Menu Podmiotowe menu ikonka

XLIV Sesja Rady Miejskiej w Błoniu

 • 18 grudnia 2017 12:30

O G Ł O S Z E N I E

W dniu 28 grudnia 2017 r. o godz. 17.30 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu, ul. Jana Pawła II 1 B odbędzie się XLIV Sesja Rady Miejskiej w Błoniu

Porządek obrad:

 1.  Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3.  Podjęcie uchwały w sprawie zajęcia stanowiska i przekazania Skargi.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w uchwale Nr XXVIII/237/17 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 30 stycznia 2017r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Błonie jest organem prowadzącym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie Gminy do stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego pod nazwą „Stowarzyszenie Gmin Kampinoskich”
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/275/17 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części obszaru we wsi Pass - ul. Stefana Batorego Północ.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części obszaru we wsi Pass - ul. Stefana Batorego Północ
 8.  Informacje bieżące, interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
 9. Zamknięcie Sesji.

                                                                                              Przewodniczący Rady

                                                                                              /-/ Tomasz Wiśniewski

Przejdź do wpisu

XXVI Sesja Rady Miejskiej w Błoniu

 • 20 grudnia 2016 11:39

O G Ł O S Z E N I E

W dniu 28 grudnia 2016 r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu,

ul. Jana Pawła II 1 B

odbędzie się XXVI Sesja Rady Miejskiej w Błoniu

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do rozpoznania Wojewodzie Mazowieckiemu.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do rozpoznania Wojewodzie Mazowieckiemu.
 5. Zamknięcie Sesji.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Tomasz Wiśniewski

Przejdź do wpisu

XXV Sesja Rady Miejskiej

 • 05 grudnia 2016 18:04

O G Ł O S Z E N I E

W dniu 12 grudnia 2016 r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu, ul. Jana Pawła II 1 B odbędzie się XXV Sesja Rady Miejskiej w Błoniu

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.

2. Informacja o wnioskach do Protokołów z Sesji z dnia 7 listopada 2015 r. i z dnia 21 listopada 2016.

3. Wnioski do porządku obrad.

4. Podjęcie uchwały dotyczącej przekazania skargi do rozpoznania przez Starostę Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

5. Podjęcie uchwały dotyczącej przekazania skargi do rozpoznania przez Wojewodę Mazowieckiego.

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Błonie na rok 2016.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Błoniu Nr XIV/132/15 z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błonie na lata 2016-2024.

8. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błonie na lata 2017-2024.

9. Procedura związana z uchwaleniem budżetu Gminy Błonie na rok 2017:

1) Odczytanie projektu uchwały budżetowej.

2) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej oraz o prognozie długu.

3) Odczytanie opinii komisji Rady Miejskiej w Błoniu.

4) Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej.

5) Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na 2017 r.

11. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ na terenie Gminy Błonie.

12. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2017. 14. Informacje bieżące, interpelacje, wolne wnioski i zapytania.

15. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący Rady

/-/ Tomasz Wiśniewski

Przejdź do wpisu
Powrót