Menu Podmiotowe menu ikonka

Zarządzenie nr 7/2023 Burmistrza Błonia z dnia 26 stycznia 2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr 7/2023
Burmistrza Błonia
z dnia  26 stycznia 2023 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży


Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 40) i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.), oraz w wykonaniu Uchwały Rady Miejskiej w Błoniu Nr XLVII/335/10 z dnia 29 marca 2010r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w trybie przetargowym

zarządzam

§ 1

Ogłosić wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Błonie, przeznaczonej do sprzedaży, opisanej w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Błoniu, Rynek 6 i ul. Nowakowskiego 10, oraz na stronach internetowych urzędu, a informacja o jego wywieszeniu podlega zamieszczeniu w prasie lokalnej.

§ 3

1.    Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.), mogą składać wnioski o nabycie w/w nieruchomości w siedzibie Urzędu Miejskiego w Błoniu, Rynek 6 w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.
2.    Realizacja pierwszeństwa nabycia nieruchomości następuje za cenę określoną zgodnie z art. 67 ust. 3a cytowanej wyżej ustawy.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Rolnictwa, Klimatu, Środowiska, Nieruchomości i Geodezji.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Podmiot publikujący: Urząd Miejski w Błoniu
Wytworzył: Urząd Miejski w Błoniu 2023-01-26
Opublikował w BIP: Karolina Gąsińska 2023-01-26 11:44:24
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Urząd Miejski w Błoniu 2023-01-26 11:45:00
Liczba wyświetleń: 67
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-01-26 11:44:24 Dodano dokument Karolina Gąsińska Szukaj
        Porównaj