie ogólnego stanu zdrowia zwierzęcia bezdomnego, bądź wolno żyjącego kota, bądź nieudomowionego zwierzęcia dziko żyjącego wraz z wykonaniem niezbędnych czynności lekarskich i podaniem leków,

g). kontynuacja leczenia jw. - kolejna wizyta,

h). odrobaczenia,

i). odpchlenia,

j). komplet podstawowych szczepień (pierwsze szczepienie od chorób zakaźnych i wścieklizny),

zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi dobrostanu zwierząt w szczególności ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt i aktami wykonawczymi do tej ustawy oraz Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Błonie.

Zamawiający:

Gmina Błonie

ul. Rynek 6

05-870 Błonie

tel. 0 22 725 30 04, fax 0 22 725 30 67

NIP: 118-178-86-23

 1. Istotne warunki zamówienia:
 1. Przedstawione ceny za poszczególne usługi powinny zawierać kwoty netto plus podatek VAT oraz obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia ;
 2. Oferta cenowa powinna obejmować ceny za poszczególne usługi i zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz wymogi Zamawiającego;
 3. Rozliczenie transakcji następować będzie co miesiąc, bądź co kwartał przelewem na konto wskazane na fakturze w ciągu 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę wraz z dołączonymi do faktury dokumentami potwierdzającymi wykonanie usług , zgodnie z załącznikami do Uchwały w sprawie wprowadzenia programu zapobiegającemu bezdomności w Gminie Błonie jw.
 4. Zamawiający nie przewiduje: - składania ofert częściowych, - rozliczania faktur w walucie innej niż PLN; - zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 5. Zamawiający przewiduje odrzucenie oferty bądź unieważnienie postępowania w szczególności, gdy kwalifikacje i doświadczenie Wykonawcy w opinii Zamawiającego nie będą wystarczające lub gdy najniższa cena oferowana przez Wykonawców przewyższy kwotę, jaką Zamawiający przewidział na sfinansowanie zadania.
 6. Zamawiający może również unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

 1. Wymagania i warunki zamawiającego

               Wykonawcę zobowiązuje się do spełnienia następujących wymagań:

1)   prowadzić zarejestrowaną działalność obejmującą przedmiot udzielenia zezwolenia 

       wraz ze stosownymi zezwoleniami wedle obowiązującego prawa, posiadać odpowie-

      dnie kwalifikacje i doświadczenie, a zakład leczniczy winien być przystosowany do wy-

      konywania przedmiotu zamówienia, posiadać odpowiednią aparaturę i sprzęt.

 1.  prowadzić karty informacyjne zwierząt, którym została udzielona pomoc oraz wykaz umów adopcyjnych bezpańskich zwierząt z terenu Gminy Błonie, oświadczeń, niezbędnych przy rozliczaniu faktur, zgodnie z załącznikami do Uchwały w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Błonie jw.
 1.  pomoc zwierzętom będzie realizowana niezwłocznie, po zgłoszeniu telefonicznym w godz.           7:00-23:00 (dyżur Straży Miejskiej), a w szczególnych przypadkach, np.: nieobecności, Wykonawca  wskaże osobę  posiadającą stosowne uprawnienia, wykonującą czynności objęte zamówieniem w zastępstwie.
 2. poszczególne usługi obejmujące przedmiot zamówienia będą wykonywane na zgłoszenie                 funkcjonariuszy Straży Miejskiej, Naczelnika Wydziału Rolnictwa, Klimatu, Środowiska, Nieruchomości i Geodezji, bądź Kierownika Referatu Rolnego, funkcjonariuszy Policji (otrzymane telefoniczne zgłoszenie od funkcjonariusza Policji winno być w miarę możliwości pisemnie potwierdzone przez jednostkę zgłaszającą).
 3.  Zamawiający oczekuje pomocy w poszukiwaniu nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt.

 1. Termin i miejsce składania ofert

 1. Ofertę do niniejszego zapytania ofertowego wraz z ofertą cenową przedmiotu zamówienia należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta świadczenia usług weterynaryjnych 2023” do dnia 20.01.2023 roku do godz. 15:30 w siedzibie Zamawiającego:

       Urząd Miejski w Błoniu,  ul. Rynek 6 , 05-870 Błonie,

       bądź droga elektroniczną poprzez platformę ePUAP

 1. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Oferentami są:

               -      Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Klimatu, Środowiska, Nieruchomości i Geodezji    

