Menu Podmiotowe menu ikonka

Zarządzenie Nr 23/2023 Burmistrza Błonia z dnia 21.04.2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Błonie

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 63 ust. 1 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.), § 1 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1428) oraz  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. z 2021, poz.1449  ze zm.) zarządzam, co następuje:  

§ 1. Ogłaszam konkursy w celu wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów następujących przedszkoli: 
1)    Przedszkola Publicznego Nr 2 „PROMYCZEK” w Błoniu, ul. Piłsudskiego 25a, 05-870 Błonie,
2)    Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3 im. Jana Brzechwy w Błoniu, ul. Poniatowskiego 12b, 05-870 Błonie,
3)    Przedszkola Publicznego Nr 5 im. Kubusia Puchatka w Radzikowie, Radzików 31, 05-870 Błonie.

§ 2. Treść ogłoszenia o konkursie stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 3. Do konkursu, o którym mowa w § 1, mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. z 2021, poz.1449  ze zm.). 

§ 4. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się:
1) na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Błoniu
2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Błoniu, 
3) na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Podmiot publikujący: Urząd Miejski w Błoniu
Wytworzył: Urząd Miejski w Błoniu 2023-04-21
Opublikował w BIP: Karolina Gąsińska 2023-04-21 14:11:42
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Urząd Miejski w Błoniu 2023-04-21 14:10:00
Liczba wyświetleń: 32
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-04-21 14:11:42 Dodano dokument Karolina Gąsińska Szukaj
2023-04-21 14:09:47 Aktualizacja Karolina Gąsińska Szukaj
        Porównaj