Menu Podmiotowe menu ikonka

TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

Zawiadomienie dot. budowy zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego wraz z segmentami socjalno-biurowymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną w miejscowości Radonice, gmina Błonie

Błonie, dnia 24.01.2023 r.

WRK-RR.6220.12.2022

ZAWIADOMIENIE

    Na podstawie art. 38 oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), Wydział  Rolnictwa, Klimatu, Środowiska, Nieruchomości i Geodezji  Urzędu Miejskiego w Błoniu zawiadamia, że dnia 24.01.2023 r. została wydana przez Burmistrza Błonia decyzja nr 6.2023 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego wraz z segmentami socjalno-biurowymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną w miejscowości Radonice, gmina Błonie na terenie działek o nr ewid. 148, 150 obręb Radonice.
Decyzja ta oraz dokumentacja sprawy, w tym opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, są do wglądu w siedzibie tut. Wydziału przy ul. Nowakowskiego 10, w pok. nr 4, w godzinach pracy urzędu.
Ponadto na stronie Biuletynu Informacji Publicznej organ właściwy do wydania decyzji udostępnia na okres 14 dni treść tej decyzji. Niniejsza decyzja zostanie udostępniona w dniu 25.01.2023 r.
Niniejsze zawiadomienie zostaje opublikowane w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Błoniu oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miejskiego w Błoniu przy ul. Nowakowskiego 10.

Podmiot publikujący: Urząd Miejski w Błoniu
Wytworzył: Urząd Miejski w Błoniu 2023-01-24
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Urząd Miejski w Błoniu 2023-01-25 13:35:00
Opublikował w BIP: Agnieszka Gałkowska 2023-01-24 00:00:00
Modyfikował: Agnieszka Gałkowska 2023-01-25 13:34:40
Liczba wyświetleń: 23
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-01-25 13:34:40 Zmieniono datę zatwierdzenia udostępnienia dokumentu Agnieszka Gałkowska Szukaj
2023-01-24 00:00:00 Dodano dokument Agnieszka Gałkowska Szukaj
        Porównaj