Menu Podmiotowe menu ikonka

Zawarcie małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnoprawnymi (ślub konkordatowy)

Zawarcie małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnoprawnymi (ślub konkordatowy)

I. WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI:
1. Wniosek o zawarcie związku małżeńskiego.
2. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
 

II. DOKUMENTY DO WGLĄDU:
1. Dokument tożsamości narzeczonych (dowód osobisty lub paszport).
 

III. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Urząd Stanu Cywilnego w Błoniu
ul. Rynek 6, parter, pokój Nr 5
tel. 22 725 30 04 w. 121; e-mail: usc@um.blonie.pl

IV. GODZINY PRACY URZĘDU:
poniedziałek 10:00-18:00,
wtorek, czwartek, piątek 8.00-16.00,
środa – dzień bez przyjęć interesantów (nie dotyczy zgłoszenia zgonu)

V. OPŁATY:
84 zł – opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa (uiszczona w dniu składania zapewnień).
UWAGA!!! Opłatę skarbową wnosi się na rachunek bankowy urzędu gminy, na terenie której zostanie zawarty związek małżeński. Dla ślubów odbywających się na terenie gminy Błonie opłatę należy wnieść na numer rachunku bankowego: 27 1020 1055 0000 9802 0024 2461 lub w kasie urzędu ul. Nowakowskiego 10 (piętro 1).

VI. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
W tym samym dniu wydane zostanie zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

VII. TRYB ODWOŁAWCZY:
Do Sądu Rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.

VIII. UWAGI:
1. Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński przed duchownym składają komplet dokumentów osobiście w dowolnym USC niezależnie od miejsca stałego zameldowania.
2. Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński obowiązane są do złożenia pisemnego zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa. Zapewnienie może być złożone przed każdym kierownikiem urzędu stanu cywilnego w kraju, a za granicą przed polskim konsulem.
3. Narzeczeni chcący, by zawierane przez nich małżeństwo wyznaniowe wywierało skutki w prawie polskim, muszą złożyć duchownemu zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Zaświadczenie wydaje się na podstawie złożonych aktów stanu cywilnego i zapewnień, o których mowa wyżej. UWAGA!!! Jego ważność opatrzona jest terminem 6 miesięcy. Po upływie tego terminu zaświadczenie traci moc.
4. Duchowny przekazuje do urzędu stanu cywilnego przed upływem 5 dni od zawarcia małżeństwa, zaświadczenie zawarcia małżeństwa i zaświadczenie wydane przez kierownika urzędu stanu cywilnego, na podstawie którego sporządza się niezwłocznie akt małżeństwa.
5. Zawarcie małżeństwa następuje zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
6. Małżeństwo mogą zawrzeć osoby pełnoletnie. Jednakże sąd opiekuńczy może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła lat 16  (należy wówczas przedstawić prawomocne postanowienie sądu, zezwalające na zawarcie małżeństwa).
Gdy małżeństwo ma być zawarte przez pełnomocnika należy dodatkowo załączyć:
a. prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika,
b. pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński, sporządzone na piśmie z podpisem poświadczonym notarialnie.
7. W dniu zawarcia związku małżeńskiego narzeczeni oraz pełnoletni świadkowie przedstawiają dokumenty tożsamości (dowód osobisty lub paszport).
8. Obywatel polski, który na skutek zawarcia małżeństwa zmienił nazwisko, ma obowiązek wystąpić o wymianę dowodu osobistego. Dotychczasowy dowód ulega unieważnieniu po upływie 4 miesięcy od dnia sporządzenia aktu.

IX. PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego,
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
3. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - kodeks rodzinny i opiekuńczy,
4. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności

X. Formularze do pobrania:
Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
 

Podmiot publikujący:
Wytworzył: 2008-01-08
Opublikował w BIP: 2008-01-08 09:58:55
Liczba wyświetleń: 38
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
        Porównaj