Menu Podmiotowe menu ikonka

Zarządzenie nr 26/2023 Burmistrza Błonia z dnia 05 maja 2023 r.  w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bieniewicach; ul. Błońska 62; 05-870 Błonie

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 63 ust. 1 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.), § 1 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1428) oraz  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. z 2021, poz.1449  ze zm.) zarządzam, co następuje:  

§ 1.

Ogłaszam konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bieniewicach, ul. Błońska 62; 05-870 Błonie.

§ 2. 

Treść ogłoszenia o konkursie stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 3.

Do konkursu, o którym mowa w § 1, mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. z 2021, poz.1449  ze zm.). 

§ 4.

Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się:
1)    na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Błoniu,
2)    na stronie internetowej Gminy Błonie,
3)  na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Błoniu, 
4)  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie. 

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Błonia
/-/ Zenon Reszka

Podmiot publikujący: Urząd Miejski w Błoniu
Wytworzył: Urząd Miejski w Błoniu 2023-05-05
Opublikował w BIP: Karolina Gąsińska 2023-05-05 15:21:47
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Urząd Miejski w Błoniu 2023-05-05 15:15:00
Liczba wyświetleń: 27
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-05-05 15:21:47 Dodano dokument Karolina Gąsińska Szukaj
        Porównaj