                      Agnieszka Zdunek  tel. 22 725 30 04 w. 131, agnieszka.zdunek@um.blonie.pl

 • Kierownik Referatu Rolnego Tomasz Jasiński tel. 22 725 30 04 w. 160,      

                       tomasz.jasinski@um.blonie.pl

OFERTA CENOWA

dotycząca świadczenia usług weterynaryjnych związanych z realizacją „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności na terenie gminy Błonie” w okresie od 01.02.2023 roku do 31.12.2023 roku, a mianowicie :

a). udzielenie pomocy weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym w wypadku komunikacyjnym na terenie Gminy Błonie –   wizyta, plus koszty dojazdu,  leków i materiałów medycznych:

……………………zł netto + ……....VAT=…………………………… zł brutto

b). eutanazja zwierząt nieuleczalnie chorych (w sytuacji dopuszczonej przepisami):

    – pies: …………..……zł netto +………..VAT= ………………..……….... zł brutto

    –  kot: ………………..zł netto + …………...VAT = ………….……….…zł brutto 

    - małe i nieudomowione zwierzę dziko żyjące:

      ………………………………….zł netto + ………..VAT= ……………………..zł brutto

   - duże i nieudomowione zwierzę dziko żyjące:

     …………………………………  zł netto + ………..VAT = ……………………zł brutto

c). sterylizacja i kastracja bezpańskich psów, wolno żyjących kotów oraz zwierząt mających właścicieli wraz z obserwacją zwierzęcia po wykonaniu zabiegu:

    - kotka:……………………..zł netto + …………….VAT= ………….………….zł brutto

    - kocur:……………………..zł netto + ……………VAT = ……………………..zł brutto

    - suka: …………………………………….zł netto + ……………………..VAT =  …....…….……………zł brutto

    - pies: ……………………………………   zł netto + …………………..VAT=   …………………….………zł brutto

d). czipowanie zwierząt (czip , wpis do bazy):

      ……………………zł netto + …………………VAT =   …………………………………………zł brutto

 e).  usypianie ślepych miotów

     ……………………………..zł netto + …….............…..VAT = …………………………...........……..zł brutto

 f). pierwsze badanie ogólnego stanu zdrowia zwierzęcia bezdomnego, bądź wolno  żyjącego kota, bądź zwierzęcia nieudomowionego i dziko żyjącego wraz z wykonaniem niezbędnych czynności lekarskich, podaniem leków:

  ……………………zł netto + …………………VAT =   …………………………………………zł brutto

 g). kontynuacja leczenia jw. - kolejna wizyta,

     ……………………zł netto + …………………VAT =   …………………………………………zł brutto

h).  odrobaczenie

     ……………………zł netto + …………………VAT =   …………………………………………zł brutto

 i). odpchlenie

   ……………………zł netto + …………………VAT =   …………………………………………zł brutto

j). pierwsze szczepienie od chorób zakaźnych i wścieklizny

 ……………………zł netto + …………………VAT =   …………………………………………zł brutto

Cena łącznie (za pkt od a do j): …....................zł netto + .................VAT = ....................................zł brutto

Oświadczam, iż:

- wykonam przedmiot zamówienia w zakładzie leczniczym zlokalizowanym w …………………………..   ......................................................................................................................... przystosowanym do wykonywania przedmiotu zamówienia, posiadającym odpowiednią aparaturę i sprzęt oraz posiadam niezbędne kwalifikacje, zezwolenia, uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamówienia.

- jestem uprawniony/-a do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z   wymaganiami ustawowymi,

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia,

- zapoznałem/-am się z przedmiotem zamówienia i nie wnoszę żądnych zastrzeżeń  i uzyskałem/-am niezbędne informacje do przygotowania  oferty,

- wykonam przedmiot zamówienia w terminie  określonym w zapytaniu ofertowym,

-  oświadczam, że jako właściciel zakładu leczniczego jak i moi pracownicy spełniamy wymóg niekaralności z zakresu czynów przeciwko zwierzętom.

                                                                                       …..........................................................

                                                                                                             Data i podpis Oferenta

Podmiot publikujący: Urząd Miejski w Błoniu
Wytworzył: Urząd Miejski w Błoniu 2023-01-04
Opublikował w BIP: Agnieszka Gałkowska 2023-01-10 00:00:00
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Urząd Miejski w Błoniu 2023-01-10 00:00:00
Liczba wyświetleń: 57
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-01-10 15:56:49 Dodano dokument Agnieszka Gałkowska Szukaj
2023-01-10 15:53:29 Dodano podgląd dokumentu Agnieszka Gałkowska Szukaj
        Porównaj