Menu Podmiotowe menu ikonka

Zarządzenie Nr 11/ 2023 Burmistrza Błonia z dnia 06.02.2023 r. w sprawie : powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr 11/ 2023
Burmistrza Błonia
z dnia 06.02.2023 r.

w sprawie : powołania Komisji Konkursowej

Na podstawie  § 2  Zarządzenia Nr 03/2023 Burmistrza Błonia z dnia 04 stycznia 2023 r. w sprawie otwartego konkursu na realizację w 2023 r. zadań z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkotykowych i Uzależnień Behawioralnych

§ 1

Powołuje się Komisję Konkursową w składzie:

    1. Marek Książek                     - Przewodniczący Komisji
    2. Urszula Tkacz
    3. Wanda Wójcicka
    4. Józef Wójcik
    5. Joanna Gmyrek


§ 2

Komisja dokona oceny ofert złożonych zgodnie z Zarządzeniem Nr 03/2023 Burmistrza Błonia z dnia 04 stycznia 2023 r. w otwartym konkursie ofert na realizację w 2023 r. zadań w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkotykowych i Uzależnień Behawioralnych.

 § 3

    1. Posiedzenie Komisji odbędzie się w terminie do dnia 22.02.2023 r.
    2. W przypadku, gdy Komisja nie zdoła dokonać oceny oferty podczas jednego posiedzenia Przewodniczący Komisji może postanowić o jego kontynuowaniu w innym terminie.
    3. Komisja Konkursowa dokonywać będzie oceny ofert w następującym trybie:
- komisyjne otwarcie ofert,
- segregacja ofert pod kątem zaproponowanych do realizacji zadań,
- weryfikacja ofert pod kątem formalnym,
- zapoznanie się z treścią złożonych ofert,
- Ocena ofert pod kątem merytorycznym,
- głosowanie Komisji nad poszczególnymi ofertami,
- sporządzenie opinii Komisji w formie Protokołu i przedstawienie Burmistrzowi.

    4. Kryteria stosowane przez Komisję Konkursową przy ocenie ofert:
- zgodność złożonej oferty z wymaganiami konkursowymi,
- możliwość realizacji zadania oferenta,
- zgodność oferty ze szczegółowymi warunkami realizacji zadania, efekt społeczny,
- rzetelność postawionej kalkulacji kosztów,
- wielkość deklarowanych środków własnych oraz pozyskanych z innych źródeł,
- ocena dotychczasowej współpracy z Gminą.
5. Ostateczną decyzję o przyznaniu środków podejmuje Burmistrz.
6. Informacja o wynikach konkursu zostanie zamieszczona na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Błoniu, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

§ 4

Burmistrz może, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, odstąpić od realizacji zadania, informując o powyższym organizację, której oferta została wybrana w postępowaniu konkursowym.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Błonie.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Podmiot publikujący: Urząd Miejski w Błoniu
Wytworzył: Urząd Miejski w Błoniu 2023-02-06
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Urząd Miejski w Błoniu 2023-02-07 12:50:00
Opublikował w BIP: Karolina Gąsińska 2023-02-07 12:53:25
Modyfikował: Karolina Gąsińska 2023-02-07 12:54:35
Liczba wyświetleń: 52
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-02-07 12:54:35 Dodano pliki Karolina Gąsińska Szukaj
2023-02-07 12:53:25 Dodano dokument Karolina Gąsińska Szukaj
        Porównaj