Menu Podmiotowe menu ikonka

Zarządzenie nr 63/2023 Burmistrza Błonia z dnia 19 września 2023 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Błonie.

Na podstawie art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. u. z 2021 r. poz. 1249 z późn. zm.), §2 ust. 2 załącznika do Uchwały nr LXXIV/543/23 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 3 lipca 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego gminy Błonie zarządzam co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Zespół Interdyscyplinarny w gminie  Błonie.
2. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele następujących podmiotów:
1) jednostek organizacyjnych pomocy społecznej:
a) Ośrodka Pomocy Społecznej w  Błoniu
-  Pani Anna Fuglewicz - Dyrektor
-  Pani Wioletta Kamińska - Specjalista pracy socjalnej
-   Pani Katarzyna Rodzewicz - Asystent rodziny
2) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA):
-  Pani Wanda Wójcicka - Przewodniczący GKRPA
-  Pani Elżbieta Frejnik - Członek GKRPA
3) Policji:
Komisariat Policji w Błoniu
-  Pan Marek Mołda - Komendant Policji w Błoniu
4) Oświaty:
- Pani Aneta Stępniak - Pedagog szkolna
5) Ochrony zdrowia:
SGP ZOZ  w Błoniu
- Pani Małgorzata Dopierała - Starsza pielęgniarka koordynująca
6) Kuratorskiej służby sądowej:
- Pani Dagmara Siemiątkowska - Kurator specjalista

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Błoniu.

§ 3.

Traci moc Zarządzenie nr 51/2017 Burmistrza Błonia z dnia 20 września 2017 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie wraz ze zmianami.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Podmiot publikujący: Urząd Miejski w Błoniu
Wytworzył: Urząd Miejski w Błoniu 2023-09-26
Opublikował w BIP: Karolina Gąsińska 2023-09-26 09:33:24
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Urząd Miejski w Błoniu 2023-09-26 09:30:00
Liczba wyświetleń: 20
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-09-26 09:33:24 Dodano dokument Karolina Gąsińska Szukaj
        Porównaj