Menu Podmiotowe menu ikonka

 •  

Przejdź do wpisu
 •  

Przejdź do wpisu
 •  

Przejdź do wpisu
 •  

Przejdź do wpisu
 •  

Przejdź do wpisu
 •  

Przejdź do wpisu
 •  

Przejdź do wpisu
 •  

Przejdź do wpisu
 •  

Przejdź do wpisu
 •  

Przejdź do wpisu
 •  

Przejdź do wpisu
 •  

Przejdź do wpisu
 •  

Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
 •  

Warszawa, 9 marca 2023 r.

OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do opracowywania projektu
„Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla metropolii warszawskiej 2030+”

Na podstawie art. 39, 46 i 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.),

zawiadamiam

o przystąpieniu do opracowywania projektu „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla metropolii warszawskiej 2030+”. Zgodnie z przepisami przywołanej wyżej ustawy, projekt dokumentu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w jego opracowywaniu.

W związku z powyższym, w dniach od 10 marca 2023 r. do 6 kwietnia 2023 r., zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne projektu ww. dokumentu. Projekt, wraz z niezbędną dokumentacją sprawy (w tym prognozą oddziaływania na środowisko), będzie dostępny i będzie można się z nim zapoznać w ww. terminie:

 1. w siedzibie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, Al. Jerozolimskie 44 (poziom -1, wejście przez Kancelarię ogólną, za Rotundą) w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00,
 2. w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy – bip.warszawa.pl
 3. na stronie internetowej Biura Architektury i Planowania Przestrzennego – architektura.um.warszawa.pl

 

W ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. dokumentu, każdy może złożyć uwagi i wnioski.
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

 1. w formie pisemnej, na adres Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa,
 2. ustnie do protokołu, w siedzibie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa – po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty pod numerem telefonu: 22 443 23 77 lub 22 443 23 32,
 3. za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail: sump-mw@trako.com.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag i wniosków jest Prezydent m.st. Warszawy.
Uwagi i wnioski można składać w terminie do 6 kwietnia 2023 r. Uwagi i wnioski złożone po upływie tego terminu, nie będą rozpatrywane.

z up. PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY
/-/ Bartosz Rozbiewski
Zastępca Dyrektora
Biura Architektury i Planowania Przestrzennego

Konsultowany dokument wraz z załącznikami można pobrać na stronie >>> bip.warszawa.pl <<<

Przejdź do wpisu
 •  

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie nr 17/w/2023 Starosty Warszawskiego Zachodniego o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - ul. Engelmana, Błonie

 • 07 czerwca 2023 08:59

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Starosty Warszawskiego Zachodniego nr 12/z/2023 z dnia 21 kwietnia 2023 roku - decyzja dot. budowy drogi gminnej w miejscowości Błonie-Wieś

 • 28 kwietnia 2023 11:11

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie dot. wniosków i uwag w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach budowy CPK

 • 06 kwietnia 2023 16:00

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie - uzupełnienia dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. budowy CPK

 • 06 kwietnia 2023 15:57

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie nr 8/w/2023 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 13.03.2023 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - ul. Wiejska w Błoniu

 • 21 marca 2023 15:44

Przejdź do wpisu

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni PGWP w Łowiczu z 07.03.2023 r. znak WA.ZUZ.5.4210.141.2023.PM

 • 17 marca 2023 15:46

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni PGWWP w Łowiczu z 06.03.2023 znak WA.ZUZ.5.4211.15.2023.DC

 • 17 marca 2023 15:39

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego WI-I.746.1.5.2023.DW w sprawie budowy przystanku kolejowego Rokitno

 • 23 lutego 2023 09:25

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie nr 4/W/2023 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 31 stycznia 2023 r. - decyzja o zezwoleniu, budowa drogi, Piorunów

 • 08 lutego 2023 12:24

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie nr WOOŚ-II.420.85.2022.MP.3 dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą Budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego

 • 11 stycznia 2023 15:45

Przejdź do wpisu
Powrót